fse.ujep.cz

Regionální rozvoj a veřejná správa

Prezenční / Kombinované studium 

Kód programu: B0413A050028
Typ programu: bakalářský
Délka studia: 3 roky
Získaný titul: Bc.
Garantdoc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph. D. 


Program Regionální rozvoj a veřejná správa seznamuje studenty se základy ekonomických věd, práva, politologie, managementu a fungováním veřejné správy. Během 3letého studia se naši studenti stávají experty na lokální a regionální rozvoj se schopností komunikovat s odborníky v jiných profesích. Vedle teoretické výuky podporujeme i odborné praxe v úřadech, rozvojových agenturách a dalších institucích, aby naši absolventi měli po skončení studia důležité kontakty a praktické zkušenost v oboru

Profil a uplatnění absolventa

Po úspěšném dokončení bakalářského studia mohou absolventi pokračovat v 2letém navazujícím magisterském programu Regionální rozvoj a veřejná správa, nebo nastoupit do praxe.

Naši absolventi nacházejí uplatnění ve státní správě, samosprávě a jako analytici a projektoví manažeři ve specializovaných agenturách a firmách. V soukromém sektoru jsou ceněnými odborníky na pozicích, které vyžadují častou komunikaci s institucemi veřejné správy a v oblasti fundraisingu. 

Při svém zaměstnání naplno využívají svých schopností aplikovat obecné statistické a další exaktní metody pro hledání efektivních řešení. Díky nabytým znalostem reálných situací vývoje regionálních problémů v ČR jsou naši absolventi velkým přínosem v oblasti lokálního a regionálního rozvoje a managementu

Doporučený studijní plán

Prezenční studium 

Kombinované studium