fse.ujep.cz

Předpisy a pokyny

Organizace studia se řídí základními studijními předpisy (studijní a zkušební řád UJEP) a doplňujícími směrnicemi a příkazy děkana FSE UJEP. Tyto dokumenty naleznete ZDE. K jednotlivým úkonům při studiu jsou potřeba příslušné formuláře a vzory žádostí. 

Krom těchto předpisů a podkladů jsme pro vás shromáždili další podpůrné informace a návody. Jejich cílem je provést vás vysokoškolským studiem co nejlépe. 

Základní informace o průběhu studia

Akademický rok je rozdělen na 2 semestry – zimní a letní a období prázdnin. Výuka pro prezenční studium probíhá po dobu 12 – 13 týdnů v každém semestru. Studenti kombinovaného studia absolvují během jednoho semestru 3 – 4 dvou až třídenní soustředění (max. 12 dní).

Bakalářské studium trvá standardně 3 roky, během nichž je student povinen získat minimální počet kreditních bodů a absolvovat všechny povinné kurzy v daném studijním oboru (viz odrážka Doporučené studijní plány). Je ukončeno bakalářskou státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské diplomové práce, absolventům je přiznáván titul bakalář (Bc.)

Magisterské studium trvá standardně 2 roky, během nichž je student povinen získat minimální počet kreditních bodů. Je ukončeno magisterskou státní závěrečnou zkouškou a obhajobou inženýrské diplomové práce. Absolventům je přiznán titul inženýr (Ing.).

Doktorské studium trvá standardně 4 roky a řídí se samostatnou směrnicí děkana o doktorských programech.

Studenti během studia absolvují oborově povinné kurzy. Kromě těchto povinných kurzů si studenti mohou zvolit další – výběrový kurz, ať již volně výběrový (tj. není součástí povinných studijních plánů) nebo některý z kurzů, otevíraných pro ostatní obory jako povinný, případně kurz otevíraný na ostatních fakultách univerzity. Počet kreditních bodů (ECTS), získaných za absolvování a uzavření povinného kurzu je uveden ve studijních programech. Za výběrový kurz otevíraný katedrami součástí UJEP získává student příslušný počet ECTS kreditních bodů (KB). V průběhu studia musí student takto dosáhnout předepsaný počet kreditních bodů (viz část IX. Zásady kreditního systému). Každý student má právo si zvolit, (po dohodě s příslušnou katedrou v rámci UJEP) a zapsat si jakýkoli předmět vypsaný v rámci UJEP.

Vedle volně výběrových kurzů uvedených ve studijních plánech mohou jednotlivé katedry po schválení Pedagogickou radou FSE UJEP vypisovat další volně výběrové kurzy. Do výběrových kurzů se studenti zapisují po dohodě s příslušnou katedrou během tzv. předzápisu (viz Harmonogram FSE UJEP), a to i v případě, že jde o povinné kurzy jiných oborů.

Pokud je student vyslán ke studiu do zahraničí, jsou mu kurzy tam uzavřené, uznány se souhlasem vedoucího garantující katedry a proděkana pro studium za kurzy ze studijního plánu FSE UJEP nebo za výběrové kurzy.

Manuály k využívání informačního systému STAG

STAG je celouniverzitní informační systém pro studijní agendu. Studenti přes něj provádí zápisy předmětů, odevzdávání prací, přihlašují se na zkoušky, hodnotí kvalitu výuky (více informací a manuály k dispozici ZDE). 

Návod k vydání Průkazu studenta UJEP

Studenti UJEP mohou požádat o vystavení Průkazu studenta UJEP. Tato karta je opravňuje k (resp. je nezbytná při) využívání některých služeb. Průkazku použijete při návštěvě Vědecké knihovny UJEP,  při využití tiskového systému SafeQ, při prokazování nároku na slevu jízdného v ústecké městské dopravě, poslouží v rámci přístupových systémů  UJEP atd.  K průkazu je možné pořídit ISIC licenci.

 Postup při vyřizování průkazu je uveden ZDE

Zveřejňování studijních materiálů vyučujícími – systém MOODLE 

Jednotliví vyučující FSE UJEP poskytují studentům detailní rozpisy výuky svých předmětů, přednášky a další materiály k prostudování. Platformou pro sdílení těchto informací o výuce je systém MOODLE. Studenti se do něj přihlašují stejnými údaji jako do informačního systému STAG. Návod k přihlášení je k dispozici ZDE.  

Bezpečnost a ochrana zdraví studentů

Studenti se seznamují s informacemi a pokyny k zajištění bezpečnosti a zdraví při svém pobytu v budovách UJEP. 

Cena děkana FSE UJEP za pedagogickou činnost

Cena děkana FSE UJEP pro vyučující nebo vyučujícího FSE UJEP za pedagogickou činnost. Cena se uděluje především za používání inovativních nebo zajímavých metod ve výuce, kvalitu studijních materiálů nebo výuky, vynikající vedení závěrečných prací, osobní příklad pedagoga, pozitivní zpětnou vazbu ze strany studujících atd. Cenu mohou získat i pracovníci s částečným úvazkem. Návrhy mohou podávat jak vyučující, tak i studující. Formulář návrhu je zveřejněn na https://www.fse.ujep.cz/cs/formulare-a-vzory-zadosti.

Vyhlášení výsledků se uskuteční vždy v prosinci daného kalendářního roku, a to na shromáždění Akademické obce FSE UJEP.