fse.ujep.cz

Odborné platformy

Mezifakultní spolupráce SMART – MATEQ rozvíjí dvě rámcové oblasti výzkumu: společenskovědní, zaměřenou na inovativní management veřejných služeb a podporu společenských inovací, a přírodovědnou, orientovanou na nanomateriály a technologie pro ochranu životního prostředí a biomedicínské aplikace. Spolupráce, projekty a výstupy jsou souhrnně prezentovány ZDE


voda.ujep.cz představuje vědecké poznatky několika týmu UJEP zaměřené na problémy hospodaření s vodou v krajině a environmentálními riziky spojenými s vodou. Platforma prezentuje praktické příklady a příběhy z praxe. Poukazuje na bariéry při snaze o lepší hospodaření s vodou krajině.


Spravedlivá transformace je kompetenční tým FSE UJEP, který se zabývá dopady útlumu těžby uhlí na firmy a region a který poskytuje nezávislý a kritický pohled na proces spravedlivé transformace v České republice. Zvláštní pozornost je věnována transformaci energetiky a systematickému přístupu k přeměně současné ekonomické základny regionu spojené jejím přechodem na bezemisní ekonomiku. Do diskusí jsou zapojeni zejména akademici a představitelé firem a Karlovarského a Ústeckého kraje. 


Česko-rakouská expertní skupina pro energetiku (CZ-AT EEG) je platformou pro veřejnou diskusi odborníků k interdisciplinárním otázkám vztahu energie, politiky, ekonomiky, životního prostředí a rozvoje společnosti. Vznikla na základě dohody českého ministra zahraničních věcí Cyrila Svobody a rakouského ministra pro zemědělství, lesní hospodářství, životní prostředí a vodní hospodářství (Lebensministerium) Wilhelma Molterera v roce 2002 v reakci na tzv. Melkský protokol (z roku 2000). V ČR skupina působí pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR. Zástupci FSE UJEP jsou členové české delegace a poskytují expertní skupině institucionální zázemí.  


Digital Health Platform je neformální uskupení aktérů z řad poskytovatelů zdravotnických i sociálních služeb, výzkumných zařízení, firem z oblasti zdravotnictví a IT, orgánů státní správy i samosprávy. Jejich cílem je podporovat digitalizaci a inovativní technologicky orientované přístupy a procesy ve zdravotnictví a sociálních službách.


ForpolisInstitut pro rozvoj společenství a sídel, je nezávislá platforma, která sdružuje odborníky z oblasti geografie, regionalistiky, sociologie nebo filosofie. Tito odborníci nejsou jen akademiky, ale reprezentují také soukromý a veřejný sektor. Forpolis se zabývá tématy, která ovlivňují rozvoj obcí, a dopady tohoto rozvoje na stav okolní krajiny.