fse.ujep.cz

Vědecká rada

Předseda 

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.
Děkan FSE UJEP 

Interní členové 

doc. Ing. Mgr. Martin Boďa, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví FSE UJEP 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.
Katedra práva a politologie FSE UJEP 

doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.
Katedra sociální práce FSE UJEP

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy FSE UJEP, garant studijního programu Regionální rozvoj a veřejná správa (Bc.) 

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
vedoucí Katedry sociální práce FSE UJEP 

doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví FSE UJEP 

doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.
vedoucí Katedry geografie PřF UJEP

doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.
Katedra ekonomie a managementu FSE UJEP, garant studijního programu Ekonomika a management

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy FSE UJEP, garantka studijních programů Regionální rozvoj a veřejná správa, Aplikovaná ekonomie a správa

prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín Pf UJEP

doc. RNDr. Marta Žambochová, Ph.D.
Katedra matematiky a informatiky FSE UJEP

Externí členové 

prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D.
vedoucí Ústavu ekonomiky, Fakulta podnikatelská VUT

prof. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum, Fakulta podnikatelská VUT 

prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.
Fakulta informatiky a statistiky VŠE 

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
prorektor pro vzdělávání a vnitřní legislativu TUL

doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.
děkan Ekonomické fakulty TUL

prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
děkan Fakulty ekonomicko-správní UPCE

doc. Ing. Radka Druláková, Ph.D.
proděkanka pro vědu a doktorské studium, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.
Ústav sociálních a speciálně pedagogických věd, Zdravotně sociální fakulta JČU

doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
Katedra regionálních studií, Národohospodářská fakulta VŠE

doc. RNDr. Jan Ženka, Ph.D.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta OU

prof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, Ph.D.
Katedra sociální práce, Fakulta sociálních studií OU

doc. Ing. Petra Pártlová, Ph.D.
Vedoucí Katedry cestovního ruchu a marketingu VŠTE v Českých Budějovicích

doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD.
Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta UPJŠ v Košicích

doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.
Katedra sociální práce FHS UK