fse.ujep.cz

Podmínky a E-přihláška

Podmínky přijetí ke studiu pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2022/2023 (1. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2022/2023 (2. kolo)

Jednotlivé kroky přijímacího řízení ve stručnosti

EKONOMIKA A MANAGEMENT bakalářské prezenční a kombinované studium

Forma a průběh přijímací zkoušky

Absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio v termínu od 11. 12. 2021 do 20. 8. 2022. Garanci přijetí ke studiu mají uchazeči, kteří dosáhli hodnoty harmonizovaného percentilu 70 a více a poskytli výsledek fakultě, těmto uchazečům zároveň fakulta poskytne refundaci (kompenzaci poplatku) za absolvování testu dle podmínek v čl. 5, odst. 6. Pro ostatní uchazeče o studium (uchazeči s hodnotou harmonizovaného percentilu pod 70) bude vytvořeno pořadí dle dosažených hodnot harmonizovaného percentilu, přičemž dle takto sestaveného pořadí budou přijímáni ke studiu další uchazeči.

Termíny přijímacího řízení – 1.kolo

Termíny přijímacího řízení – 2.kolo

REGIONÁLNÍ ROZVOJ A VEŘEJNÁ SPRÁVA bakalářské prezenční a kombinované studium

Absolvování testu všeobecných znalostí na FSE UJEP v řádném termínu 20. 9. 2022. Test bude složen z uzavřených otázek, a to vždy pouze s jednou správnou odpovědí. Test bude mít časovou dotaci 60 minut a bude zaměřen na zhodnocení všeobecných znalostí uchazeče. Na základě dosažených bodů v testu bude určeno pořadí uchazečů, podle kterého budou uchazeči přijímáni.
Výše uvedenou přijímací zkoušku nemusí absolvovat uchazeči, kteří absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio v termínu od 11. 12. 2021 do 20. 8. 2022 a dosáhli hodnoty harmonizovaného percentilu 50 a více a poskytli výsledek fakultě. Těmto uchazečům fakulta garantuje přijetí ke studiu na základě výsledku testu OSP od společnosti Scio a zároveň jim fakulta poskytne refundaci (kompenzaci poplatku) za absolvování testu dle podmínek v čl. 5, odst. 6., pokud dosáhli hodnoty harmonizovaného percentilu 70 a více.

Termíny přijímacího řízení – 1.kolo

Termíny přijímacího řízení – 2.kolo

Pozvánka k přijímací zkoušce 28.5.2022

Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky

SOCIÁLNÍ POLITIKA A SOCIÁLNÍ PRÁCE bakalářské prezenční a kombinované studium

Uchazeč vytvoří portfolio uchazeče dle předepsaného vzoru, ve kterém zejména zdůvodní svůj zájem o studium programu Sociální politika a sociální práce.
Na základě dosažených bodů z vyhodnocení portfolia bude určeno pořadí uchazečů, podle kterého budou uchazeči přijímáni. Portfolio je nutné doručit v listinné podobě osobně nebo poštou na studijní oddělení fakulty do 16. 9. 2022.

Výše uvedenou přijímací zkoušku nemusí absolvovat uchazeči, kteří absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio v termínu od 11. 12. 2021 do 20. 8. 2022 a dosáhli hodnoty harmonizovaného percentilu 70 a více a poskytli výsledek fakultě. Těmto uchazečům fakulta garantuje přijetí ke studiu na základě výsledku testu OSP od společnosti Scio a zároveň jim fakulta poskytne refundaci (kompenzaci poplatku) za absolvování testu dle podmínek v čl. 5, odst. 6

Portfolio

Termíny přijímacího řízení – 1.kolo

Termíny přijímacího řízení – 2.kolo

Navazující magisterské studium v prezenční formě EKONOMIKA A MANAGEMENT VEŘEJNÉHO SEKTORU

Forma a průběh přijímací zkoušky

Zpracovat motivační dopis pro studium daného studijního programu, a to s maximálním rozsahem 200 slov. Motivační dopis je nutné doručit elektronicky do 16. 9. 2022, a to formou přílohy k e-přihlášce. Motivační dopis bude bodově ohodnocen a na základě dosažených bodů z vyhodnocení motivačního dopisu bude určeno pořadí uchazečů, podle kterého budou uchazeči o studium přijímáni ke studiu.

Termíny přijímacího řízení – 1.kolo

Termíny přijímacího řízení – 2.kolo

Navazující magisterské studium v prezenční formě REGIONÁLNÍ ROZVOJ A VEŘEJNÁ SPRÁVA

Zpracovat motivační dopis pro studium daného studijního programu, a to s maximálním rozsahem 200 slov. Motivační dopis je nutné doručit elektronicky do 16. 9. 2022, a to formou přílohy k e-přihlášce. Motivační dopis bude bodově ohodnocen a na základě dosažených bodů z vyhodnocení motivačního dopisu bude určeno pořadí uchazečů, podle kterého budou uchazeči o studium přijímáni ke studiu.

Termíny přijímacího řízení – 1.kolo

Termíny přijímacího řízení – 2.kolo

Navazující magisterské studium v prezenční formě SOCIÁLNÍ PRÁCE

V rámci 1. části přijímací zkoušky uchazeč vytvoří portfolio uchazeče dle předepsaného vzoru, který je dostupný na webové stránce katedry https://www.fse.ujep.cz/cs/katedra-socialni-prace/katedralni-informace-3. Portfolio je nutné doručit v listinné podobě osobně nebo poštou na studijní oddělení fakulty do 24. 8. 2022. Na základě dosažených bodů z vyhodnocení portfolia bude určeno pořadí uchazečů, přičemž 50 uchazečů s nejvyšším bodovým výsledkem bude pozváno ke 2. části přijímací zkoušky, která proběhne 30. 8. 2022, a to formou ústního pohovoru. Podle výkonu u pohovoru bude následně určeno pořadí, podle kterého budou uchazeči přijímáni ke studiu. V případě nižšího zájmu o studium si fakulta vyhrazuje právo zrušit 2. část přijímací zkoušky a přijmout uchazeče dle pořadí určeného v rámci 1. části přijímací zkoušky.

