fse.ujep.cz

Studentská a doktorská grantová soutěž

Studentské grantové projekty řeší akademičtí pracovníci spolu se studenty magisterských nebo doktorských studijních programů. Zásady soutěže jsou specifikovány zde dle platné Směrnice rektora č. 8/2023.

Studentské granty se také musí řídit Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, které si lze prohlédnout zde.


Základní podmínky soutěže:

  1. Navrhovatelem studentského grantového projektu je student doktorského programu akreditovaného na FSE UJEP nebo akademický pracovník FSE UJEP  (čl. 2, bod 1 a směrnice 8/2023).
  2. Doba řešení studentského projektu je 1 až 3 roky.
  3. Osobní náklady spojené s účastí studentů jakožto řešitelů a spoluřešitelů na celkových osobních nákladech činí více než 75 % (např. 75,1 % nikoliv 75 %).
  4. Cestovní náklady (včetně konf. poplatků) jsou studentům vypláceny formou kompenzačních stipendií a musí být zahrnuty do osobních nákladů.


Podání nové přihlášky

Termín:  15. 1. 2024

Přihláška se předkládá tajemnici grantové komise FSE  B. Kamarýtové (barbora.kamarytova[at]ujep.cz) na předepsaném formuláři. 

Přihlášku tvoří: 2 x  písemný originál a elektronická verze ve formátu *.doc/*.docx zaslaná emailem na adresu tajemnice grantové komise FSE

FORMULÁŘ nového projektu SGS
 

Odevzdání průběžné/závěrečné zprávy

Termín:  15. 1. 2024

Zpráva by měla obsahovat náležitosti dané směrnicí č. 3/2023, čl. 5.

  1. ​Zpráva o průběhu řešení projektu v daném roce. U pokračujících projektů je součástí zprávy upřesnění řešení (včetně požadovaných změn) projektu a finančních prostředků na další rok řešení.
  2. Finanční zpráva o čerpání prostředků v daném roce. Součástí finanční zprávy je výkaz čerpání za uplynulý kalendářní rok.
  3. ​Přehled výstupů projektu podle struktury RIV (definice druhů výsledků dle RIV).

FORMULÁŘ průběžné/závěrečné zprávy

​Zpráva se odevzdá tajemnici grantové komise FSE na předepsaném formuláři – 1x originál a elektronická verze ve formátu *.doc/*.docx

Formuláře:
Přihláška nového projektu
Průběžná/závěrečná zpráva
Příloha č. 1 – přehled výstupů
Žádost o změnu SGS projektu
Žádost o proplacení stipendia
Doklad o zajištění fin. krytí
Žádanka na nákup literatury

Další informace:
Doplňující podmínky FSE UJEP k projektům SGS
Přehled účetních středisek SGS_2024

Rozhodnutí rektora o studentských grantech:

Vzdělávací akce Školy doktorských studií Behaviorální a didaktické
doktorská grantová soutěž

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ

Programy TA ČR, GA ČR a příprava projektů
19. května 2022 v čase 9.30 – 15.30 hod.
Místo konání: Aula PF – CANA – České mládeže 8

Přednášející:
Milly Kuželková a Ladislav Mlčák, Oddělení poradenství, Technologická agentura České republiky, Hana Galiová, Centrum výzkumu, FSE UJEP

Program semináře:
9:30 – 12:30 – Financování výzkumně – vývojových aktivit z programů Technologické agentury ČR (M. Kuželková,
L. Mlčák)
12:30 – 13:30 přestávka na oběd
13:30 – 15:30 Rychlý přehled dalších národních a mezinárodních dotačních možností, GA ČR projekty se zaměřením na JUNIOR STAR, příprava projektových žádosti – čemu věnovat pozornost, časový
harmonogram přípravy a další praktické tipy (H. Galiová)

Seminář je určen studentům doktorských studijních programů, zájemcům o přípravu projektů či o získání přehledu o projektových výzvách.

Pro přihlášení kontaktujte svého Fakultního koordinátora SGS a vzdělávacích aktivit do 16. 5. 2022.
PF – Radka Ryglová radka.ryglova@ujep.cz
FSE – Mgr. Lenka Petláková lenka.petlakova@ujep.cz

Bližší informace k dopolední části:
Seminář se průřezově věnuje fungováním podpory průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje poskytovanou Technologickou agenturou ČR. První část je zaměřena na představení programů a bude se
věnovat programům dle jejich tematického zaměření, ukázkami typových příkladů či představením úspěšně podpořených projektů firem, výzkumných organizací a veřejného sektoru. Zmíněny budou také programy zaměřené přímo na mezinárodní spolupráci a specifika zapojení zahraničních partnerů do programů TA ČR.
Druhá část semináře se zaměří na základní principy financování, životní cyklus projektu a jeho jednotlivé části.
Následně budou specifikována jednotlivá projektová témata, jako je uznatelnost nákladů, duplicita financování, vymezení se proti obdobným projektům, míra podpory a kofinancování, proces hodnocení a nejčastější chyby v projektech apod. Před seminářem i během semináře bude možné pokládat otázky k tématu.
Přednášející:
Seminářem budou provázet Ladislav Mlčák a Milly Kuželková, kteří v Technologické agentuře pracují v oddělení poradenství. Dlouhodobě se věnují konzultacím v oblasti přípravy projektových žádostí, zacílení
projektů do vhodného programu, doporučeními při tvorbě projektů či při sestavování konsorcií. Jsou členy programových týmů na TA ČR a tematických inovačních platforem, věnují se taktéž sběru zpětné vazby,
analytické činnosti, propojování subjektů a podpoře regionálních inovačních ekosystémů.

Bližší informace k odpolední části:
V odpolední části budou představeny další dotační možnosti na národní i mezinárodní úrovni, podrobněji budou představeny projekty GA ČR a zejména program JUNIOR STAR, poslední blok bude zaměřen na
praktické rady z přípravy projektových žádostí.

Přednášející:
Hana Galiová pracovala od roku 2014 do dubna 2022 v Centru projektového servisu UJEP. Její hlavní agendou byly projekty vědy a mezinárodní spolupráce, zejména národní projekty TA ČR, GA ČR, a mezinárodní projekty např. Horizon, SN – CZ, Interreg, projekty Magistrátu města Ústí nad Labem. Na projektech se podílela zejména v úrovni administrativní a věcné podpory při přípravě a realizaci projektů, dále v oblasti komunikace
s poskytovateli dotace a řešiteli projektů, formální podávání projektů. Od května 2022 bude působit na Fakultě sociálně ekonomické v Centru výzkumu.