fse.ujep.cz

Ekonomika a management

Prezenční / Kombinované studium 

Kód programu: B0311A050019
Typ programu: bakalářský
Délka studia: 3 roky
Získaný titul: Bc.
Garant: Ing. Jan Macháč, Ph.D.


Bakalářský program Ekonomika a management naučí studenty základním manažerským dovednostem a zeširoka je uvede do oblasti ekonomie, marketingu a řízení. Během 3letého studia pochopí studenti ekonomické teorie a získají teoretické znalosti i praktické dovednosti z managementu, marketingu, financí a účetnictví a ekonomiky podniků.

Studenti se vzdělávají i v oblasti informatiky a cizích jazyků a jsou tak připraveni na práci v tuzemském i v mezinárodním, zejména evropském prostředí. Důraz je kladen na úzkou spolupráci s praxí už během studia a na přípravu na samostatné podnikání.

Profil a uplatnění absolventa

Po úspěšném dokončení bakalářského studia mohou absolventi pokračovat v 2letém navazujícím magisterském programu Ekonomika a management veřejného sektoru, nebo nastoupit do praxe.

Absolventi FSE UJEP umí plánovat, komunikovat a rozhodovat tak, aby to bylo v souladu se strategickými cíli organizace, ve které pracují. Díky svým znalostem ekonomie, podnikové ekonomiky a marketingu dokáží také sami stanovit nové cíle. Své týmy umí řídit a motivovat a přispívat tím k dynamickému a řízenému růstudané organizace. 

Znalost ekonomických teorií a schopnost strategického rozhodování, řešení konfliktů, vedení a motivace týmů je pro naše absolventy skvělým předpokladem pro uplatnění v nižším či středním managementu ve firmách, organizacích veřejné správy i neziskových organizacích.

Naši absolventi mají zároveň všechny potřebné znalosti k tomu, založit vlastní podnikání, či být velkým přínosem v procesu budování start-upů.

Doporučený studijní plán

Prezenční studium 

Kombinované studium