fse.ujep.cz

Vyhlášení řádných voleb do Akademického senátu FSE UJEP

Vážené členky, vážení členové akademické obce FSE UJEP, vážené dámy a pánové,

AS FSE UJEP v souladu s čl. 2 Volebního řádu AS FSE UJEP v Ústí nad Labem vyhlašuje na svém zasedání dne 12. 10. 2022 volby do Akademického senátu FSE UJEP v Ústí nad Labem a zároveň v souladu s čl. 2 Volebního řádu AS UJEP v Ústí nad Labem stanovuje termín voleb do Akademického senátu UJEP v Ústí nad Labem.

Volby do obou komor AS FSE UJEP a AS UJEP jsou jednokolové a proběhnou dne 23. 11. 2022 v době od 9 do 15 hodin v místnosti MO 103 (1. patro).

Organizace voleb

Kandidáti do akademického senátu musí být navrženi alespoň jedním členem akademické obce FSE UJEP a musí svůj souhlas s návrhem na kandidaturu vyjádřit písemně v návrhu. V návrhu jsou kandidáti dále povinni uvést svůj emailový kontakt. 
Podepsané návrhy kandidátů do AS FSE UJEP a AS UJEP podají členové Akademické obce FSE UJEP nejpozději do 15. listopadu 2022 do 17:00 hodin.
Vyplněné formuláře je možno vložit do schránky senátu FSE UJEP (pod nástěnkou senátu FSE UJEP v 1. patře) nebo odevzdat přímo předsedovi volební komise, Mgr. Jan Hrubešovi, Ph.D. (Katedra sociální práce, MN 207).
Návrhy kandidátů budou zveřejněny nejpozději do 16. listopadu 2022 do 17 hodin.

Pro volbu se zřizují dvě kandidátní listiny pro každý akademický senát. Na jedné jsou zastoupeni akademičtí pracovníci, na druhé studenti. 
Je-li student současně akademickým pracovníkem FSE UJEP, může kandidovat jako akademický pracovník nebo jako student, ale nikoli zároveň.

Úplné znění harmonogramu voleb do AS FSE UJEP a AS UJEP naleznete v sekci Harmonogram voleb.
V případě dotazů či nejasností kontaktujte předsedu volební komise, Mgr. Jana Hrubeše, Ph.D., případně navštivte sekci FAQ níže (nejčastěji kladené dotazy).

Formuláře

Harmonogram voleb

Harmonogram voleb AS FSE UJEP a AS UJEP 2022

FAQ – nejčastěji kladené dotazy:

Volby proběhnou prezenčně dne 23.11.2022 v čase 9.00 – 15.00, a to v budově Fakulty sociálně ekonomické ul. Moskevská – místnost MO 103 (1. patro).

Ve volební komisi proběhne ověření totožnosti – připravte si prosím doklad totožnosti (občanský průkaz či cestovní pas). Bez dokladu totožnosti Vám nebude umožněno odvolit.

Nejpozději do 15. listopadu 2022, a to v písemné formě.

Nejpozději 16. listopadu 2022 do 17.00 hodin.

Jako student mohu volit pouze z kandidátní listiny studentů do Studentské komory Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické a Studentské komory Akademického senátu Univerzity J. E. Purkyně.

Do Studentské komory Akademického senátu FSE UJEP bude zvoleno 6 kandidátů z řad studentů, do Studentské komory Akademického senátu UJEP 2 kandidáti z řad studentů.

Jako akademický pracovník mohu volit pouze z kandidátní listiny akademických pracovníků do Akademické komory Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické a Akademické komory Akademického senátu Univerzity J. E. Purkyně.

Do Akademického senátu FSE UJEP bude zvoleno 7 kandidátů z řad akademických pracovníků, do Akademického senátu UJEP budou zvoleni 3 kandidáti z řad akademiků.

Nikoliv. Ani na základě plné moci zastupující osoby.

Pokud:

  • bylo zakroužkováno více kandidátů, než je počet volených členů
  • byl vhozen jiný hlasovací lístek, který neodpovídá oficiálním hlasovacím lístkům vydávaných ve volební místnosti
  • byl příliš poškozený (např. přetržený, případně došlo k nečitelnosti náležitých údajů)

Voleb se mohou zúčastnit pouze studenti prezenční či kombinované formy studia FSE UJEP.