fse.ujep.cz

Intenzivní přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy z cizího jazyka a matematiky

Problémy s matematikou a cizím jazykem jsou nejčastější příčinou předčasného ukončení studia, proto Vám v letošním roce nabízíme intenzivní opakovací výuku v těchto předmětech. Výuka je určena pro budoucí studenty prvních ročníků, ale i pro již studující, kteří si chtějí ve speciálně projektovaných kurzech zopakovat základní znalosti jmenovaných předmětů.

Přihlášku vyplňte v elektronické formě do 9. 9. 2024 a částku uhraďte dle pokynů do 16. 9. 2024. Na výuku s sebou vždy přineste doklad o zaplacení (výpis z účtu, ústřižek složenky). Po absolvování kurzu Vám bude vydáno Osvědčení o absolvování.

Přípravné kurzy se budou konat v Moskevské ulici, učebna bude upřesněna dle počtu zájemců.

V případě nejasností se obraťte na p. Romanu Košvancovou Telefon: +420 475 284 705, email: Romana.Kosvancova@ujep.cz

Číslo účtu
Variabilní symbol – CIZÍ JAZYKY
Částka za jeden den
Částka za celý kurz
260112295/0300
5101410020
600,- Kč
2 400,- Kč
Číslo účtu
Variabilní symbol – MATEMATIKA
Částka za jeden den
Částka za celý kurz
260112295/0300
5101410021
600,- Kč
2 400,- Kč

Na kurzy se přihlaste on-line:

TERMÍNY A NÁPLŇ KURZŮ

Anglický jazyk

23. 9. 2024, Pondělí, 12:00 – 15:30 hod.

 • Systém slovesných časů

24. 9. 2024, Úterý, 12:00 – 15:30 hod.

 • Minulé časy

25. 9. 2024, Středa, 12:00 – 15:30 hod.

 • Užití členů, zájmena, předložky

26. 9. 2024, Čtvrtek, 12:00 – 15:30 hod.

 • Souvětí, časové a podmínkové věty

27. 9. 2024, Pátek, 12:00 – 15:30 hod.

 • Trpný rod, modální slovesa, opakování

Německý jazyk

23. 9. 2024, Pondělí, 12:00 – 15:30 hod.

 • Časování sloves a slovesné vazby

24. 9. 2024, Úterý, 12:00 – 15:30 hod.

 • Skloňování podstatných a přídavných jmen

25. 9. 2024, Středa, 12:00 – 15:30 hod.

 • Zájmena a předložky

26. 9. 2024, Čtvrtek, 12:00 – 15:30 hod.

 • Souvětí, časové a podmínkové věty

27. 9. 2024, Pátek, 12:00 – 15:30 hod.

 • Trpný rod, opakování

Matematika

23. 9. 2024, Pondělí, 16:00 – 19:30 hod.

 • Úpravy výrazů: vytýkání před závorku, práce se zlomky, složené zlomky.

24. 9. 2024, Úterý 16:00 – 19:30 hod.

 • Úpravy výrazů: mocniny, odmocniny, vzorce s mocninami.

25. 9. 2024, Středa 16:00 – 19:30 hod.

 • Výroky: kvantifikátory
 • Množiny: číselné množiny
 • Funkce: pojem funkce, vlastnosti funkcí
 • Lineární funkce a rovnice

26. 9. 2024, Čtvrtek, 16:00 – 19:30 hod.

 • Kvadratické funkce a rovnice
 • Kombinatorika

27. 9. 2024, Pátek, 16:00 – 19:30 hod.

 • Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice
 • Goniometrické funkce, goniometrické rovnice