fse.ujep.cz

Projekty se zahraničím

AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PROJEKTY

Interreg Danube: IntegrAGE – praktický přístup na podporu zdravé adaptace a integrace pracovní síly 55+ na trh práce

Projekt zabývající s podporou adaptace a integrace pracovní síly 55+ na trh práce.

Spolupráce: BSC, Business support centre L.t.d (Slovinsko) a 13 dalších partnerů


Horizon Europe: SPONGEBOOST: Upscaling the natural sponge functions of freshwater ecosystems to deliver multi-benefit green deal solutions 

Cílem projektu je podpora (obnova) přírodě blízkých řešení, které mají funkci zadržení vody jako jsou například mokřady, rašeliniště apod. a získávání jejich multifunkčních přínosů. 

Spolupráce: Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ) (Německo) a dalších 7 partnerů.


Horizon Europe: LAND4CLIMATE

Projekt LAND4CLIMATE cílí na vývoj inovativních řešení v oblasti dopadů a adaptací na změny klimatu. 

Spolupráce: TU Dortmund (Německo) a 15 dalších partnerů.


GAČR: Hodnocení hybridní infrastruktury pro zmírňování hazardů s ohledem na scénáře klimatické změny

Česko-slovinský projekt zabývající se tématikou snižování škod z přírodních katastrof a adaptace na změnu klimatu..

Spolupráce: University of Ljubljana (Slovinsko).


Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České republice 2024

Kurz je zaměřen na interdisciplinární souvislosti výroby a spotřeby energie jako statku, který významně ovlivňuje kvalitu života společnosti a představuje důležitý faktor fungování hospodářství. 

Spolupráce: TU Vídeň (Rakousko), ČVUT (ČR)


Visegrad Fund: Udržitelná spotřeba obyvatelstva v postpandemické ekonomice. Perspektiva tří zemí

Tématem projektu je zkoumání dopadu udržitelné spotřeby prostřednictvím pro-environmentálního spotřebitelského chování v České republice, Polsku a na Slovensku. 

Spolupráce: Univerzita Komenského (Slovensko), Ekonomická univerzita Katowice (Polsko)


Erasmus+: Green Netiquette: Posílení mládeže pro udržitelnou digitální budoucnost

Green Netiquette je inovativní iniciativa zaměřená na propagaci ekologicky šetrné netikety1 jako klíčové dovednosti pro digitální věk.

Spolupráce: Eurospeak limited (Irsko), Instituto ad Ordinamento Universitario “Scuola Superiore Carolina Albasio” (Itálie) a Youthmakers Hub (Řecko).


Interreg Central Europe: GREENE 4.0 – Smart and green innvation approaches for scaling up digital transformation opportunities in CE

Projekt zabývající se inovacemi v oblasti digitalizace u malých a středních podniků.

Spolupráce: Pomurje Technology Park(Slovinsko) a dalších 7 partnerů


DOKONČENÉ PROJEKTY

D-CareDeveloping, piloting and validating smart care models in Danube region for supporting social innovation, improving competences and entrepreneurship 

Projekt zabývající se inovacemi v oblasti poskytování zdravotních a sociálních služeb. 

Spolupráce: “Iuliu Hateganu” University of Medicine and Pharmacy (Rumusko) a dalších 18 partnerů


Změny dopravního chování způsobené Covid-19 a jejich společenské dopady 

Výzkum změn dopravního chování v důsledku epidemie Covid-19 a širších společenských dopadů, které se změnou mobility souvisejí. 

Spolupráce: Technion (Izrael)


S@mpler: Integrované vzdělávání založené na projektech udržitelné městské mobility

Tvorba a testování moderních výukových materiálů z oblasti managementu udržitelné mobility. 

Spolupráce: Technische Universität Dresden (Německo) a Gdańsk University of Technology (Polsko)


LAND4FLOOD: Natural Flood Retention on Private Land 

Výzkum motivací vlastníků půdy realizovat nebo tolerovat na svých pozemcích retenční opatření ke zmírnění povodňových škod. Více zde.   

Spolupráce: partneři z 35 zemí Evropy, USA a Austrálie


STRIMAII: Sasko-český management povodňových rizik II

Analýza nástrojů a opatření ke snižování povodňových škod na budovách, infrastruktuře a s využitím opatření v ploše povodí.

Spolupráce: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Německo), IÖR (Německo)


CE-HEAT: Comprehensive Model of Waste Heat Utilization in CE Regions

Výzkum podpory využití potenciálu odpadního tepla k dosažení úspor energie. Více zde

Spolupráce: E-zavod (Slovinsko) a další partneři ze střední Evropy. 


BIDELIN: Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína

Identifikace, kvantifikace a hodnocení ekosystémových služeb v pilotních územích vybraných měst. 

Spolupráce: IÖR (Německo)


UrbanAdapt: Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím

Podpora tvorby adaptačních strategií Prahy, Brna a Plzně na klimatické změny s ohledem na potenciál zelené a modré infrastruktury. Více zde

Spolupráce: University of Iceland (Island)


Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Česko – Sasko

Jednání a podpůrné analýzy rozvoje železniční dopravy v úseku Praha – Drážďany.

Spolupráce: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Německo), Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Německo)