fse.ujep.cz

Regionální rozvoj a veřejná správa 

Prezenční studium 

Kód programu: N0413A050026
Typ programu: navazující magisterský
Délka studia: 2 roky
Získaný titul: Ing.
Garantdoc. Ing. Lenka Slavíková, Ph. D. 


Navazující 2leté studium prohlubuje znalosti ekonomie, politologie a managementu. Umožňuje studentovi proniknout do problematiky řízení procesů regionálního rozvoje. Studenti se naučí vnímat existující problémy v souvislostech a zasazovat teoretické znalosti do regionálního kontextu. 

Seznámí se s reálným fungováním rozvojových politik s důrazem na cestovní ruch, mobilitu, sociální problémy, transformaci post-industriálních regionů aj. Jsou schopni využívat metody regionální ekonomické analýzy a hodnotit vývoj ekonomických indikátorů s ohledem na kontext.

Profil a uplatnění absolventa

Naši absolventi působí jako odborníci na všech úrovních veřejné správy (obce, kraje, ministerstva) i v soukromém sektoru. Orientují se v hospodářsko-politických tématech a jejich regionální dimenzi a jsou schopni zastávat i vyšší manažerské pozice. Jde o regionální manažery a specialisty na vyhodnocení a řízení procesů regionálního rozvoje. 

Naši absolventi pracují v orgánech EU, jako specialisté na úřadech, projektoví manažeři ve firmách, personalisté, řídící pracovníci nevládních organizací a místních akčních skupin či jako odborní asistenti na ministerstvech.

Pro absolventy, kteří se dále chtějí věnovat samostatné vědecké, tvůrčí či pedagogické činnosti je připraveno doktorské studium. 

Doporučený studijní plán

Prezenční studium