fse.ujep.cz

Studentská a doktorská grantová soutěž

Studentské grantové projekty řeší akademičtí pracovníci spolu se studenty magisterských nebo doktorských studijních programů. Zásady soutěže jsou specifikovány ZDE. 


Základní podmínky soutěže:

  1. Navrhovatelem studentského grantového projektu je student doktorského programu akreditovaného na FSE UJEP nebo akademický pracovník FSE UJEP  (čl. 2, bod 1 a směrnice 5/2018).
  2. Doba řešení studentského projektu je 1 až 3 roky.
  3. Osobní náklady spojené s účastí studentů jakožto řešitelů a spoluřešitelů na celkových osobních nákladech činí více než 75 % (např. 75,1 % nikoliv 75 %).
  4. Cestovní náklady (včetně konf. poplatků) jsou studentům vypláceny formou kompenzačních stipendií a musí být zahrnuty do osobních nákladů.


Podání nové přihlášky

Termín:  15. 1. 2021

Přihláška se předkládá tajemnici grantové komise FSE  B. Kamarýtové (barbora.kamarytova[at]ujep.cz) na předepsaném formuláři. 

Přihlášku tvoří: 2 x  písemný originál a elektronická verze ve formátu *.doc/*.docx zaslaná emailem na adresu tajemnice grantové komise FSE

FORMULÁŘ nového projektu SGS
 

Odevzdání průběžné/závěrečné zprávy

Termín:  15. 1. 2021

Zpráva by měla obsahovat náležitosti dané směrnicí č. 5/2018, čl. 5, bod 1.

  1. ​Zpráva o průběhu řešení projektu v daném roce. U pokračujících projektů je součástí zprávy upřesnění řešení (včetně požadovaných změn) projektu a finančních prostředků na další rok řešení.
  2. Finanční zpráva o čerpání prostředků v daném roce. Součástí finanční zprávy je výkaz čerpání za uplynulý kalendářní rok.
  3. ​Přehled výstupů projektu podle struktury RIV.

FORMULÁŘ průběžné/závěrečné zprávy

​Zpráva se odevzdá tajemnici grantové komise FSE na předepsaném formuláři – 1x originál a elektronická verze ve formátu *.doc/*.docx