fse.ujep.cz

Akademický senát

Akademický senát Fakulty sociálně ekonomické UJEP (dále také AS FSE UJEP) je samosprávným voleným zastupitelským akademickým orgánem na základě § 26 a 27 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách). AS FSE UJEP schvaluje vnitřní předpisy fakulty, rozdělení finančních prostředků fakulty, výroční zprávy, strategický záměr a jeho aktualizace, podmínky pro přijetí ke studiu, vyjadřuje souhlas se jmenováním a odvoláním členů Vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty atd.

Funkční období současného Akademického senátu FSE UJEP je od 14. 12. 2022 do 13. 12. 2025.


Aktuálně:
Zápis z per rollam hlasování 19. 09. 2023
(Sociální klinika)


Vážení členové akademické obce,
rádi bychom zvýšili Váš komfort při spolupráci s Akademickým senátem FSE UJEP. Abyste měli možnost se se svými podněty, připomínkami, komentáři či dotazy kdykoli obrátit na AS FSE UJEP z pohodlí od klávesnice či telefonu, nově Vám nabízíme kontaktovat senát elektronicky na níže uvedeném odkazu. Pokud budete požadovat na svůj podnět reakci z naší strany, uvádějte v komentáři svou e-mailovou adresu. Obracet se však zde na nás můžete i anonymně. Všechny dosavadní způsoby komunikace se svými zástupci v AS FSE UJEP můžete samozřejmě směle využívat i nadále, tímto krokem Vám chceme jen rozšířit možnosti, jak být v intenzivnějším spojení s námi.

Odpovědi na obdržené podněty

Podnět 01:

Dobrý den, myslím si, že by stálo za zvážení přepracování šablony pro posudky závěrečných prací. Konkrétně mě zaráží, že hned v záhlaví dokumentu je nutno zadat pohlaví vedoucího/oponenta práce a studenta. Jakou toto vysílá zprávu ze strany naší fakulty? Jsou snad závěrečné práce mužů a žen hodnoceny dvojím metrem? Přistupuje se jinak k posudku, který byl psán ženou či mužem? Jsme určitě ve 21. století? A co mají do kolonky zadat lidé kteří se jako ženy nebo muži neidentifikují? Také by se mi celkově zdálo vhodnější, po vzoru dalších fakult, aby vedoucí prací a oponenti museli napsat slovní komentář ke každému hodnocenému kritériu. Ohodnocení známkou bez slovního komentáře nemá žádnou přidanou hodnotu a je obzvláště demotivující u práce, kterou může student psát i několik let.

Odpověď 01:

V rámci posudku závěrečné práce je pohlaví studentky/studenta i autorky/autora posudku vyplňováno ryze z formálních důvodů. Podstatou je, aby označení jednotlivých osob bylo vždy správně uvedené, resp. v případě potřeby přechýlené, a nedocházelo tak k plošnému užití generického maskulina, tzn. aby ve výsledném dokumentu byly správné vygenerovány koncovky jak v případě vedoucí/vedoucího práce, tak studenta/studentky a oponentky/oponenta. Pohlaví studentky/studenta neplní žádnou roli v rámci hodnocení práce.

Souhlasíme s tím, že hodnocení známkou by mělo být doprovázeno odpovídajícím slovním hodnocením, přičemž čím horší známka je navrhovaná, tak tím podrobnější slovní hodnocení by mělo být. To, že se to tak ne vždy děje, je třeba považovat za nedostatek, a tak v rámci červnového kolegia děkana byli všichni vedoucí kateder informováni o skutečnosti, že vyplněním slovního komentáře značně autorka/autor posudku usnadní orientaci studenta ve výsledném hodnocení, stejně tak komise je lépe obeznámena se stanovisky vedoucí/vedoucího práce a oponentky/oponenta.

Plánované termíny řádných zasedání AS FSE UJEP v roce 2023

15. 03. – proběhlo
19. 04. – termín zrušen
17. 05. – proběhlo
21. 06. (termín přesunut na 14. 06.) – proběhlo
20. 09. – termín nahrazen per rollam hlasováním 19. 09.
18. 10.
22. 11.
20. 12.


Členové Akademického senátu FSE UJEP

AKADEMICKÁ KOMORA STUDENTSKÁ KOMORA
Ing. Michaela Jánská, PhD.Ondřej Černý
ondra02022002@gmail.com
Ing. Lucie Kopáčková
členka Ekonomické komise AS FSE UJEP
Jonáš Jiránek
jiranekjonas@seznam.cz
Ing. Petra Olšová, Ph.D.
členka Ekonomické komise AS FSE UJEP
Josef Mergl
člen Ekonomické komise AS FSE UJEP
josef.mergl@gmail.com
Mgr. Alexandra PetrůLadislav Mrázik
ladislavmrazik@seznam.cz
PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.
předsedkyně AS FSE UJEP
Stanislav Podrábský
stanislavpodrabsky@seznam.cz
Ing. Tomáš Sýkora Tereza Šponiarová
místopředsedkyně AS FSE UJEP
tereza.sp@centrum.cz
Ing. Dita Štyvarová

Ekonomická komise AS FSE UJEP

Na svém zasedání dne 15. 02. 2023 Akademický senát FSE UJEP zřídil stálou Ekonomickou komisi. Členy se stali:

  • Ing. Lucie Kopáčková
  • Josef Mergl
  • Ing. Petra Olšová, Ph.D.