fse.ujep.cz

Ing. Tomáš Sýkora, Ph.D.

Místnost: 419, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 284 919
Email: tomas.sykora[at]ujep.cz
ORCID iD: 0000-0002-7189-2515
Osobní stránka: ResearchGate, LinkedIn

Výuka:

Zimní semestr

 • Projektový management a fundraising (KRRVS/5PMFU, KRRVS/FPMFU, KRRVS/PPV07, KRRVS/KPV07)
 • Inovace a management inovativních konceptů (KRRVS/MIMAK, KRRVS/MINMA)
 • Úvod do regionálního rozvoje (KRRVS/5UVDR, KRRVS/FUVDR)
 • Bakalářský seminář (KRRVS/5BAKS)
 • Transformace postindustriální krajiny a společnosti (KRRVS/MPV13)
 • Strategické řízení rozvoje měst a obcí (KRRVS/W0008, KRRVS/X0008)
 • Regionální rozvoj Ústeckého kraje (KRRVS/5PV07, KRRVS/FPV07)

Letní semestr

 • Projektový management a fundraising (KZP/3PMFU, KZP/4PMFU)
 • Regionální a kohezní politika EU (KRRVS/MREKP)
 • Integrovaná regenerace měst (KRRVS/W0018, KRRVS/X0018); netradiční výuka formou natáčení dokumentárních filmů, např. zde nebo zde nebo zde
 • Odborná praxe (KRRVS/FODBX, KRRVS/5ODBX
 • Projekt bakalářské práce (KEMA/PPBAP)

Konzultační hodiny v LS 2023/2024:
středa: 12:00 – 14:00 hod.
čtvrtek: 15:00 – 16:00 hod.

Konzultační hodiny se 06.06. ruší z důvodu služební cesty.


Odborné zaměření:

Ve své vědecké práci i praktické činnosti se zaměřuji na otázky strategického řízení rozvoje měst a obcí, zejména s ohledem na význam místních společenství v procesu strategického plánování. V listopadu 2023 jsem obhájil disertační práci na téma “Re-design konceptu strategického plánování a řízení rozvoje obcí s akcentem na úlohu neformálních institucí”. Dlouhodobě se věnuji kohezní politice EU. Na základě spolupráce s místními samosprávami, kraji, Svazem měst a obcí ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR se zabývám metodickým ukotvením kohezní politiky v podmínkách ČR. Dále se zajímám o transformaci post-uhelných regionů a v této souvislosti se věnuji kulturním a kreativním odvětvím a dílčím tématům v souvislosti s rozvojem obcí a regionů (městská mobilita, posilování komunitního přístupu v rozvoji, přeshraniční spolupráci apod.).

Na FSE UJEP působím od roku 2018 jako odborný asistent na Katedře regionálního rozvoje a veřejné správy. Jsem členem akademického senátu FSE UJEP ve funkčním období 14.12.2022-13.12.2025. Dlouhodobě se zasazuji o propojování fakulty s praxí a zejména o prohlubování spolupráce fakulty s Karlovarským krajem, byl jsem iniciátorem memoranda o vzájemné spolupráci.

V roce 2023 jsem obdržel cenu děkana za pedagogickou činnost na FSE UJEP.

Členství v odborných organizacích a platformách:

Výzkum

Výzkumné projekty:

OP ST: RUR – Region univerzitě, univerzita regionu (2024 – 2027), člen řešitelského týmu KA 2: Kreativní společnost, C1: Znalostní hub pro transformaci Ústeckého kraje

TAČR SIGMA DC2: SPININ – Strategické plánování zohledňující neformální instituce jako nástroj pro rozvoj kvality života v obci (TQ03000419, 2024 – 2025), hlavní řešitel

TAČR Doprava 2020+: Dopady a adaptace inovativních řešení mobility na strukturální změny a funkční rozvoj sídel v Ústeckém kraji  (CK01000156, 2020 – 2023), člen řešitelského týmu

TAČR Beta: Analýza přeshraniční konkurenceschopnosti krajů ČR (TITSMMR821, 2020 – 2022), člen řešitelského týmu

OP Zaměstnanost: IKM Communitas (2019 – 2023), člen řešitelského týmu

OP VVV: SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435, 2018 – 2022), člen řešitelského týmu WP 4

Další projekty a odborné aktivity:

Národní program obnovy: Transformace formy a obsahu vzdělávání na UJEP. SP3 Řízení v kulturních a kreativních odvětvích (2022-2023), metodik přípravy a realizace studijního programu

Publikační činnost

Vybrané publikace a příspěvky ve sbornících:

Koutský, J., Sýkora, T. (editoři), Sperat, Z., Strnadová, D., Dolejš, M., Kraft, S., Bárta, D. (2023): Městská mobilita – výzvy, inovace, akceptace. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7561-457-5.