Akreditační řízení, nezbytné pro otevření studijního programu, bylo v současné době přerušeno, aby bylo možno vyhovět připomínkám příslušné hodnotící komise. Předpokládáme, že konečné rozhodnutí by mělo být známo do konce srpna 2022. V případě kladného vyřízení žádosti bude přijímací řízení vypsáno na září 2022 tak, aby bylo možno zahájit výuku v řádném termínu (od 1. října 2022). O úpravě termínů pro podání přihlášky budou zájemci informováni prostřednictvím webových stránek FSE UJEP. Pokud akreditace nebude udělena, výuka v magisterském programu nebude otevřena.

Studijní program bude otevřen pouze v případě úspěšného získání akreditace od Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství

Termíny přijímacího řízení – 1.kolo

Mám dosažené vzdělání na zahraniční střední / vysoké škole

Uchazeč, který získal středoškolské vzdělání na střední zahraniční škole, prokáže dosažení požadovaného středního vzdělání s maturitní zkouškou a uchazeč, který získal vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole, prokáže dosažení požadovaného stupně vysokoškolského vzdělání způsobem uvedeným na https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace.

Uchazeč, který své vzdělání doloží zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání za účelem jeho posouzení na UJEP, je současně povinen za toto posouzení uhradit poplatek ve výši 870 Kč, přičemž platí, že pokud si podá na UJEP více přihlášek k bakalářskému nebo magisterskému studiu, které nenavazuje na bakalářský studijní program, uhradí poplatek za posouzení zahraničního středoškolského vzdělání pouze jednou.

Pokyny k platbě poplatku jsou uvedeny na https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace

Uchazeč potřebné podklady doručí na studijní oddělení fakulty do 17. 8. 2022.

Přijímací komise

Pro bakalářské studijní programy

Uchazeči o studium budou přijímáni na základě výsledku přijímací zkoušky, přičemž rozhoduje pořadí uchazečů dle úspěšnosti na základě výsledku přijímací zkoušky. O přijetí ke studiu rozhoduje děkan a poradním orgánem mu je přijímací komise, která bude zasedat

  1. kolo přijímacího řízení – 20.06.2022
  2. kolo přijímacího řízení – 26.09.2022

Pro navazující magisterské studijní programy

Uchazeči o studium budou přijímáni na základě výsledku přijímací zkoušky, přičemž rozhoduje pořadí uchazečů dle úspěšnosti na základě výsledku přijímací zkoušky. O přijetí ke studiu rozhoduje děkan a poradním orgánem mu je přijímací komise, která bude zasedat

  1. kolo přijímacího řízení – 20.06.2022
  2. kolo přijímacího řízení – 26.09.2022

Zápisy přijatých uchazečů

Zápisy přijatých uchazečů se budou konat

  1. kolo přijímacího řízení – 12.07.2022
  2. kolo přijímacího řízení – 27.09.2022

Bližší informace k zápisu budou upřesněny v pozvánce k zápisu, která bude uchazeči zaslána elektronicky a zároveň bude zveřejněna i na webových stránkách fakulty.

Uchazeč je povinen se k zápisu do studia dostavit osobně, zápis v zastoupení nebo na základě plné moci se nepřipouští. Před termínem zápisu a v mimořádných případech nejpozději do 5 dnů po termínu zápisu se může uchazeč písemně omluvit. Pokud bude omluva shledána důvodnou (o důvodnosti omluvy rozhoduje děkan), tak bude pro uchazeče stanoven náhradní termín zápisu.

Časté dotazy

Zvolil/a jsem si omylem přihlášku na jiný obor či jinou formu studia, co mám dělat?
Pokud e-přihláška ještě nebyla přijata studijní referentkou, můžete špatně zvolenou přihlášku odstranit a podat si novou. Pokud jste už u původní přihlášky uhradil/a administrativní poplatek, kontaktujte studijní referentku.

Pro dokončení registrace E-přihlášky mi nejde použít můj email?
Je nutné zadat email, který jste použil/a při prvním evidování přihlášky na UJEP. Pokud si ho nepamatujete, kontaktujte studijní referentku.

Musím doložit k elektronické přihlášce lékařské potvrzení?
Ne, lékařské potvrzení se nedokládá k žádnému studijnímu programu.

Jak probíhá výuka v kombinované formě studia?
Výuka v semestru probíhá v blocích, zpravidla jednou za měsíc od čtvrtka do soboty . Každý semestr je zakončený zkouškovým obdobím.

VLOŽENÍ SOUBORU K E-PŘIHLÁŠCE

Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky

Kontakty

V případě dotazů k podmínkám přijetí ke studiu je možné kontaktovat tyto osoby:

a) Mgr. Lenka Petláková, vedoucí studijního oddělení FSE UJEP,
tel.: +420 475 284 608, e-mail: lenka.petlakova@ujep.cz,
b) Ing. Miroslav Kopáček, proděkan pro studium FSE UJEP,
tel.: +420 475 284 912, e-mail: miroslav.kopacek@ujep.cz

E-přihlášku ke studiu přijímá a veškerou administrativu zajišťuje (včetně přebírání veškerých požadovaných podkladů) studijní oddělení fakulty.

Korespondenční adresa je:
Fakulta sociálně ekonomická UJEP
Studijní oddělení
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem