fse.ujep.cz

Den modrozelených měst 2023

Záznam jednotlivých příspěvků z konference najdete v playlistu ZDE.

Přijměte pozvání na konferenci:

Den modrozelených měst 2023: Efektivní komunikace a potravinová soběstačnost

Datum: 19. října 2023
Místo: Praha 1 – Staroměstská radnice, Sál Architektů

Témata komunikace a městského pěstování jsou předmětem Dne modrozelených měst pořádaného Platformou pro zelenou a modrou infrastrukturu. Cílem akce je formou dvou dílčích konferencí seznámit zástupce měst a širší odborné veřejnosti s aktuálním vývojem v těchto tématech a sdílet výsledky z právě probíhajících výzkumných projektů a příklady dobré praxe napříč ČR.

Akce se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka.

Akce se koná současně i pod záštitou Náměstkyně primátora hl. m. Prahy Ing. Jany Komrskové.

Program konference

Dopolední část
OBCE MLUVÍ O VODĚ, aneb jak komunikovat s veřejností opatření modrozelené infrastruktury

9:00-9:30 REGISTRACE
9:00-12:30 Program konference:

Martina Sýkorová (ČVUT): Voda ve městě aneb jak mohou česká města k hospodaření s vodou přistupovat
Nicol Staňková (ČVUT): Komunikace hospodaření s dešťovou vodou a její načasování v kontextu městského plánování
Lucie Povolná a Jan Macháč (oba UJEP): Pravidla pro komunikaci opatření modrozelené infrastruktury
Marek Hekrle (UJEP): Dobrá praxe komunikace napříč českými městy
Jan Kopp (ZČU): Interdisciplinární přístupy efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách
Lukáš Hanus a Reza Vlasáková (Hanus konzultace & analýzy): Možnosti zapojení aktérů do participativního plánování modrozelené infrastruktury na Seifertově třídě v Praze
Marie Tvrdá (Magistrát města Ostravy) a Zdena Kavanová (MAPPA): Opatření modrozelené infrastruktury v Ostravě a jejich komunikace navenek
Lýdia Šušlíková: Adaptační opatření a jejich komunikace z pohledu krajinářské architektury

Odpolední část
PĚSTOVÁNÍ A ZMÍRŇOVÁNÍ KRIZÍ, aneb od setkávání k potravinové soběstačnosti

13:00-13:30 REGISTRACE na odpolední část
13:00-16:30 Program konference:

Anna Černá (KOKOZA): Komunitní zahrady v Česku
Barbora Duží (AV ČR): České domácnosti a jejich potravinová soběstačnost
Jan Vávra (UJEP): Produkce potravin v komunitních zahradách a její význam v rámci konceptu jedlých měst
Lenka Dubová (UJEP): Motivace členů a koordinátorů k jejich působení v rámci komunitních zahrad
Marek Hekrle (UJEP): Koncept městem zřizovaných komunitních zahrad s rozšířenou produkční funkcí
Jan Macháč (UJEP): Identifikace vhodných míst pro založení zahrad a ověřování zájmu obyvatel o ně. Příklady z Roudnice nad Labem, Svitav a Lovosic.
Pódiová diskuse moderovaná Janem Vávrou (UJEP): Současnost a budoucnost městského zahrádkaření

Organizátoři: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT a Kokoza.

Podrobné informace k programu

Jdi na dopolední program: Obce mluví o vodě
Jdi na odpolední program: Pěstování a zmírňování krizí

Registrace na konferenci

Konference již proběhla.

Pozvánka ke stažení

Pozvánka na konferenci v pdf: Den modrozelených měst 2023
Kontaktní osoba: Jan Macháč, e-mail: machac@ieep.cz

O konferenci

V rámci adaptace měst na změnu klimatu, rozvoje modrozelené infrastruktury i změn životního stylu obyvatel dochází ke změnám zažitého přístupu k městské zeleni. Narůstá snaha realizovat opatření jak na městských, tak soukromých pozemcích. Aktivní komunikace hraje významnou roli při informování obyvatel o smyslu a přínosnosti opatření. Komunikace mimo jiné podporuje i rozvoj občanské společnosti a utváření komunit.

