fse.ujep.cz

Doc. JUDr. Pavel Mates CSc.

Místnost: 108, FSE Moskevská 54
Telefon: 47 528 4608
Email: pavel.mates[at]ujep.cz

Konzultační hodiny v LS 2023/2024
čtvrtek: 12,50 – 13,50

Výuka:

  • Základy práva
  • Správní právo 
  • Ústavní právo a státověda

Odborné zaměření:

Ve své vědecké práci se zaměřuji především na problematiku správního práva a zde pak otázky správního trestání, ochranou soukromí a e-governmentu. V současnosti se též věnuji problematice související s administrativním uspořádáním státu. Na FSE UJEP působím od roku 2007. Jsem habilitovaným docentem a garantuji předmět Základy práva. Působím jako místopředseda komise pro správní právo 2 Legislativní rady vlády a jako předseda, resp. člen řady rozkladových komisí ústředních správních úřadů. Jsem členem redakční rady Bulletinu advokacie a členem zkušební komise pro oblast správního a ústavního práva České advokátní komory. Jsem členem zkušebních komisí pro rigorózní a  doktorské řízení na právnických fakultách v Praze a Brně. 

Výzkum:

TAČR: Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka – od genetické determinace k územní kohezi (TL03000527, 2020-2023), člen řešitelského týmu 

Vybrané publikace:

Mates, P. (2020). Liberace v odpovědnosti za přestupky. Acta Universitatis Carolinae 66/2, p. 159–165, https://doi.org/10.14712/23366478.2020.18 

Mates, P., Černý, P., Lechner, T., Skalka, P. (2020). Nahlížení do spisu podle občanského soudního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, správního řádu a daňového řádu, Praha: Leges

Mates, P. (ed.) et al. (2019). Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů, Praha: Leges, 427 s. ISBN 978-80-7502-349-9

Mater, P., Šmíd, J. (2019). European Clauses in the Constitution-Are They Really Necessary? Czech Yearbook of International Law X, Hague, 111-132

Mates, P. a kol. (2017). Základy správního práva trestního. C. H. Beck, Praha. ISBN 978-80-7400-680-7