fse.ujep.cz

Co nabízíme

Odborníci FSE UJEP každoročně řeší řadu výzkumných projektů a zakázek smluvního výzkumu pro různé zadavatele. Pro firmy, veřejnou správu i neziskové organizace nabízíme spolupráci a/nebo poradenství v těchto tematických oblastech: 

– zpracování auditů dopravní politiky (např. dle metodiky QUEST, BYPAD nebo ISEMOA) 
– analýzy bariér zavádění nových opatření v oblasti udržitelné mobility (instituce, postoje klíčových aktérů)
– analýzy dopravního chování různých skupin obyvatel (preference typu dopravy, ochota měnit dopravní mód, odhad dopady dopravní politiky na chování)
– zpracování koncepčních dokumentů pro veřejnou správu a instituce – tvorba institucionálních plánů mobility 
Kontakt: Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D. 
– zpracování celostátních i regionálních analytických a strategických dokumentů v kontextu  ČR
– zpracování analytických a strategických dokumentů v přeshraničním kontextu v rámci středoevropského prostoru
– analýza regionálních trhů práce v ČR a ve střední Evropě
Kontakt: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. , RNDr. Václav Novák, Ph.D. 
– testování aplikací/prostředí především UX/UI/design
– analýzy a optimalizace podnikových procesů
Kontakt: Ing. Libor Měsíček, Ph.D.
– komplexní audit atraktivity zaměstnavatele – identifikace slabých a silných míst z pohledu stávajících i potenciálních zaměstnanců
talent management – možnosti získávání, testování a stabilizace talentů
– revize procesu hodnocení zaměstnanců (metodické nastavení i vlastní realizace )
vyhodnocení efektivity vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, hledání nových možností (metod i forem) vzhledem k potřebám a možnostem zaměstnavatele
Kontakt: PhDr. Alice Reissová, Ph.D.
– koncepce tvorby (vnějšího) inovačního ekosystém
– koncepce spolupráce se startupovou komunitou
– pro začínající podnikatele – nastavení business modelu
Kontakt: Ing. Tomáš Sivíček, Ph.D.
– analýzy bariér zavádění nových opatření v oblasti ochrany životního prostředí
– analýzy institucionálního prostředí a postojů klíčových aktérů
– zpracování koncepčních dokumentů pro veřejnou správu (např. plány pro sucho) 
Kontakt: doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
– komplexní spolupráce na přípravě strategických rozvojových dokumentů měst, obcí a krajů
– konzultace v oblasti kohezní politiky, projektů, dotací měst a obcí či nástroje ITI
– spolupráce při transformaci uhelných regionů
Kontakt: Ing. Tomáš Sýkora, Ph.D.

– realizace marketingových kvantitativních a kvalitativních výzkumů
– vyhodnocení tržního chování vybrané cílové skupiny trhu
– zpracování analýzy marketingových nástrojů dle požadavků firmy
testování marketingových materiálů (reklamní podklady, grafický design a vizuální prezentace, atraktivita produktů nebo balení, orientace a přehlednost webových stránek, online marketingové kampaně aj.) pomocí materiálu Eye Tracking
– analýza rozhodování, pozornosti nebo orientace osob v různých situacích dle potřeb zájemce (v online prostředí nebo pomocí Eye Tracking brýlí v běžném prostředí např. pohyb zákazníků v obchodu)
Kontakt: Ing. Michaela Jánská, PhD., Ing. Lucie Povolná; Ing. Libor Pacovský