fse.ujep.cz

Sociální práce

Řízení o akreditaci tohoto studijního programu aktuálně probíhá, proto podání přihlášky v tuto chvíli není možné a nejsou ani stanoveny podmínky přijímacího řízení.

Prezenční

Kód programu: bude doplněn
Typ programu: navazující magisterský
Délka studia: 2 roky
Získaný titul: Mgr.
Garant: doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D.


Navazující 2leté studium rozšiřuje spektrum znalostí a dovedností sociálních pracovníků s titulem bakalář. V magisterském studiu je věnována větší pozornost soudobým teoriím sociální práce a metodologii výzkumu. Podrobněji je rozebírána i oblast práva a etiky. Znalosti, získané v bakalářském studiu oboru sociální práce, se rozšiřují a prohlubují jednak o znalosti nezbytné pro zvládnutí odborných činností v daném oboru, dále o znalosti poskytující širší rozhled jak v oblasti sociální práce, sociálních služeb a sociální politiky, tak v jejím zakotvení do regionálních a nadregionálních kontextů.

Nedílnou součástí studia je i odborná praxe ve veřejné správě, praxe v sociálních službách či neziskovém sektoru a praxe u řídícího pracovníka ve studentem zvoleném oboru. Celkem tak student magisterského studia stráví 240 hodin v organizacích, kde se zorientuje v procesech, kterých se bude během své budoucí praxe sám účastnit.

Profil a uplatnění absolventa

Díky propojení teoretických, metodologických a praktických předmětů je absolvent výborně připraven na výkon budoucího povolání. Zhodnotí zde své schopnosti analytické, koncepční práce a řízení.

Naši absolventi se uplatňují v řídících funkcích v organizacích, které se zabývají sociální prací, a to na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Prosazují se v managementu organizací veřejné správy i neziskového sektoru, na ministerstvech i v evropských institucích.

Pro absolventy, kteří se dále chtějí věnovat samostatné vědecké, tvůrčí či pedagogické činnosti je připraveno doktorské studium v programu Aplikovaná ekonomie a správa.