fse.ujep.cz

Mise, vize, hodnoty

Mise fakulty

Posláním Fakulty sociálně ekonomické UJEP je přispět svou vzdělávací a tvůrčí činností ke zvýšení konkurenceschopnosti Ústeckého kraje a zlepšení kvality života v tomto kraji.


Hodnoty fakulty

Fakulta sociálně ekonomická UJEP ctí vzdělání a vzdělanost. Vzdělání jedince pro fakultu představuje komplexní soubor poznatků současného světa, soubor užitečných dovedností a výchovu k humanismu, toleranci a odpovědnosti. Fakulta vyznává inovativní, týmový a aktivní přístup. Ve své činnosti se řídí následujícími principy, které jsou vlastní akademickému prostředí a jsou všeobecně sdíleny studenty i zaměstnanci fakulty.

Respekt ke svobodě – Akademické svobody představují nezpochybnitelnou hodnotu zakotvenou ve vnitřních pravidlech fakulty. Tyto hodnoty jsou vyjádřeny zejména svobodnou výukou, svobodou tvůrčí činnosti a institucionální autonomií fakulty.

Respekt k zodpovědnosti – Každý student a zaměstnanec fakulty si je vědom odpovědnosti za důsledky svého konání. Fakulta je prostřednictvím svých studentů a zaměstnanců plně odpovědná za výsledky své vzdělávací a tvůrčí činnosti. Vzhledem k vnějšímu prostředí pak fakulta prostřednictvím své činnosti plně přijímá zodpovědnost aktivního účastníka v ekonomickém, sociálním a kulturním rozvoji regionu.

Respekt k dosahovaným výsledkům – Každý student i zaměstnanec fakulty plně využívá svou kapacitu k dosažení maximálního možného výkonu. Každý člen fakulty je za svůj odvedený výkon řádně a spravedlivě ohodnocen.

Respekt k jednotlivci i k celku – Každý student i zaměstnanec fakulty představuje jedinečnou individualitu se svými názory, možnostmi, cítěním i potřebami. Takto je každý fakultním prostředím respektován. Stejně tak každý člen fakulty cítí svou odpovědnost směrem k fakultě jako instituci, a svým konáním přispívá k jejímu rozvoji a posilování její pozice.


Vize fakulty

FSE UJEP je respektovanou vzdělávací institucí, která zejména prostřednictvím kvalitní výuky na všech stupních vysokoškolského studia připravuje úspěšně uplatnitelné absolventy na trhu práce, a tím významně přispívá ke zvyšování kvalifikační úrovně zejména Ústeckého kraje.

Fakulta nalézá a popisuje problémy a témata, především relevantní k ekonomické a sociální situaci v regionu, a svou tvůrčí činností přispívá k jejich řešení. Zároveň je místem vytváření, či aktivního přejímání sociálních, produktových a procesních inovací a jejich šíření do externího prostředí.

Fakulta představuje hlavní bránu pro mezinárodní kontakty v oblasti ekonomických a sociálních vědních disciplín mezi Ústeckým krajem a světovou scénou.

Fakulta je zdrojem inspirace pro ostatní instituce a firmy v regionu jako fungující organizace a zaměstnavatel.