Sýkora, T. (2023): Re-design konceptu strategického plánování a řízení rozvoje obcí s akcentem na úlohu neformálních institucí. Disertační práce. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. DOI: 10.13140/RG.2.2.22545.61281

Domín, M., Holub, J., Sýkora, T. a Hlaváček, P. (2023): Rekultivace jako příležitost pro zvýšení resilience transformujících se regionů. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) XXVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2023. s. 75-83. ISBN 978-80-280-0311-1. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P280-0311-2023-9

Vyhnánková, K. a Sýkora, T. (2023): How to involve informal institutions into the process of local development of rural communities. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) XXVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2023. s. 393-400. ISBN 978-80-280-0311-1. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P280-0311-2023-47

Hruška V., Raška P., Balej M., Bláha J. D., Hlaváček P., Konupka J., Kučera Z., Kučerová S. R., Míšek K., Nedorostová E., Píša J., Smutná Z., Sýkora T., Štěbetáková M., Toman J. a Zubík M. (2022): Průmyslová minulost, kreativní budoucnost? Perspektivy průmyslového dědictví Podkrušnohoří. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta. Ústí nad Labem.

Domín, M., Sýkora, T. (2022). European Integration Starts at a Local Level: Taking Informal Institutions into Account in Strategic Planning. In Staníčková, M. and L. Melecký (eds.). Proceedings of the 6th International Conference on European Integration 2022. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2022, pp. 682-693. ISBN 978-80-248-4604-0 (print). ISBN 978-80-248-4605-7 (on-line). ISSN 2571-029X (print). ISSN 2788-0958 (on-line).

Sýkora, T., Raška, P., & Koutský, J. (2022). Streamlining Informal Institutions for Local Strategic Planning and Development in a Post-Socialist Central-European Setting. Transylvanian Review Of Administrative Sciences, 18(67), 142-163. doi: http://dx.doi.org/10.24193/tras.67E.8

Sýkora, T., Koutský, J., Olšová, P. (2020). Strategické plánování a řízení rozvoje obcí. In: Pavlík, M., Šimka, K., Postránecký, J., Pomahač, R. a kol. 2020. Moderní veřejná správa: Zvyšování kvality veřejné správy, dobrá praxe a trendy. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-048-9.

Sýkora, T., Miškovský, J., Vyhnánková, K. (2019). Význam vnitřních hodnot místních komunit v procesu strategického plánování rozvoje obce. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 338-344. ISBN 978-80-210-9268-6. DOI 10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-42.

Příspěvky na konferencích:

Vyhnánková, K., Sýkora, T., (2023). Jak zahrnout neformální instituce do procesu rozvoje venkovských obcí. XXVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova univerzita. Bořetice

Domín, M., Holub, J., Sýkora, T., Hlaváček, P. (2023). Rekultivace jako příležitost pro zvýšení resilience transformujících se regionů. XXVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova univerzita. Bořetice

Domín, M., Holub, J., Sýkora, T., Chmelová, H. (2022). Social Transformation in the Context of Decarbonization on the Example of the Water Reclamation Area of Lake Most and Lake Milada (Ústí nad Labem Region, Czechia). International Conference From the Grassroots to Policy and Back: Putting Just Transition to Practice. University of Silesia in Katowice. Research Centre for Public Policy and Regulatory Governance

Sýkora, T. (2022). Přispívají strategické plány skutečně k rozvoji? aneb Inovativní přístupy ke strategickému plánování rozvoje obcí. Konference Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů. Ostravská univerzita. DOI: 10.13140/RG.2.2.18351.30889

Hruška, V., Nedorostová, E., Hlaváček, P., Kučerová, S. R., Raška, P., Smutná, Z., Sýkora, T., Štěbetáková, M. (2021). Vnímání tradičních průmyslových areálů v Ústeckém kraji a jejich potenciální příspěvek k místnímu rozvoji. 9. medzinárodné geografické kolokvium, Danišovce

