fse.ujep.cz

Úřední deska

Doporučujeme sledovat tuto stránku, kde pravidelně zveřejňujeme seznam studentů, kteří mají nepřevzatou (nedoručitelnou) písemnost uloženou na studijním oddělení fakulty sociálně ekonomické UJEP.

Zásilky je možné vyzvednout v úředních hodinách studijního oddělení FSE UJEP.

Doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu

Pokud není možné studentovi doručit rozhodnutí uvedená v § 68 odst. 3 písm. f) – i) zákona č. 111 / 1998 Sb., o vysokých školách (vyměření poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 a 4, nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b), disciplinárního přestupku, vyloučení ze studia podle § 67) lze podle správního řádu využít institutu náhradního doručení podle § 25 tohoto řádu (doručování veřejnou vyhláškou).

(1) Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou.

(2) Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

Veškeré informace ohledně uzavření kanceláře najdete u úředních hodin studijního oddělení.