fse.ujep.cz

Ing. Marek Hekrle

Místnost: 226, FSE Moskevská 54
Telefon: + 420 721 536 395
Email: marek.hekrle[at]ujep.cz 
Školitel: doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph. D. 
Konzultant: Ing. Jan Macháč, Ph. D.

Výuka:

  • Metody odborné práce
  • Semestrální projekt
  • Vedení bakalářských prací


Konzultační hodiny v LS 2021/2022
čtvrtek       9:30 – 10:30 hod.
po předchozí e-mailové domluvě


Odborné zaměření:

Zabývám se ekonomickým hodnocením zelené a modré infrastruktury ve městě i v krajině, ať už se jedná o zelené střechy, komunitní zahrady nebo další přírodě blízká opatření pro lepší hospodaření s dešťovou vodou.  Dále se profesně specializuji na hodnocení dopadů regulace (RIA) nově přijímané legislativy v oblasti životního prostředí a cost-benefit analýzu.

Působím jako ekonomický analytik a výzkumný pracovník v Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP), spoluorganizuji soutěž o nejlepší studentské práce s názvem Czech Envi Thesis a také diskusní setkání odborníků na aktuální témata s názvem Platforma pro zelenou a modrou infrastrukturu. 

V rámci svého doktorského studia rozvíjím téma ekonomického hodnocení společenských a soukromých přínosů přírodě blízkých opatření v lidských sídlech. Výzkum zaměřuji na preference a vnímání veřejnosti vůči přírodě blízkým opatřením. Zajímá mě, kde je hranice mezi soukromými a společenskými přínosy i to, které z těchto přínosů jsou veřejností nejvíce oceňovány. 

Výzkum:

OP VVV: SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY (ESF OPVVV_SMART ITI: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/000743, 2018-2022), výzkumný pracovník

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020: STRIMA II – Sasko-český management povodňových rizik II (Reg. č. 100282105, 2017-2020), ekonomický analytik

TAČR: VODA VE MĚSTĚ: Modrá a zelená infrastruktura mezioborově (TJ02000067, 2019-2020), ekonomický analytik

Publikace:

Macháč, J., Hekrle, M., Meyer,, P., Staňková, N., Brabec, J. a Sykorová, M. (2020). Cultural ecosystem services and public preferences: How to integrate them effectively into Smart City planning? Conference: 2020 Smart City Symposium Prague (SCSP)

Macháč, J., Dubová, L., Louda, J., Hekrle, M.; Zaňková, L. a Brabec, J. (2019). Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech. Ústí nad Labem: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP).

Slavíková, L., Vojáček, O., Macháč, J., Hekrle, M. a Ansorge, L. (2015). Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého stavu vodních útvarů. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., ISBN 978-80-87402-42-9.

Macháč, J., Hekrle, M., Vojáček, O. a Jílková, J. (2015). Assessment Of Disproportionate Costs In Water Management in the light of the EU WFD. In IWRA (ed.). Proceedings of World Water Congress XV, May 25-29, 2015. Edinburgh. 13 s.