Hruška, V., Nedorostová, E., Hlaváček, P., Kučerová, S. R., Raška, P., Smutná, Z., Sýkora, T., Štěbetáková, M. (2021). Media image of the industrial heritage in Czechia: on the way to change or stagnation? INDUSTRIAL HERITAGE – CONSERVATION, CULTURAL PROMOTION AND INTELLIGENT REUSE: Professional Association of Romanian Geographers. Bucharest

Hruška, V., Nedorostová, E., Hlaváček, P., Kučerová, S. R., Raška, P., Smutná, Z., Sýkora, T., Štěbetáková, M. (2021). Perception of industrial heritage in an old industrial region in Czechia: its rejection orcommodification? 8th EUGEO Congress. Charles University. Prague

Hruška, V., Nedorostová, E., Hlaváček, P., Kučerová, S. R., Raška, P., Smutná, Z., Sýkora, T., Štěbetáková, M. (2021). Industrial heritage without history: diverse conceptualizations of industrial heritage in the Ústí nad Labem Region (Czechia). 8th EUGEO Congress. Charles University. Prague

Hruška, V., Hlaváček, P., Konupka, J., Kučerová, S. R., Míšek, K., Nedorostová, E., Raška, P., Smutná, Z., Sýkora, T., Toman, J., Zubík, M. (2020). Multidisciplinární přístupy ke změně image starého průmyslového regionu: příklad Ústeckého kraje. Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů. Výroční konference ČGS. Plzeň

Sýkora, T., Miškovský, J., Vyhnánková, K. (2019). Význam vnitřních hodnot místních komunit v procesu strategického plánování rozvoje obce.XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova univerzita. Velké Bílovice

Další výstupy

Vystoupení na konferenci reVIZE 1.0 Karlovarský kraj: Vliv vzdělávání na společnost. 18.05.2024

Sýkora, T., Fiveberová, K., Jaroš, P., Milnerová, M., Nejedlý, D., Pizinger, P., Polenová, K., Poliakova, A. (2024). “Dokud to nezažiješ…”. Dokumentární film. Ústí nad Labem: Fakulta sociálně ekonomická UJEP a Forpolis

Koutský, J., Sperat, Z., Strnadová, D., Sýkora, T. (2023). Nová řešení mobility a cesta k jejich výběru. Manuál pro potřeby praxe managementu měst a regionů v ČR. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. DOI 10.13140/RG.2.2.34744.72960

Sýkora, T., Bureš, R., Hevler, D., Neumann, M., Polák, T., Szinai, K., Štádler, J., Terč, M. (2023). Com.unity. Dokumentární film. Ústí nad Labem: Fakulta sociálně ekonomická UJEP a Forpolis

Sýkora, T., Alimi, A., Bureš, R., Dius, J., Dohnal, T., Domín, M., Gottwaldová, H., Sýkorová, M., Szinai, K. (2022). PROstory aneb Dva světy. Dokumentární film. Ústí nad Labem: Fakulta sociálně ekonomická UJEP.

Sýkora, T., Doubravová, M., Gregorová, L., Schejbal., M., Šmejkalová, Š., Taclíková, L. (2022). Rychlý průnik městem. Dokumentární film. Ústí nad Labem: Fakulta sociálně ekonomická UJEP.

Sýkora, T. (2021). Re-design konceptu strategického plánování a řízení rozvoje obcí s akcentem na úlohu neformálních institucí. Disertační projekt. FSE UJEP. Ústí nad Labem

Sýkora, T., Tůma, V., Hanek, J. a kol. (2021). StrategieKV° 2040. Karlovy Vary.

Sýkora, T., Kopáček, M., Horáčková, L., Hlaváček, P. (2019). Zhodnocení dopadů suburbanizace na obce České republiky. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. 84 s.

Sýkora, T., Kováčiková, S. (2018). Územní a strategické plánování rozvoje obce.  Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018. SMO CR. s. 79-91.

Vozáb, J., Sýkora, T. a Kol. (2016). Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Sýkora, T. (2015). Karlovy Vary – Získání statutu lázeňského místa. In Sbírka případových studií. Praha: Svaz měst a obcí ČR. ISBN 978-80-905421-8-1.