fse.ujep.cz

Ing. Lucie Kopáčková

Místnost: 203, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 284 704
Email: lucie.kopackova[at]ujep.cz  
ResearcherID: V-5623-2019 
ORCID ID: 0000-0003-3692-3686 
Scopus ID: 56968102900
Osobní stránka: ResearchGate 

Výuka:

  • Veřejné finance
  • Fiskální a rozpočtová politika
  • Hospodaření územních samospráv

Konzultační hodiny v ZS 2023/2024
Pondělí 7:25 h – 7:55 h
Pondělí 14:00 h – 14:30 h
Úterý (liché) 8:00 h – 10:00 h
Úterý (sudé) 10:00 h – 12:00 h

Ve zkouškovém období jsou KH po e-mailové dohodě.


Odborné zaměření:

Oblastí mého zájmu jsou veřejné finance. Ve své vědecké činnosti se konkrétně zaměřuji na hospodaření obcí, kdy aktuálně řeším, jak proces rezidenční suburbanizace ovlivňuje hospodaření populačně malých obcí. Mé vědecké zaměření navazuje na mé ukončené, a také současné studium na FSE UJEP. Jsem hrdou absolventkou bakalářského a navazujícího magisterského oboru Finanční management, kdy v současné době ve studiu pokračuji, a to v rámci doktorského programu Aplikovaná ekonomie a správa. Od roku 2016 působím na FSE UJEP i profesně, a to jako odborná
asistentka bez vědecké hodnosti na Katedře financí a účetnictví. Od roku 2019 jsem i zástupkyní vedoucího stejnojmenné katedry.

Publikační činnost

Výstupy typu Jimp – recenzovaný odborný článek

Hlaváček, P., Kopáček, M., Kopáčková, L. & Hruška, V. (2023). Barriers for and standpoints of key actors in the implementation of smart village projects as a tool for the development of rural areas. Journal of Rural Studies, 103, 103098. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.103098. (JIF 2022: 5,1, Q1)

Hlaváček, P., Kopáček, M., Horáčková, L. (2019). Impact of Suburbanisation on Sustainable Development of Settlements in Suburban Spaces: Smart and New Solutions. Sustainability, 11(24), 7182. DOI: https://doi.org/10.3390/su11247182. (JIF 2019: 2,576, Q2)

Výstupy typu JSC – recenzovaný odborný článek

Kopáčková, L. (2022). The process of residential suburbanisation as a factor influencing the financial management of municipal budgets: case study of population-small municipalities of the Czech Republic. Geographia Cassoviensis, 16(1), 20-37. DOI: https://doi.org/10.33542/GC2022-1-02

Výstupy typu Jost – recenzovaný odborný článek

Kopáčková, L. (2022). Uplatňování daňových pravomocí v obcích: případová studie obcí v suburbánních zónách. Regionální rozvoj mezi teorií a prací, -(4), 4-14. http://www.regionalnirozvoj.eu/202204/uplatnovani-danovych-pravomoci-v-obcich-pripadova-studie-obci-v-suburbannich-zonach

Kopáčková, L. (2022). Analýza bariér při získávání cizích zdrojů financování: případová studie populačně malých obcí zasažených procesem rezidenční suburbanizace. Mlada veda/Young Science, 10(6), 40-47. https://www.mladaveda.sk/casopis/2022-06/

Kopáčková, L., Kopáček, M. (2020). Environmetální aspekty procesu suburbanizace a jejich dopady na fungování malých obcí. Regionální rozvoj mezi teorií a prací, -(4), 66-79. http://www.regionalnirozvoj.eu/202004/environmentalni-aspekty-procesu-suburbanizace-jejich-dopady-na-fungovani-malych-obci

Kopáček M., Horáčková, L. (2019). Residential Suburbanization and Small Municipalities of the Ústí Region: Analysis of the Need for Investment Expenses. Mlada veda/Young Science, 7(1), 44-57. https://www.mladaveda.sk/portfolio-item/12019/.

Výstupy typu B – odborná kniha

Hlaváček, P., Hruška, V., Barták M., Domín, M., Hartych, M., Holcová, D., Kopáček, M., Kopáčková, L., Lupták, L., Olšová, P., Skalník, V., Vaibar, R. (2022). Koncept chytrého venkova: východiska a aplikace pro rozvoj venkova. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. ISBN: 978-80-7561-341-7.

Výstupy typu D – stať ve sborníku

Horáčková, L., Kopáček, M. (2019). Dopady rezidenční suburbanizace na výdajovou stránku rozpočtů populačně malých obcí. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 387- 394. ISBN 978-80-210-9268-6. DOI: https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-48.

Horáčková, L., Kopáček, M. (2018). Generation Y on the labour market: regional analysis of the Visegrad Group countries. Geografické informácie/Geographical Information, 22(1), 118-130. https://doi.org/10.17846/GI.2018.22.1.118-130

Kopáček, M., Horáčková, L. (2018). Mladí lidé a trh práce: případová studie regionů ve státech Visegrádské skupiny. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, 78 – 85. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-8969-3. DOI: https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-9.

Výstupy typu NmetC – metodika certifikovaná oprávněným orgánem

Hlaváček, P., Hruška, V., Domín, M., Hartych, M., Holcová, D., Kopáček, M., Kopáčková, L., Olšová, P., Skalník, V., Vaibar, R. & Achs, P. (2022). Chytrý venkov: metodika a chytrá řešení. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Výstupy typu Vsouhrn – souhrnná výzkumná zpráva

Sýkora, T., Kopáček, M., Horáčková, L., Hlaváček, P. (2019). Zhodnocení dopadů suburbanizace na obce České republiky. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. https://www.smocr.cz/Shared/Clanky/8107/analyza-dopadu-suburbanizace-souhrnna-zprava.pdf

Novák, V., Palcrová, Š., Krejčí, T., Kopáček, M., Horáčková, L. (2017). Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2016. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=326079& TypeID=2

Výzkum

SGS UJEP: Sociální a ekonomické faktory přispívající k udržitelnému rozvoji obcí zasažených procesem rezidenční suburbanizace (UJEP-SGS-2022-45-003-2, 2022 – 2023), hlavní řešitelka

TAČR: Chytrý venkov: udržitelný rozvoj venkova s využitím Smart řešení (TL03000066, 2020 – 2022), členka řešitelského týmu

SGS UJEP: Suburbanizace v České republice: příležitost nebo hrozba pro hospodaření a rozvoj malých obcí? (UJEP-SGS-2020-45-002-2, 2020 – 2021), hlavní řešitelka

SGS UJEP: Klasifikace a zhodnocení dopadů suburbanizace na rozpočty a rozvojové procesy obcí v zázemí větších měst (UJEP-SGS-2018-45-003-2, 2019 – 2019), hlavní řešitelka

Svaz měst a obcí České republiky: Analýza zhodnocení dopadu suburbanizace na obce České republiky (bez identifikačního čísla, 2019), členka řešitelského týmu