fse.ujep.cz

Výuka

ANOTACE PŘEDMĚTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

BANKOVNICTVÍ (KFU/PPV01, KFU/KPV01)
Kurz seznamuje posluchače s podstatou a principy fungování bankovní soustavy jednak obecně, jednak v České republice (systém centrální banky a komerčních bank). Banka je v rámci kurzu vymezena jako podnikatelský subjekt bankovní soustavy. Je zakončen zkouškou.  
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/0

ČESKÝ DAŇOVÝ SYSTÉM (KFU/PCEDS, KFU/KCEDS)
Cílem předmětu je poskytnout studentovi ucelený přehled o fungování daní a pojistného na sociální pojištění v České republice na úrovni, která je nezbytnou součástí profesní výbavy ekonoma a východiskem pro další rozšiřování a prohlubování získaných znalostí. 
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/2

FINANČNÍ MANAGEMENT A ANALÝZA (KFU/PFMAN, KFU/KFMAN)
Studenti se seznámí se základy finančního řízení s důrazem na finance podniku i institucí veřejné správy a neziskových organizací, naučí se hodnotit kvalitu tohoto řízení, vyhodnotit stav a trend řízení firemních financí za pomoci finanční analýzy. Přednášky studenty uvedou především do problematiky cílů a principů finančního řízení s důrazem na řízení hodnoty firmy, do základů finančního řízení investic a oběžného majetku. V oblasti finanční analýzy bude důraz kladen na seznámení s postupy, druhy a moderními přístupy k interpretaci výsledků finanční analýzy. Cvičení (semináře) budou věnovány především praktickým příkladům finanční analýzy a finančnímu hodnocení investic. 
Ukončení: zkouška
Hodinová dotace: 2/2               

ÚČETNICTVÍ (KFU/PUCET, KFU/KUCET)
Cílem kurzu je prohloubit znalosti studentů o účetnictví jako logického systému na národní i nadnárodní úrovni a jeho jednotlivých segmentů ve vztahu na financování podniku a k finančnímu managementu. Vedle získání orientace v teorii a právním rámci poskytuje možnost procvičení získaných znalostí na praktických příkladech a studiích v rámci cvičení. Cílem kurzu je upevnit účetní znalosti a orientaci studenta v dané problematice, umožnit porozumění systému, jeho výstupům a výkazům jako nástroje řízení a kontroly. Předpokládá se absolvování kurzu Základy účetnictví. Kurz je ukončen zápočtem a zkouškou, je situovaný do 2. semestru.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/1

VEŘEJNÉ FINANCE (KFU/5VEFI, KFU/FVEFI)
Kurz podává ucelený přehled o finanční redistribuci ve státě, o financování jednotlivých druhů netržních činností státu a územní samosprávy, včetně vztahu k profitní a neprofitní sféře na jedné, a k evropským fondům na straně druhé. V návaznosti na základní poznatky teorie veřejných financí a teorie veřejné ekonomiky je vysvětlen význam veřejných rozpočtů a ostatních mimorozpočtových fondů a finanční vazby v rozpočtové soustavě. Dále kurz poskytuje základní poznatky a vědomosti o veřejných příjmech a veřejných výdajích, o způsobu rozhodování o jejich objemu a struktuře. Zvláštní pozornost je věnována státnímu rozpočtu a specifikám místních rozpočtů. Poznatky získané absolvováním kurzu budou využitelní jako obecný znalostní základ pro oblast veřejného financování, a specificky pro těsně na něj navazující kurzy Finance územní samosprávy a Veřejné finance EU. Kurz předpokládá vlastní samostudium studentů a je zakončen zápočtem, je situovaný do 3. semestru.  
Ukončení: zápočet
Hodinová dotace: 2/1

ZÁKLADY FINANCÍ (KFU/PZFIN, KFU/KZFIN)
Kurz podává základní informace o financích a účetnictví. Studentům poskytuje základní znalosti principů a technik zobrazování a analýzy ekonomických skutečností a klade důraz na pochopení systému a souvislostí v oblasti účetnictví, daní a financí podniku, institucí veřejné správy a organizací neziskového sektoru. V oblasti financí studentům umožní procvičení a porozumění výpočtům finanční matematiky, časové hodnotě peněz a základům fungování finančních trhů. 
Ukončení:  zkouška
Hodinová dotace: 2/1

ANOTACE PŘEDMĚTŮ NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

DAŇOVÁ TEORIE A PRAXE (KFU/MDTAP)
Cílem předmětu je propojit teoretické poznatky o daních s jejich praktickou aplikací v ČR a v dalších vyspělých ekonomikách a seznámit s aktuálními problémy globálního rázu, které musí současná daňová praxe řešit.
Kurz je uzavřen zápočtem a zkouškou a je zařazen do 2. semestru navazujícího magisterského studia.  
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/1

​PVK -DANĚ ZE SPOTŘEBY (KFU/MPV01)
Cílem předmětu je rozšířit a prohloubit praktické znalosti studenta o daních ze spotřeby v ČR. Předmět vybírá složitější témata praxe a tam, kde je to účelné, hledá daňově optimalizační postupy. Předmět klade důraz jak na řešení z pohledu tuzemského a evropského práva tak i na řešení z pohledu všech daní ze spotřeby, čímž zvýrazňuje komplexnost pohledu a vzájemné souvislosti. Zvláštní důraz na daň z přidané hodnoty odráží její význam v systému daní ze spotřeby. 
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/2

PVK – FINANČNÍ MANAGEMENT (KFU/MPV06)
Kurz studenty uvede do problematiky podnikových financí v systému středních podniků a velkých korporací. Studenti se seznámí s řízením hodnoty firmy jako základním a hlavním cílem podniku. Hodnotu budou umět nalézat, pochopí, kde hodnota vzniká a jak jí je možno řídit jako strategický cíl podniku. Po absolvování kurzu budou schopni nalézat základní východiska a řešení současných finančních problémů podniku. 
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška

PVK -MANAGEMENT V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÉHO SEKTORU (KFU/MPV02)
Předmět je zaměřen na veřejný sektor a ekonomiku neziskových organizací. Předkládá základní informace o příčinách existence, postavení a významu neziskových organizací pro občanskou společnost v rámci veřejného sektoru, jak státního, tak nestátního. Osvětluje jejich odlišnosti v ekonomickém chování oproti ziskovým organizacím v návaznosti na platné hospodářské a právní předpisy, využívané právní formy organizací, postupy uplatňované v neziskových organizacích při získávání peněz, při komunikaci s veřejností a vlastními členy a to jak ve veřejně prospěšných, tak i vzájemně prospěšných typech organizací, daňové podmínky spojené s jejich existencí, specifika dobrovolné práce. Po absolvování kurzu posluchači dokáží teoreticky vysvětlit nezbytnost a principy fungování veřejného sektoru, vybrat a založit vhodnou právní formu organizace, orientovat se a pracovat s hospodářskými a právními předpisy, lépe komunikovat v pracovním týmu a s dobrovolníky.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška

PVK – MEZINÁRODNÍ FINANCE (KFU/MPV05)
Kurz je věnován systémům nadnárodních a mezinárodních financí, a v tomto rámci také podstatě a účelu světových finančních institucí (MMF, Světová banka), evropských institucí (BIS, Evropská banka) a také fungování měnových systémů, včetně společné evropské měny. Přibližuje význam evropské integrace pro české finančnictví a připravuje posluchače pro období případného přechodu na evropskou společnou měnu. Seznámí posluchače s fungováním instrumentů a center mezinárodně finančních obchodů. Kurz je ukončen písemnou zkouškou. 
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/20

PVK – MEZINÁRODNÍ ÚČETNICTVÍ A AUDIT (KFU/MPV04)
Kurz studenty uvede do problematiky mezinárodního účetnictví, výkaznictví a auditu v systému středních a velkých korporací. Studenti se seznámí se systémy US GAAP a IAS/IFRS, jejichž znalost vytváří základní předpoklady pro aktivní zvládnutí účetního výkaznictví dle kritérií těchto systémů. Na základních tématech si studenti procvičí jejich aplikace, terminologicky, metodicky a věcně osvojí požadavky kladené na účetní srovnatelnost ve světovém měřítku. Pochopí metodické odlišnosti a vybaví je poznatky a dovednostmi průměrného účetního profesionála. Po absolvování kurzu budou schopni nalézat základní východiska a řešení současných úloh mezinárodního účetnictví, výkaznictví a auditu podniku.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/2 

PVK – MANAGEMENT V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÉHO SEKTORU (KFU/MPV02)
Předmět je zaměřen na veřejný sektor a ekonomiku neziskových organizací. Předkládá základní informace o příčinách existence, postavení a významu neziskových organizací pro občanskou společnost v rámci veřejného sektoru, jak státního, tak nestátního. Osvětluje jejich odlišnosti v ekonomickém chování oproti ziskovým organizacím v návaznosti na platné hospodářské a právní předpisy, využívané právní formy organizací, postupy uplatňované v neziskových organizacích při získávání peněz, při komunikaci s veřejností a vlastními členy a to jak ve veřejně prospěšných, tak i vzájemně prospěšných typech organizací, daňové podmínky spojené s jejich existencí, specifika dobrovolné práce. Po absolvování kurzu posluchači dokáží teoreticky vysvětlit nezbytnost a principy fungování veřejného sektoru, vybrat a založit vhodnou právní formu organizace, orientovat se a pracovat s hospodářskými a právními předpisy, lépe komunikovat v pracovním týmu a s dobrovolníky.
Ukončení: zápočet před zkouškou, zkouška
Hodinová dotace: 2/1

VOLITELNÉ KURZY

DAŇ Z PŘÍJMŮFYZICKÝCH OSOB (KFU/W0007, KFU/X0007)
Cílem předmětu je osvojit si znalosti v oblasti tuzemské daně z příjmů fyzických osob a to tak, aby po absolvování kurzu byl student schopen stanovit výši daňového zatížení daňovému rezidentovi ve složitějších ekonomických situacích. 
Ukončení: zápočet                                        

DAŇOVÁ EVIDENCE PODNIKATEL
Ů(KFU/W0022, KFU/X0022)
Výběrový kurz seznamuje posluchače se způsobem vedení daňové evidence tak, jak ukládá daňovým poplatníkům – drobným podnikatelům zákon o dani z příjmů (poplatníci vyňatí ze zákona o účetnictví). Posluchači se seznámí s povinnostmi poplatníka a postupy naplnění požadavků zákona. Kurz navazuje na znalosti kurzu Základy daní, Základy financí a Základy účetnictví. Je ukončen zápočtem a je určen studentům od 1. semestru výše.                                        
Ukončení: zápočet  

FINANČNÍ TRHY (KFU/W0002, KFU/X0002)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními kategoriemi a pojmy z oblasti finančních trhů. Studenti pochopí význam a funkci úvěrových a kapitálových trhů, naučí se odhadovat vnitřní hodnoty klasických finančních instrumentů jako jsou akcie a dluhopisy a na základě toho tvořit portfolio cenných papírů. 
Ukončení: zápočet  

INVESTICE A FINANCE DOMÁCNOSTÍ  (KFU/W0005, KFU/X0005)
Kurz studenty zavede do problematiky investic v pohledu možného zhodnocení úspor domácností. Studenti se seznámí s pravidly investování, prohloubí nutnost chápání toku peněz a investic v čase, pojmu investičního rizika a výnosu. Seznámí se s výhodami a nevýhodami jednotlivých druhů investic, naučí se o investice ve svém portfoliu pečovat. Kurz studenty mimo uvedené též seznámí a naučí jak se chovat a co zvažovat při nákupu nemovitosti financovaného hypotečním úvěrem, jak se zachovat v případě problémů se splácením úvěru (hypotečního a spotřební úvěr). Studenti pochopí a naučí se zvládat daňovou problematiku v případě investic a využití slev na dani v případě hypotečního úvěru či investic do akcií či standardních spořících produktů.
Po absolvování kurzu budou studenti schopni samostatně činit investice do standardních investičních produktů (stavební spoření, penzijní připojištění), do nemovitostí, do cenných kovů a do akcií a dluhopisů. Porozumí daňové problematice investic a slev na dani. 
Ukončení: zápočet  

PRÁCE A MZDY – ÚČETNÍ A PRÁVNÍ MINIMUM (KFU/W0043, KFU/X0043)
Kurz seznamuje posluchače s problematikou personální a mzdové agendy. Je koncipován jako úvodní kurz k této problematice a navazuje na základní znalosti účetnictví, financování a daní. Semináře seznamují s příslušnou legislativou v ČR a slouží k ověření reálných situací na příkladech se zaměřením na metodiku a logiku postupů. Cílem kurzu je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti PaM z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele. Kurz je ukončen zápočtem a je určen studentům od 3. semestru výše.  
Ukončení: zápočet  

PRAKTIKA Z FIREMNÍCH FINANCÍ (KFU/W0054)
Kurz je určen pro studenty studijního programu Ekonomika a management, zejména oboru Finanční management, v 1. a 3. semestru. Formou semináře předmět procvičuje znalosti v oboru podnikových financí. Takto navazuje na Základy financí a zároveň předchází předmětu Finanční management. Kurz je ukončen zápočtem.  
Ukončení: zápočet

PRAKTIKA Z ÚČETNICTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY (KFU/W0010, KFU/X0010)
Kurz je určen pro studenty, kteří nejsou absolventy ekonomických oborů středních škol. Umožní zájemcům pochopit základy účetnictví a zvládnout praktické účtování pro podnikatele tak, jak je upravuje platná česká legislativa. Prostřednictvím klasických účetních návyků slouží kurz k pochopení účetnictví jako praktického systému v rámci podnikových informací. Kurz je zakončen zápočtem a je určen pro studenty od 1. semestru výše.  
Ukončení: zápočet

STANOVENÍ HODNOTY PODNIKU (KFU/W0021, KFU/X0021)
Kurz má za úkol seznámit studenty s moderním pojetím podnikových financí. Naučí je stanovovat hodnotu firem a používat metody jejich oceňování. Proniknou do konstrukce diskontních měr, naučí se odhadovat hodnotu firmy dle účelu ocenění a pochopí vazby hodnoty společnosti na hodnotu její akcie. V závěru se studenti seznámí se současnými doporučeními KCP při stanovování hodnoty firem pro účely koupě cenných papírů. Pro podporu praktického aspektu výuky budou do výuky zváni odborníci z praxe. Kurz rozvíjí poznatky kurzu Finanční management. Kurz je uzavřen zápočtem a je určen studentům od 3. semestru.
Ukončení: zápočet     

SVĚTOVÉ BURZY (KFU/W0024, KFU/X0024)
Cílem kurzu je seznámit studenty s postaveínim a fungováním světových burz, zaujímajících nejvýznamnější postavení v rámci světového finančního systému. Studenti získají přehled o systémech obchodování na jednotlivých burzách, a také o možnostech vstupu a obchodování na nich. Kurz je doplněn poznatky z obchodování na BCPP a na mimoburzovním trhu RMS. Kurz je ve struktuře 2/0 (přednáška), bude zakončen zápočtem a je doporučen pro studenty druhých a vyšších ročníků, tj. od 4. semestru výše.
Ukončení: zápočet