Jedním z opatření, která se pojí s vznikem komunit, jsou různé formy městského zahradničení. I v menších městech vznikají komunitní zahrady kombinující místo pro setkávání lidí, trávení volného času a pěstování si pro radost. Pomáhají také oživit často zanedbaná území. Důležitost městského zemědělství narůstá i díky snaze adaptovat se na změnu klimatu, zvyšovat potravinovou soběstačnost občanů a reagovat tak na související krize spojené např. s pandemií Covid-19 nebo narůstajícími cenami potravin a energií.

Na přípravě konference se podílí:

Den modrozelených měst je realizován v rámci projektu TA ČR TL05000674 Obce mluví o vodě a TL05000718 PotravSOS.

Obce mluví o vodě, aneb jak komunikovat s veřejností opatření modrozelené infrastruktury

9:30-12:30

Realizace opatření modrozelené infrastruktury je výsledkem složitého procesu. Často při něm dochází k rozhodování o vynaložení veřejných prostředků na úkor jiných projektů, které mohou být občany vnímány jako důležitější a tím i společensky poptávanější. Z pohledu měst však narůstá snaha realizovat modrozelená opatření s ohledem na adaptační strategie, zvýšené náklady na péči o stávající zeleň i vlivem snahy zatraktivnit veřejné plochy dle současných požadavků. Proto se město snaží hledat efektivní způsoby komunikace ve snaze vysvětlit občanům potřebnost a přínosy těchto projektů. Využívají při tom rozdílné komunikační nástroje a strategie. Zvolený způsob komunikace pak do značné míry ovlivňuje úspěšnost celého procesu a akceptovatelnost změn, které se ve městě v souvislosti s modrozelenou infrastrukturou dějí.

Konference a její příspěvky představí současné poznatky o tom, co komunikace s občany obnáší, jaké jsou současné přístupy, zkušenosti a potřeby komunikace opatření ve městech, jak se orientovat v možnostech, které dnešní komunikační nástroje nabízejí a jaké komunikační strategie se městům v praxi (ne)osvědčily. Součástí programu bude představení důležitých pravidel, postupů a načasování komunikace vybraných opatření a inspirativní příklady z praxe českých měst.

Pěstování a zmírňování krizí, aneb od setkávání k potravinové soběstačnosti

13:30-16:30

Měnící se podmínky klimatu, způsoby trávení volného času i rostoucí poptávka po pěstování přispívají ke vzniku nových forem městského zahradničení. Vedle tradičních zahrad u rodinných domů, předzahrádek u bytových domů, zahrádkových osad či pěstování na balkoně se lze v posledních letech stále častěji setkat i s komunitními zahradami, které propojují radost z pěstování spolu s možností potkávat se s lidmi se stejným zájmem. Komunitní zahrady přestávají být jen otázkou velkých měst a své uplatnění nacházejí i v menších městech. Jejich přínosy pak nejsou omezeny jen na samotné členy, ale mají pozitivní vliv i širší okolí a jeho obyvatele.

V rámci konference budou představeny nové trendy v této oblasti. Zazní příspěvky o motivaci členů a koordinátorů zapojit se do zahrad a příspěvek o množství produkce, které lze na zahradách vypěstovat. Další přínosy v podobě ekosystémových služeb budou prezentovány ve formě kvalitativního a ekonomického hodnocení vybraných zahrad. Přístupy a postoje měst k zakládání zahrad se významně liší, zaměříme se na faktory, které na to mají vliv. Bude prezentován také komplexní přístup k mapování vhodných pozemků pro komunitní pěstování ve městech pomocí dostupných dat. Nebude chybět ani část věnující se důležitosti zahrad v době krizí ve vztahu ke zvýšení potravinové soběstačnosti u nezaměstnaných či nízkopříjmových osob.