fse.ujep.cz

Monografie

Publikujeme odborné monografie národního i mezinárodního významu, ve kterých se zabýváme aktuálními společenskými tématy. 

Zíka, V. (2023). Příručka experimentální ekonomie. Ústí nad Labem: UJEP.

Kniha vznikla  vznikla v rámci projektu OPVVV “Projekt Smart City – Smart Region – Smart Community” a projektu OPVVV “Centrum regulace a behaviorálních studií pro výzkumně zaměřené studijní programy UJEP”. VÍCE

Povolná, L.; Macháč, J. a kol. (2023). OBCE MLUVÍ O VODĚ: Pravidla a postupy pro komunikaci vybraných opatření na hospodaření s dešťovou vodou mezi místní samosprávou a veřejností. Ústí nad Labem: UJEP a ČVUT.

Kniha pro efektivní komunikaci při realizaci projektů pro hospodaření s dešťovou vodou. VÍCE

Macháč, J.; Hekrle, M. a kol. (2022). Modrozelená města: Příklady adaptačních opatření v ČR a jejich ekonomické hodnocení. Ústí nad Labem: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP). ISBN 978-80-7561-405-6. 86 stran. 

Kniha s výsledky ekonomického hodnocení opatření modrozelené infrastruktury v ČR. VÍCE

Hlaváček, P., Hruška, V., Barták, M., Domín, M., Hartych, M., Holcová, D., Kopáček, M., Kopáčková, L., Lupták, L., Olšová, P., Skalník, V., Vaibar, R. Koncept chytrého venkova: východiska a aplikace pro rozvoj venkova. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2022. 134 s. Neuveden.
ISBN: 978-80-7561-341-7.

Kniha je zaměřena na teoretické vymezení konceptu chytrého venkova. Venkovské území je diferencované a proto budou vyžadovat různé druhy chytrých řešení. VÍCE

Slavík, J.: Recyklační chování domácností a nástroje, jak ho měnit. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022. ISBN 978-80-7676-412-5.

Publikace, která pomůže nejen jednotlivcům, ale i zástupcům odborné veřejnosti pochopit fakt, že poplatky za komunální odpad nejsou jedinou cestou ke správným recyklačním cílům! VÍCE

Brůhová Foltýnová, H. a kolektiv (2022): Hodnocení plánů a projektů mobility: průvodce pro správnou evaluaci opatření a strategií udržitelné městské mobility. Grada, Praha. ISBN: 978-80-271-3244-7.

Kniha nabízí charakteristiku jednotlivých druhů evaluace nástrojů městské mobility a popisuje jejich hlavní postupy. VÍCE

Hartmann, T., Slavíková, L. a Wilkinson, M.E.: Spatial Flood Risk Management: Implementing Catchment-based Retention and Resilience on Private Land. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2022. ISBN 978-1-80037-952-7.

Kniha usiluje o propojení územního plánování a politiky se strategiemi snižování povodňových škod v Evropě. VÍCE

Slavíková, L., Hartmann, T., Thaler, T. (2021): Financial Schemes for Resilient Flood Recovery. Routledge (Taylor & Francis Group), Oxon. ISBN: 978-1-03-201756-3.

Možnosti zvýšení odolnosti proti povodni během fáze obnovy jsou do značné míry přehlíženy a rozmanitost stávajících schémat ukazuje, že neexistuje shoda ohledně toho, jak dosáhnout odolné obnovy po povodních. VÍCE

Černý, P. (2021): Základní instituty shromažďovacího práva. C.H.Beck, Praha. ISBN: 978-80-7400-821-4.

Publikace se zabývá některými dosud nezpracovanými instituty shromažďovacího práva podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. VÍCE

Rybáček, V.: The Size of Government: Measurement, Methodology and Official Statistics. 1. vyd. Newcastle upon Tyne : Agenda Publishing Limited, 2020. 186 s. ISBN: 978-1-78821-010-2.

Kniha je originálním příspěvkem usilujícím o propojení statistické a ekonomické teorie, s cílem diskutovat další směr vývoje metodiky v oblasti měření statistické velikosti vlády. Kniha tím navazuje na rozsáhlý výzkum věnovaný vztahu mezi velikostí sektoru vládních institucí a makroekonomickými jevy jako hospodářský růst, inflace či nezaměstnanost. VÍCE

Pavlík, M., Šimka, K., Postránecký, J., Pomahač, R,…Koutský, J., Olšová, P., Sýkora, T… a kol. (2020): Moderní veřejná správa. Zvyšování kvality veřejné správy, dobrá praxe a trendy. Wolters Kluver, Praha. ISBN: 978-80-7598-048-9. 

Jak funguje a na jakých principech staví veřejná správa? A jak by mohla fungovat lépe? VÍCE

Hartmann T., Slavíková L., McCarthy S. (eds) (2019): Nature-Based Flood Risk Management on Private Land. Springer, Cham. ISBN: 978-3-030-23841-4.

Jaké existují otázky a problémy při realizaci přírodě blízkých retenčních opatření na soukromé půdě? VÍCE

Krakešová, M., Kodymová, P. a Brnula, P. (2019): Sociální kliniky: Z dějin sociální práce a sociálního školství. Karolinum, Praha. ISBN:
978-80-246-4300-7.

Monografie je věnovaná životu a dílu Marie Krakešové (1898–1979), zakladatelky české školy sociální práce. VÍCE

Minárik, P. (2018): Ekonomie náboženství a náboženství v postkomunistické Evropě. Munipress, Brno. ISBN: 978-80-210-9118-4. 

Jaká je vědomá i nevědomá role náboženství v současnosti? Jak ovlivňuje naše jednání a rozhodování? VÍCE

Houžvička, V. (2015): Czechs and Germans 1848–2004 – The Sudeten Question and the Transformation of Central Europe. Karolinum Press, Praha. ISBN: 978-80-246-2144-9.

Kniha o česko-německých národnostních sporech od poloviny 19. století do současnosti. VÍCE