fse.ujep.cz

Erasmus+: Výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže studentů v letním semestru akad. roku 2023/24

Před přihlášením si sjednejte schůzku s fakultní koordinátorku.

Přihlášky se odevzdávají od 16. 10. 2023 do 26. 10. 2023.

Pohovory se uskuteční dne 30. 10. 2023 od 10:00 do 13:00 hodin na děkanátu FSE (přesná hodina bude sjednána individuálně).

Důležité:
Pro úspěšné podání přihlášky je nutné do IS/STAG nahrát všechny požadované dokumenty nejpozději do 30. 10. 2023 do 10:00 hodin.

Obecné informace ke studijním pobytům a praktickým stážím

Studenti mohou v rámci programu Erasmus+ vycestovat na studijní pobyty nebo praktické stáže, buď dlouhodobé, krátkodobé nebo kombinované. Zahraniční obor studia/stáže musí odpovídat oboru, který student studuje (nebo absolvent absolvoval) na UJEP.

Studentské mobility mohou být zahájeny nejdříve 8. 1. 2024 a musí být ukončeny do konce akad. roku 2023/24 (tj. do 30. 9. 2024), absolventské do konce projektového období, v rámci kterého je absolvent vyslán (tj. do 31. 7. 2025).

Minimální délka studentských mobilit, jak studijních pobytů, tak praktických stáží, jsou 2 měsíce, a studenti se mohou účastnit obou typů studentských mobilit již od 1. roku studia na UJEP.

Jeden student může realizovat studijní pobyt či praktickou stáž v max. délce 12 měsíců v každém typu studia, tj. v bakalářském, magisterském a doktorském (v případě dlouhého magisterského studia 24 měsíců). Studijní pobyt a praktickou stáž lze v jednom typu studia kombinovat, avšak musí být dodržena stanovená min. délka. Dřívější účast v programu Erasmus(+) se započítává do 12 měsíců v rámci jednoho typu studia.

Mohou být realizovány i krátkodobé studentské mobility. Ty jsou určeny pro studenty doktorských studijních programů či jejich čerstvé absolventy a jejich délka je 5 – 30 dní.

Celkové maximální možné délky financovaných mobilit na jednoho účastníka v rámci 1 výběrového řízení:
Krátkodobá mobilita – 2 měsíce
Dlouhodobé mobility: studijní pobyt – 6 měsíců, praktická stáž – 4 měsíce

Studenti s omezenými příležitostmi, tj. studenti s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním, ekonomickou překážkou, s dětmi nebo závislými osobami či se specifickými požadavky na stravování mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek.

Studenti mohou absolvovat i kombinovanou mobilitu, tj. fyzickou mobilitu doplněnou virtuální částí studijního pobytu či praktické stáže (tzv. blended mobilita). Studentům, kteří nemohou vycestovat na dlouhodobou mobilitu, pak může být umožněna krátkodobá kombinovaná mobilita. Tento typ mobility bude umožněn studentům, kteří pečují o člena rodiny, jsou vrcholovými sportovci registrovanými ve Vysokoškolském sportovním centru MŠMT, příp. v dalších výjimečných odůvodněných případech zřetele hodných. V rámci virtuální části mobility nevzniká účastníkovi nárok na žádnou finanční podporu.

DALŠÍ INFORMACE

DOKUMENTY A FORMULÁŘE

Studijní pobyty

Studijní pobyty studentů mohou být realizovány pouze na partnerských zahraničních vysokých školách. Seznam partnerských škol ZDE.

Jak se přihlásit?
Studenti, kteří chtějí realizovat studijní pobyty či praktické stáže, se do výběrového řízení hlásí přes IS/STAG: Moje studium – modul ECTS výjezdy.

Vybere si ze seznamu v IS/STAG zahraniční Univerzitu a podá si přihlášku. Po podání přihlášky student nahraje podepsané a naskenované dokumenty – přihlášku na výjezd a vyplní požadované informace. Student taktéž musí uvést, zda svůj výjezd plánuje uskutečnit v rámci stávajícího či budoucího studia.

Pro úspěšné podání přihlášky je nutné do IS/STAG nahrát všechny požadované dokumenty nejpozději do 30. 10. 2023 do 10:00 hodin.

Požadované dokumenty:

 • Přihláška na výjezd – musí být do IS STAG nahrána podepsaná!!! (ke stažení ZDE)

Pokyny pro studenty a výše grantů

Pro studenty, kteří se hlásí na studijní pobyt v LS 23/24 a jsou v průběhu výběrového řízení na výjezdu v zahraničí, platí, že se mohou po individuální domluvě s fakultní koordinátorkou

Úspěšné absolvování výběrového řízení a odeslání přihlášek ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu zájemců, množství finančních prostředků, které má UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici a přijetí studenta zahraniční institucí.

Praktické stáže

Jak se přihlásit?
Studenti, kteří chtějí realizovat studijní pobyty či praktické stáže, se do výběrového řízení hlásí přes IS/STAG: Moje studium – modul ECTS výjezdy.

Pro úspěšné podání přihlášky je nutné do IS/STAG nahrát všechny požadované dokumenty nejpozději do 30. 10. 2023 do 10:00 hodin.

 • Přihláška na výjezd – musí být do IS STAG nahrána podepsaná!!! (ke stažení ZDE) – do 30. 10. 2023 do 10:00 hodin.
 • všemi stranami podepsané studijní smlouvy
 • ustanovení mentora
 • uchazeči budou moci připojit podepsanou studijní smlouvu a ustanovení mentora až do 30. 11. 2023

Student taktéž musí uvést, zda svůj výjezd plánuje uskutečnit v rámci stávajícího/budoucího studia či jako absolvent.

