fse.ujep.cz

Poplatky a stipendia

Poplatky za studium

Poplatky se platí při překročení standardní doby studia o více než jeden rok. Dále se vztahují na absolventy bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu, pokud studují druhý program stejné úrovně déle než je standardní doba studia. Poplatky se řídí směrnicí rektora a dalšími pokyny ZDE

Sociální a ubytovací stipendium

Vyplácí se v tíživé sociální situaci nebo při větší vzdálenosti trvalého bydliště od sídla fakulty. Student žádá o udělení stipendia děkana fakulty, k žádosti přikládá doklady prokazující danou skutečnost. Přiznání a vyplácení stipendií se řídí Stipendijním řádem UJEP

Prospěchové a doktorské stipendium

Prospěchové stipendium je vázáno na standardní dobu studia, počet získaných kreditů a studijní průměr. Student žádá o prospěchové stipendium děkana fakulty v souladu s podmínkami uvedenými v Stipendijním řádu UJEP. Doktorské stipendium přiznává děkan studentům prezenční formy studia v průběhu jeho standardní doby a vyplácí se každý měsíc. Výše stipendia se řídí podmínkami stanovenými v rámci doktorského studia. 

Mimořádná a pomvědská stipendia 

Tato stipendia může student získat za mimořádné nasazení jako administrativní podpora nebo odborná pomoc. Mohou být udělena jednorázově nebo na základě dlouhodobé spolupráce s akademickým pracovníkem fakulty – student působí jako tzv. pomocná vědecká síla (pomvěd). Přiznání a vyplácení stipendií se řídí Stipendijním řádem UJEP.

Jiná stipendia a finanční podpora studentům

Informace o další podpoře UJEP, cenách rektora za mimořádnou sportovní, uměleckou a vědeckou činnost, stipendiích poskytovaných primátory měst Ústeckého kraje a dalšími subjekty naleznete ZDE