fse.ujep.cz

Doc. Jaroslav Koutský převzal pamětní medaili od rektora UJEP

Při příležitosti třicátých narozenin naší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem předal dne 30. 9. 2021 rektor, doc. Martin Balej, pamětní medaile UJEP osobnostem, které se výrazným způsobem zasloužily o rozvoj univerzity.

Pamětní medaili obdrželo celkem 12 osobností spjatých s univerzitou.
Mezi těmito osobnostmi byl i bývalý děkan naší fakulty, doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Osobnosti, které byly pro udělení pamětních medailí navrženy, nominovaly samotné naše fakulty, když vybraly ze svých středů současné či bývalé kolegyně a kolegy, kteří se v minulých obdobích významně zasloužili o rozvoj a prospěch UJEP. Předávání pamětních medailí je v tomto smyslu nejen výrazem poděkování, ale také chlouby a hrdosti, kterou ústecká univerzita pociťuje k výjimečným osobám pracujícím v její prospěch,“ zdůrazňuje rektor.

Doc. Jaroslav Koutský pracuje od roku 2004 na FSE. V letech 2008–2011 byl předsedou Akademického senátu UJEP, následně předsedou Akademického senátu FSE. Ve vedení této fakulty pracoval od roku 2011, nejprve v pozici proděkana, od roku 2013 osm let na postu děkana.

Pod vedením doc. Koutského FSE nejen obhájila existenci stávajících studijních programů, ale získala také akreditace dvou nových doktorských studijních programů. Jeho neúnavná snaha o kvalifikační růst pracovníků zvýšila také kvalitu a množství vědecko-výzkumných výstupů, a fakulta se tak stala úspěšným žadatelem v rámci národních grantových agentur. Doc. Koutský výrazným způsobem podpořil také zapojení fakulty do dění v Ústeckém kraji. V roce 2014 pod jeho vedením FSE prošla genderovým auditem, a stala se první fakultou na veřejné vysoké škole s potvrzením zaměstnavatele uplatňujícího rovné příležitosti. V roce 2016 pak fakulta získala Cenu Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost v kategorii Veřejný sektor.


Další oceněné osobnosti a bližší informace k předávání pamětních medailí najdete ZDE.