fse.ujep.cz

Ing. Marek Hekrle

Místnost: 222, FSE Moskevská 54
Telefon: + 420 721 536 395
Email: marek.hekrle[at]ujep.cz 
ORCID ID: 0000-0001-5867-177X
Osobní stránka:
https://www.researchgate.net/profile/Marek-Hekrle-2
Školitel: doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph. D. 
Konzultant: Ing. Jan Macháč, Ph. D.

Výuka:

  • Metody odborné práce
  • Semestrální projekt
  • Vedení bakalářských prací


Konzultační hodiny v LS 2023/2024
čtvrtek       9:30 – 10:30 hod.
po předchozí e-mailové domluvě


Odborné zaměření:

Zabývám se ekonomickým hodnocením zelené a modré infrastruktury ve městě i v krajině, ať už se jedná o zelené střechy, komunitní zahrady nebo další přírodě blízká opatření pro lepší hospodaření s dešťovou vodou.  Dále se profesně specializuji na hodnocení dopadů regulace (RIA) nově přijímané legislativy v oblasti životního prostředí a cost-benefit analýzu.

Působím jako ekonomický analytik a výzkumný pracovník v Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP), spoluorganizuji soutěž o nejlepší studentské práce s názvem Czech Envi Thesis a také diskusní setkání odborníků na aktuální témata s názvem Platforma pro zelenou a modrou infrastrukturu. 

V rámci svého doktorského studia rozvíjím téma ekonomického hodnocení společenských a soukromých přínosů přírodě blízkých opatření v lidských sídlech. Výzkum zaměřuji na preference a vnímání veřejnosti vůči přírodě blízkým opatřením. Zajímá mě, kde je hranice mezi soukromými a společenskými přínosy i to, které z těchto přínosů jsou veřejností nejvíce oceňovány. 

Výzkum:

TAČR: Obce mluví o vodě: Komunikace implementace opatření na hospodaření s dešťovou vodou ve městech (TL05000674, 2021-2023), člen řešitelského týmu 

TAČR: Zvýšením potravinové soběstačnosti k odolnosti vůči dopadům krize (TL05000718, 2021-2023), člen řešitelského týmu

SGS: Socioekonomické vnímání soukromých a společenských přínosů přírodě blízkých opatření ve městech (UJEP-SGS-2021-45-004-3, 2021-2023), hlavní řešitel

OP VVV: SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY (ESF OPVVV_SMART ITI: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/000743, 2018-2022), výzkumný pracovník

TAČR: VODA VE MĚSTĚ: Modrá a zelená infrastruktura mezioborově (TJ02000067, 2019-2020), ekonomický analytik

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020: STRIMA II – Sasko-český management povodňových rizik II (Reg. č. 100282105, 2017-2020), ekonomický analytik

Publikace:

Hekrle, M., Liberalesso, T., Macháč, J., & Matos Silva, C. (2023). The economic value of green roofs: A case study using different cost–benefit analysis approaches. Journal of Cleaner Production, 413, 137531. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137531

Hekrle, M. (2022). What benefits are the most important to you, your community, and society? Perception of ecosystem services provided by nature-based solutions. Wires Water. 

Macháč, J., Brabec, J., Hekrle, M., Vacková, A. (2021). What Nature-Based Flood Protection Solutions Are Best Perceived by People? Lessons from Field Research in Czechia. Cham: Springer, str. 425-446.

Sýkorová, M., Macháč, J., Hekrle, M. a kol. (2021): VODA VE MĚSTĚ Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu. Praha: České vysoké učení technické, 204 str.

Macháč, J., Hekrle, M., Meyer,, P., Staňková, N., Brabec, J. a Sykorová, M. (2020). Cultural ecosystem services and public preferences: How to integrate them effectively into Smart City planning? Conference: 2020 Smart City Symposium Prague (SCSP)

Macháč, J., Dubová, L., Louda, J., Hekrle, M.; Zaňková, L. a Brabec, J. (2019). Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech. Ústí nad Labem: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP).