fse.ujep.cz

Děkan udělil ceny za vědeckou činnost

Dne 15. prosince 2022 se uskutečnilo shromáždění Akademické obce FSE UJEP. Nejdůležitějším bodem tohoto shromáždění pak bylo udělení Cen děkana za vědeckou činnost.

Tuto cenu děkan fakulty uděluje od roku 2021, a to každý rok v prosinci daného roku vybraným zaměstnancům FSE UJEP a studentům doktorských studijních programů.

V letošním roce byla cena udělena:

Akademický pracovník – Ing. Jan Macháč, Ph.D.

Cena se uděluje za excelentní publikační činnost v prestižních mezinárodních časopisech indexovaných v Q1 a Q2, aktivní a úspěšnou projektovou činnost, popularizaci FSE UJEP v univerzitním prostředí ČR prostřednictvím dlouholeté organizace studentské konference Czech Envi Thesis, popularizaci FSE UJEP v celostátních médiích (rozhlas a televize), ekologizaci kampusu UJEP rozvojem zelené a modré infrastruktury, kontinuálním rozvojem interdisciplinárního a meziuniverzitního vědeckého týmu zabývajícího zelenou a modrou infrastrukturou v obcích a městech a v neposlední řadě i aktivní prosazování inovativních výukových metod a integraci výsledků tvůrčí činnosti do výuky.

Student doktorského studia – Ing. Marek Hekrle

Cena se uděluje za unikátní publikační výsledek v prestižním mezinárodním časopise indexovaném v Q1, publikaci kapitol v odborných knihách, úspěšnou reprezentaci FSE UJEP na zahraničních univerzitách (Lisabon, Kolín nad Rýnem) a mezinárodních/národních konferencích, spolupráci na řešení vědeckých projektů na národní (TAČR, SMART), nebo univerzitní úrovní (SGS, IGA) a aktivní podíl na výukové činnosti KEMA.


GRATULUJEME oběma oceněným a přejeme další úspěchy nejen v akademické dráze!