fse.ujep.cz

Poplatky a stipendia

Poplatky za studium

Poplatky se platí při překročení standardní doby studia o více než jeden rok. Dále se vztahují na absolventy bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu, pokud studují druhý program stejné úrovně déle než je standardní doba studia. Poplatky se řídí směrnicí rektora a dalšími pokyny ZDE

Prospěchové stipendium

Přiznává děkan studentovi prezenční formy studia, který:
– studuje v bakalářském nebo navazujícím magisterském studijním programu;
– studuje ve standardní době studia;
– v uplynulém akademickém roce dosáhl váženého studijního průměru nejvýše 1,50;
– v uplynulém akademickém roce získal minimálně 55 kreditů (nezapočítávají se kredity za uznané předměty).

Prospěchové stipendium přiznává děkan z moci úřední, tzn. student nemusí podávat žádost, stipendium je mu přiznáno automaticky. Výjimkou jsou studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia a 1. ročníku doktorského studia, kteří si žádost podat musí (stipendium se přiznává za jiné studium, než ve kterém aktuálně studují).

Prospěchová stipendia se vyplácí v listopadu.

Přiznání a vyplacení stipendia se řídí Stipendijním řádem UJEP

Mimořádné stipendium

Může přiznat děkan studentovi:
– za vynikající tvůrčí výsledky;
– v případě tíživé sociální situace studenta;
– v případech zvláštního zřetele hodných (např. práce pro fakultu, reprezentace fakulty);
– na podporu studia v zahraničí nebo České republice.

Formou mimořádného stipendia se vyplácí i odměny pomocných studentských sil, tzn. vědeckých pomocných sil a administrativních pomocných sil. Mohou být udělena jednorázově nebo na základě dlouhodobé spolupráce s akademickým pracovníkem fakulty.

Přiznání a vyplacení stipendia se řídí Stipendijním řádem UJEP

Doktorské stipendium 

Přiznává děkan studentům prezenční formy doktorského studia v průběhu jeho standardní doby. Stipendium je vypláceno každý měsíc a jeho výše se řídí podmínkami stanovenými v rámci doktorského studia.

Přiznání a vyplacení stipendia se řídí Stipendijním řádem UJEP.

Ubytovací stipendium

Děkan může přiznat ubytovací stipendium studentovi, který požádal o přiznání ubytovacího stipendia podle pravidel stanovených směrnicí rektora a který:
– studuje ve studijním programu v prezenční formě studia;
– studuje poprvé v daném stupni studijního programu na vysoké škole v České republice;
– nepřekročil standardní dobu studia, a to ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů;
– nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo studia (tzn. mimo okres Ústí nad Labem);
– není příjemcem stipendia vyhlášeného MŠMT, nebo není studentem studujícím na UJEP v rámci programu AKTION nebo CEEPUS.

Více informací Ubytovací stipendium.

Přiznání a vyplacení stipendia se řídí Stipendijním řádem UJEP.

Sociální stipendium

Vyplácí se v tíživé sociální situaci. Student žádá o udělení stipendia děkana fakulty, k žádosti přikládá doklady prokazující danou skutečnost

Více informací Sociální stipendium.

Přiznání a vyplacení stipendia se řídí Stipendijním řádem UJEP.

Jiná stipendia a finanční podpora studentům

Informace o další podpoře UJEP, cenách rektora za mimořádnou sportovní, uměleckou a vědeckou činnost, stipendiích poskytovaných primátory měst Ústeckého kraje a dalšími subjekty naleznete ZDE

Termíny

Návrhy na stipendium předkládejte nejlépe do 10. dne v měsíci (kancelář MO-113 Mgr. Michaela Sobotová).

Stipendium se vyplácí k 25. dni v měsíci. Bezhotovostně na účet studenta (případně v hotovosti na pokladně UJEP, pokud student nemá vyplněné číslo účtu v IS/STAG).

Stav výplat stipendií můžete sledovat v portálu IS/STAG Moje údaje – Pohledávky a závazky.