fse.ujep.cz

Akademický senát

Doplňovací volby do Studentské komory AS UJEP

Dne 20. 3. 2024 proběhly na FSE UJEP doplňovací volby do Studentské komory AS UJEP. Na základě voleb se senátorkou stává Kateřina Hosová, které ke zvolení gratulujeme a přejeme úspěšný výkon senátorského mandátu.

Protokol o výsledku voleb


Akademický senát Fakulty sociálně ekonomické UJEP (dále také AS FSE UJEP) je samosprávným voleným zastupitelským akademickým orgánem na základě § 26 a 27 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách). AS FSE UJEP schvaluje vnitřní předpisy fakulty, rozdělení finančních prostředků fakulty, výroční zprávy, strategický záměr a jeho aktualizace, podmínky pro přijetí ke studiu, vyjadřuje souhlas se jmenováním a odvoláním členů Vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty atd.

Funkční období současného Akademického senátu FSE UJEP je od 14. 12. 2022 do 13. 12. 2025.


Aktuálně:
Pozvánka na 7. řádné zasedání AS FSE UJEP 17. 4. 2024 od 12:00
(Centrum kosmického výzkumu Jaroslava Sýkory; Reflexe doplňovacích voleb do SKAS UJEP)


Členové Akademického senátu FSE UJEP

AKADEMICKÁ KOMORA STUDENTSKÁ KOMORA
Ing. Michaela Jánská, PhD. Radek Bureš
Ing. Lucie Kopáčková
předsedkyně Ekonomické komise AS FSE UJEP
Ondřej Černý
Ing. Petra Olšová, Ph.D.
členka Ekonomické komise AS FSE UJEP
Bc. Jakub Dragoun
člen Ekonomické komise AS FSE UJEP
Mgr. Alexandra Petrů Jonáš Jiránek
PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.
předsedkyně AS FSE UJEP
Ing. Eliška Nacházelová
členka Ekonomické komise AS FSE UJEP
Ing. Tomáš Sýkora, Ph.D. Tereza Šponiarová
místopředsedkyně AS FSE UJEP
Ing. Dita Štyvarová

Z důvodu úspěšného dokončení studia senátora ze studentské komory Bc. Ladislava Mrázika došlo k zániku jeho mandátu v Akademickém senátu FSE UJEP. Nově se tak senátorkou stala první náhradnice za studenty z voleb z listopadu 2022 Ing. Eliška Nacházelová. O uvolnění z funkce senátora z osobních důvodů požádal Stanislav Podrábský. Uvolněné místo nově obsazuje další kandidát v pořadí, jímž je Radek Bureš. Z pracovních důvodů na funkci senátora rezignoval Bc. Josef Mergl, po němž nově senátorské křeslo obsadil Bc. Jakub Dragoun. Všem dosavadním senátorům děkujeme za výbornou spolupráci při výkonu fakultní samosprávy a nové senátorce a novým senátorům přejeme úspěšný výkon senátního mandátu.

Ekonomická komise AS FSE UJEP

Na svém zasedání dne 15. 02. 2023 Akademický senát FSE UJEP zřídil stálou Ekonomickou komisi. Členy jsou:

  • Ing. Lucie Kopáčková – předsedkyně
  • Bc. Jakub Dragoun
  • Ing. Eliška Nacházelová
  • Ing. Petra Olšová, Ph.D.

Plánované termíny řádných zasedání AS FSE UJEP v roce 2024

Nebude-li avizováno jinak, zasedání AS FSE UJEP se koná vždy v místnosti MO-409 od 12.00 hodin.

24. 01. (proběhlo mimořádné jednání 17. 01.)
21. 02. (proběhlo mimořádné jednání 28. 02.); 04. 03. proběhlo navíc mimořádné hlasování per rollam
20. 03. (proběhlo)
17. 04.
22. 05.
19. 06.

18. 09.
23. 10.
20. 11.
18. 12.Vážení členové akademické obce,
rádi bychom zvýšili Váš komfort při spolupráci s Akademickým senátem FSE UJEP. Abyste měli možnost se se svými podněty, připomínkami, komentáři či dotazy kdykoli obrátit na AS FSE UJEP z pohodlí od klávesnice či telefonu, nově Vám nabízíme kontaktovat senát elektronicky na níže uvedeném odkazu. Pokud budete požadovat na svůj podnět reakci z naší strany, uvádějte v komentáři svou e-mailovou adresu. Obracet se však zde na nás můžete i anonymně. Všechny dosavadní způsoby komunikace se svými zástupci v AS FSE UJEP můžete samozřejmě směle využívat i nadále, tímto krokem Vám chceme jen rozšířit možnosti, jak být v intenzivnějším spojení s námi.

Odpovědi na obdržené podněty

Podnět 01:

Dobrý den, myslím si, že by stálo za zvážení přepracování šablony pro posudky závěrečných prací. Konkrétně mě zaráží, že hned v záhlaví dokumentu je nutno zadat pohlaví vedoucího/oponenta práce a studenta. Jakou toto vysílá zprávu ze strany naší fakulty? Jsou snad závěrečné práce mužů a žen hodnoceny dvojím metrem? Přistupuje se jinak k posudku, který byl psán ženou či mužem? Jsme určitě ve 21. století? A co mají do kolonky zadat lidé kteří se jako ženy nebo muži neidentifikují? Také by se mi celkově zdálo vhodnější, po vzoru dalších fakult, aby vedoucí prací a oponenti museli napsat slovní komentář ke každému hodnocenému kritériu. Ohodnocení známkou bez slovního komentáře nemá žádnou přidanou hodnotu a je obzvláště demotivující u práce, kterou může student psát i několik let.

Odpověď 01:

V rámci posudku závěrečné práce je pohlaví studentky/studenta i autorky/autora posudku vyplňováno ryze z formálních důvodů. Podstatou je, aby označení jednotlivých osob bylo vždy správně uvedené, resp. v případě potřeby přechýlené, a nedocházelo tak k plošnému užití generického maskulina, tzn. aby ve výsledném dokumentu byly správné vygenerovány koncovky jak v případě vedoucí/vedoucího práce, tak studenta/studentky a oponentky/oponenta. Pohlaví studentky/studenta neplní žádnou roli v rámci hodnocení práce.

Souhlasíme s tím, že hodnocení známkou by mělo být doprovázeno odpovídajícím slovním hodnocením, přičemž čím horší známka je navrhovaná, tak tím podrobnější slovní hodnocení by mělo být. To, že se to tak ne vždy děje, je třeba považovat za nedostatek, a tak v rámci červnového kolegia děkana byli všichni vedoucí kateder informováni o skutečnosti, že vyplněním slovního komentáře značně autorka/autor posudku usnadní orientaci studenta ve výsledném hodnocení, stejně tak komise je lépe obeznámena se stanovisky vedoucí/vedoucího práce a oponentky/oponenta.