Pro studenty, kteří se hlásí na praktickou stáž v LS 23/24 a jsou v průběhu výběrového řízení na výjezdu v zahraničí, platí, že po přihlášení v aplikaci, mohou potřebné dokumenty poslat v naskenované podobě fakultní koordinátorce.

Obor praxe v zahraničí musí odpovídat oboru, který student studuje (v případě výjezdů absolventů absolvoval) na UJEP.

Musí se jednat o instituci v některé ze zemí zapojených do programu Erasmus+, tj. v členském státě EU, ESVO či kandidátské zemi. Zahraniční instituce musí působit v příbuzném oboru. Krom kontaktů od kolegů z ateliéru lze využít vyhledávače stáží: ErasmusIntern.org nebo TrainingExperience.org.

Studenti vybraní na praktické stáže zasílají studijní smlouvy zahraničním zaměstnavatelům sami. Do 30. 11. 2023 je pak budou muset potvrzené zahraničním zaměstnavatelem a fakultním koordinátorem spolu s ustanovením mentora doložit do své přihlášky na výjezd v IS/STAG. Pozdější zařazování uchazečů do plánu výjezdů nebude možné.

Praktická stáž může probíhat i v letních měsících a může se jí zúčastnit i absolvent, pakliže je vybrán k výjezdu v rámci výběrového řízení v době studia studenta, je-li studijní smlouva uzavřena ještě za doby studia a realizuje-li stáž do jednoho roku od ukončení studia (nejpozději však do 31. 7. 2025). Takový účastník má však stejně jako studenti vyslaní na studijní pobyty povinnost sjednat si pojištění léčebných výloh, ale navíc i pojištění odpovědnosti za škodu a úrazové pojištění na celou délku zahraniční praktické stáže. Praktickou stáž nelze absolvovat ve stejné instituci, ve které stáž student/absolvent již realizoval.

Pokyny pro studenty a výše grantů

Úspěšné absolvování výběrového řízení a odeslání přihlášek ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu zájemců, množství finančních prostředků, které má UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici a přijetí studenta zahraniční institucí.

Kritéria výběrového řízení – studium i stáže

1. Obecná

 • student FSE UJEP
 • odpovídající obor studia studenta s oborem uzavřeným ve smlouvě se zahraniční univerzitou
 • dosavadní účast v programu Erasmus; nepřekročení maximální délky pro zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus (12 měsíců v každém typu studia; v případě dlouhého magisterského studia 24 měsíců; studijní pobyty a praktické stáže se sčítají)

2. Fakultní

 • znalost jazyka ve shodě se smlouvou se zahraniční univerzitou
 • motivace ke studiu v zahraničí
 • aktivita v rámci akcí FSE UJEP
 • aktivita v rámci ESN Ústí nad Labem
 • studijní prospěch

Pokud nebude možné do plánu financovaných mobilit zařadit všechny uchazeče, bude přihlíženo k typu mobility, a to v tomto pořadí:
– dlouhodobé mobility v rámci programových zemí
– krátkodobé mobility doktorandů
– dlouhodobé mezinárodní mobility
– ostatní krátkodobé mobility
– absolventské mobility.

Dále budou uchazeči zařazováni do plánu výjezdů dle počtu dosažených bonifikačních bodů. Získat mohou celkem až 30 bodů:
 10 bodů za studijní průměr z posledního ročníku menší než 2.0
 10 bodů za prvovýjezd
 10 bodů za studium v posledním ročníku

V případě, že nebude dostatek finančních prostředků na realizaci výjezdů všech fakultami vybraných uchazečů, budou vybráni k financování uchazeči od nejvyšší dosažené bonifikace až do dosažení výše disponibilních prostředků na mobility, přičemž je stanoven fixní počet 5 osob na fakultu, které mohou být vybrány k financování mobilit bez ohledu na výši jimi získané bonifikace. Zbývající osoby budou náhradníky.

Studenti s omezenými příležitostmi

Studenti s omezenými příležitostmi, tj. studenti s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním, ekonomickou překážkou, s dětmi nebo závislými osobami či se specifickými požadavky na stravování mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek.

Kurzy pro vybrané studenty

Pro studenty vybrané na studijní pobyty a praktické stáže v letním semestru akad. roku 2023/24, jejichž jazykem výuky či praxe bude angličtina, němčina nebo španělština, budou v lednu 2024 pořádány dvoutýdenní intenzivní jazykové kurzy. Kurzy jsou pořádány jazykovým centrem PF a pro vybrané studenty jsou zdarma.

V rámci přípravy vybraných studentů na odlišné prostředí, ve kterém budou v průběhu studijních pobytů a praktických stáží v zahraničí působit, bude v prosinci 2023 také pořádán bezplatný kurz s názvem Posilování resilience a krizová komunikace a dále pak kurz na udržitelnost zahraničních mobilit (zajištěno FŽP).

Absolventům erasmových mobilit bude cca po 3-4 měsících po jejich návratu (tj. v dubnu až květnu pro výjezdy v ZS a v říjnu až listopadu pro výjezdy v LS) nabídnut kurz zaměřený na psychologickou analýzu jejich zkušenosti s pobytem v zahraničí.

Úspěšné absolvování výběrového řízení a odeslání přihlášek ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu zájemců, množství finančních prostředků, které má UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici a přijetí studenta zahraniční institucí.