fse.ujep.cz

Vědecké projekty

AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PROJEKTY

TAČR: SPININ – Strategické plánování zohledňující neformální instituce jako nástroj pro rozvoj kvality života v obci

Odborný garant: Ing. Tomáš Sýkora, Ph.D.

Období: 1.1.2024 – 31.12.2026

GAČR: Hodnocení hybridní infrastruktury pro zmírňování hazardů s ohledem na scénáře klimatické změny

Hlavní partner: University of Ljubljana

Odborný garant: doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.

Období: 2023 – 2025

Horizon Europe: SPONGEBOOST: Upscaling the natural sponge functions of freshwater ecosystems to deliver multi-benefit green deal solutions 

Horizon Europe: LAND4CLIMATE

Hlavní partner: TU Dortmund, Německo

Odborný garant: doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.

Období: 5/2023 – 5/2026

Více o projektu: https://land4climate.eu/

TAČR: Koordinovaný model péče o novodobé válečné veterány v České republice

Odborný garant: Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D.

Období: 1.9. 2023 – 31.12. 2025

Více o projektu: https://starfos.tacr.cz/projekty/TQ01000146?query=xhmiaadag4sa

MZE: Hodnocení ekologického a konvenčního zemědělství z pohledu jejich dopadů na ekosystémové služby pro podporu strategických a rozhodovacích procesů

Odborný garant: Ing. Jiří Louda, Ph.D. 

Období: 2023 – 2025

MZE: Taxonomie – klasifikační systém hodnocení udržitelnosti zemědělství

Odborný garant: Ing. Jan Machač, Ph.D.

Období: 1.1. 2022 – 31. 12. 2025

Více o projektu: https://starfos.tacr.cz/projekty/QK22010354#project-main

DOKONČENÉ PROJEKTY

IKM Communitas – integrovaný rozvoj obce

Odborný garant: Mgr. Kateřina Vyhnánková

Období: 1. 11. 2019 – 31. 3. 2023

Více o projektu: https://ikm-communitas.cz/

TAČR: Obce mluví o vodě: Komunikace implementace opatření na hospodaření s dešťovou vodou ve městech

Odborný garant: Ing. Lucie Povolná, Ph.D.

Období: 2021 – 2023

Více o projektu: https://www.ieep.cz/obce-mluvi-o-vode/

TAČR: PotravSOS: Zvýšením potravinové soběstačnosti k odolnosti společnosti vůči dopadům krize

Odborný garant: Ing. Jan Macháč, Ph.D.

Období: 2021 – 2023

Více o projektu: https://www.ieep.cz/potravsos-potravinova-sobestacnost/

TAČR: Aplikace psychosociálního přístupu k identifikaci a posílení adaptačních mechanismů člověka během dlouhodobých pilotovaných kosmických letů do hlubokého vesmíru

Odborný garant: PhDr. Kateřina Bernardová 

Období: 2020 – 2023

Více o projektu: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TL03000257

TAČR: Chytrý venkov: udržitelný rozvoj venkova s využitím Smart řešení

TAČR: Dopady a adaptace inovativních řešení mobility na strukturální změny a funkční rozvoj sídel v Ústeckém kraji

Odborný garant: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. 

Období: 2020 – 2023

Více o projektu: https://starfos.tacr.cz/cs/project/CK01000156

TAČR: Změny dopravního chování způsobené Covid-19 a jejich společenské dopady

TAČR: Podpora alternativních řešení mobility v environmentálně citlivých oblastech

TAČR: Analýza přeshraniční konkurenceschopnosti krajů ČR

Odborný garant: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Období: 2020 – 2022

Více o projektu: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TITSMMR821

MŠMT: Integrovaný přístup k výuce udržitelné městské mobility zaměřený na požadavky uživatelů v praxi a případové studie

Odborný garant: Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D.

Období: 2019 – 2022

GAČR: Náboženství v komunistickém režimu: Pohled teorie racionální volby

Odborný garant: Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D. 

Období: 2019 – 2021 (prodloužen do 30. 6. 2022)

Více o projektu: https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA19-07748S

ESF – OP VVV: Centrum regulace a behaviorálních studií pro výzkumně zaměřené studijní programy UJEP

Odborný garant: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. 

Období: 2017 – 2022

Více o projektu: https://starfos.tacr.cz/cs/project/EF16_017%2F0002689

MŠMT ČR: Škola doktorských studií – aplikovaná a behaviorální studia (REG-BES)

Odborný garant: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Období: 2017 – 2022

TAČR: Brain circulation jako pilíř možné transformace strukturálně postiženého regionu

COST: LAND4FLOOD – Natural Flood Retention on Private land

Odborný garant: doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. 

Období: 2017 – 2021

Více o projektu: land4flood.eu 

TAČR: Efektivita systému adiktologických služeb v České republice v souvislosti s pandemií COVID-19

Odborný garant:  Ing. Marek Vokoun, Ph.D. 

Období: 2020 – 2022

TAČR: Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility

Odborný garant: Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D. 

Období: 2018 – 2021

Více o projektu: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TL01000462

TAČR: VODA VE MĚSTĚ: Modrá a zelená infrastruktura mezioborově

MZV ČR: Trvale udržitelná energetická politika v Evropě v roce 2020

Odborný garant: Ing. Jiří Louda, Ph.D. 

Období: 2020

Ústecký kraj: Forpolis

Odborný garant: Ing. Tomáš Sýkora  

Období: 2020

Více o projektu: forpolis.cz 

GAČR: Vývoj trajektorií tradičních odvětví ve starých průmyslových regionech: governance, aktéři, instituce a leadership

Odborný garant: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. 

Období: 2018 – 2020

Více o projektu: https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA18-11299S

MZE ČR: Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy