fse.ujep.cz

Ing. Miroslav Kopáček, Ph.D.

Proděkan pro studium

Místnost: 412, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 284 912
Email: miroslav.kopacek[at]ujep.cz
ResearcherID: U-9667-2019
Author ID: 57203098485
ORDIC ID: 0000-0001-5264-8659

Výuka:

  • Prostorové plánování
  • Urbánní rozvoj a politika
  • Globalizace a regionální ekonomika
  • Regionálně rozvojové projekty
  • Úvod do studia

Konzultační hodiny v ZS 2023/2024:
úterý 13:40 – 15:40 hod.
středa 09:00 – 10:00 hod.

Prosím, termín si vždy rezervujte zde: https://kopacek.youcanbook.me


Odborné zaměření:

Ve své odborné činnosti se věnuji regionálnímu rozvoji, a to se zaměřením na prostorové plánování a udržitelný rozvoj. Aktuálně se zabývám problematikou občanské participace a suburbanizace, okrajově i otázkami globalizace. Jsem absolventem bakalářského a navazujícího magisterského oboru Regionální rozvoj na FSE UJEP, přičemž doktorské studium jsem absolvoval na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Na FSE UJEP působím jako odborný asistent na Katedře regionálního rozvoje a veřejné správy od roku 2015. Mezi roky 2017 a 2021 jsem byl členem Akademického senátu FSE UJEP, přičemž dva roky z toho jsem byl i jeho předsedou. Od roku 2021 zastávám na FSE UJEP pozici proděkana pro studium a zároveň jsem i statutárním zástupcem děkana.

Publikační činnost:

recenzované odborné články Jimp

Kopáček, M. (2021). Land-Use Planning and the Public: Is There an Optimal Degree of Civic Participation?  Land, 10(1), 90. DOI: 10.3390/land10010090. (IF 2020 = 2,429).

Hlaváček, P., Kopáček, M., Horáčková, L. (2019). Impact of suburbanization on environmental development of settlements in suburban space: smart and sustainability solutions. Sustainability, 11(24), 7182. DOI: 10.3390/su11247182. (IF 2019 = 2,592).

Slavíková, L., Raška, P., Kopáček, M. (2019). Mayors and “their” land: revealing approaches to flood risk management in small municipalities. Journal of Flood Risk Management, 12(3), e12474. DOI: 10.1111/jfr3.12474. (IF 2019 = 3,240).

recenzované odborné články JSC

Kopáček, M. (2019). Civic Engagement in the Process of Land Use Planning: Case Study of Small Municipalities in the Czech Republic. Geographia Cassoviensis, 13(1), 36-52. DOI: 10.33542/GC2019-1-04.

recenzované odborné články Jost

Kopáčková, L., Kopáček, M. (2020). Environmetální aspekty procesu suburbanizace a jejich dopady na fungování malých obcí. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, (4), 66-79.

Kopáček, M. (2019). Způsoby a typy občanské participace při tvorbě územního plánu v populačně malých obcích. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, (4), 25-39.

Kopáček, M. (2019). Naplňování cílů územního plánování v praxi: vícečetná případová studie populačně malých obcí Ústeckého kraje. Mladá veda/Young Science, 7(2), 105-116.

Kopáček, M., Baar, V. (2019). Urbanizační trendy ve vybraných východoasijských státech. Geografické informácie/Geographical Information, 23(1), 30-47. DOI: 10.17846/GI.2019.23.1.30-47.

Kopáček, M., Horáčková, L. (2019). Residential suburbanization and small municipalities of the Ústí Region: Analysis of the need for investment expenses. Mladá veda/Young Science, 7(1), 44-57.

Kopáček, M. (2019). Suburbanizace v zázemí statutárních měst Ústeckého kraje. Mladá veda/Young Science, 7(1), 31-43.

Horáčková, L., Kopáček, M. (2018). Generation Y on the labour market: regional analysis of the Visegrad Group countries. Geografické informácie/Geographical Information, 22(1), 118 130. DOI: 10.17846/GI.2018.22.1.118-130.

Kopáček, M. (2018). Obstacles and problems in land-use planning for municipalities in rural areas of the Czech Republic. Mladá veda/Young Science, 6(5), 92-102.

Kopáček, M. (2018). Vybrané aspekty problematiky územního plánování v malých obcích. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, (3), 67-78.

Raška, P., Slavíková, L., Kopáček, M., Hrnčířová, V. (2017). Realizovatelnost územních protipovodňových opatření pohledem starostů malých obcí. Urbanismus a územní rozvoj, 20(5), 23-30.

kapitola v odborné knize

Raška, P., Dostál, P., Siwek, T. a kol. – Aubrechtová, T., Bláha, J. D., Jelen, L., Kopáček, M., Slavíková, L., Stehlíková, M. (2018). Zmírňování povodňových rizik jako společenská praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR. 244 s.

stať ve sborníku

Kopáček, M. (2019). Land use plan as a tool of municipality development: analysis of the fulfilment of land use planning goals in practice.  Proceedings of the international scientific conference Region in the development of society 2019. Brno: Mendelova univerzita, s. 195-204.

Horáčková, L., Kopáček, M. (2019). Dopady rezidenční suburbanizace na výdajovou stránku rozpočtů populačně malých obcí. XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, s. 387-394. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-48.

Kopáček, M. (2018). Úloha starosty a občanská participace při územním plánování v populačně malých obcích. Proceedings of the international scientific conference Region in the development of society 2018. Brno: Mendelova univerzita, s. 289-298.

Kopáček, M., Horáčková, L. (2018). Mladí lidé a trh práce: případová studie regionů ve státech Visegrádské skupiny. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, s. 78-85. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-9.

Kopáček, M. (2017). Vymezování oblastí vyžadující specifickou podporu na krajské úrovni na příkladu Ústeckého kraje. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2017. Brno: Mendelova univerzita, s. 390-399.

Novák, V., Kopáček, M. (2017). Economic crisis impacts on employment and economic performance in czech glass industry. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, s. 139-146. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-17.

souhrnné výzkumné zprávy

Sýkora, T., Kopáček, M., Horáčková, L., Hlaváček, P. (2019). Zhodnocení dopadů suburbanizace na obce České republiky. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. 84 s.

Novák, V., Palcrová, Š., Krejčí, T., Kopáček, M., Horáčková, L. (2017). Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2016. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. 91 s.

Výzkumná projektová činnost:

2020 – 2022: spoluřešitel – Chytrý venkov: udržitelný rozvoj venkova s využitím Smart řešení (TL03000066). Technologická agentura ČR, hlavní řešitel Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

2020 – 2021: spoluřešitel – Suburbanizace v České republice: příležitost nebo hrozba pro hospodaření a rozvoj malých obcí? (UJEP-SGS-2020-45-002-2). Studentská grantová soutěž Univerzity J. E. Purkyně, hlavní řešitelka Ing. Lucie Horáčková.

2020: spoluřešitel – Smart cities a další inovativní přístupy k rozvoji měst a regionů (SGS11/PřF/2020). Studentská grantová soutěž Ostravské univerzity, hlavní řešitel doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

2019: spoluřešitel – Analýza zhodnocení dopadu suburbanizace na obce České republiky. Zakázka smluvního výzkumu pro Svaz měst a obcí České republiky, hlavní řešitel Ing. Tomáš Sýkora.

2019: spoluřešitel – Restrukturalizace zaostávajících měst a regionů (SGS16/PřF/2019). Studentská grantová soutěž Ostravské univerzity, hlavní řešitel Mgr. Alexandr Nováček.

2018 – 2019: spoluřešitel – Klasifikace a zhodnocení dopadů suburbanizace na rozpočty a rozvojové procesy obcí v zázemí větších měst (UJEP-SGS-2018-45-003-2). Studentská grantová soutěž Univerzity J. E. Purkyně, hlavní řešitelka Ing. Lucie Horáčková.

2018: spoluřešitel – Vybrané přístupy k rozvoji zaostávajících regionů (SGS17/PřF/2018). Studentská grantová soutěž Ostravské univerzity, hlavní řešitel RNDr. Petr Žufan, Ph.D.

Další projektová činnost:

2020: odborný pracovník přípravy pravidel SGS – U21 – Zkvalitnění grantové soutěže a výuky v doktorských studijních programech na UJEP (U21 – QGRANT; CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016947). ESIF, OP VVV, programové období 2014-2020.

2019 – 2022: odborný technický pracovník pro rozvoj distančního vzdělávání – U21 – Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech (U21 – REPROREG; CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208). ESIF, OP VVV, programové období 2014-2020.