doc. PhDr. Ladislav Vaska, Ph.D.

Room: MN 211, Campus, Pasteurova 1
Phone: +420 475 283 874
Email: ladislav.vaska[at]ujep.cz  
ORCID ID: 0000-0002-6647-2495

Teaching:

 • Working with Family
 • Methodology of Group Social Work
 • Supervision of Professional Experience
 • Organisational Supervision 
 • Supervision of Professional Experience in Public Sphere 
 • Supervision of Professional Experience in Social Services and Non-Profit Sector

Research Interests:

As of 2015, I have been holding a part-time position of Associate Professor at the Department of Social Work at the FSE UJEP, and, at the same time, I am a permanent employee at the Matej Bel University in Banska Bystrica (Slovakia). At this institution, I hold the position of Associate Professor and co-guarantor of the study program Social Work at the Department of Social Work at the Faculty of Education. Since 2018, I have been maintaining the post of the chairman of the Slovak Association of Social Work Educators. Since 2020, I have been a member of the editorial board of the magazine Sociálna práca. My pedagogical, publication and research activities are mainly focused on the area of supervision in social work, employment services, and methodology of group work. I marginally focus on the issue of behavioural addictions.

I am an active professional supervisor, especially in the social sphere where I provide for supervision not only of social workers but also of other aid professionals (social teachers, psychologists). My current research interest focuses on examining specific forms of supervision in social work (Organisational Supervision). Moreover, my research team and I – whereby I am the leading researcher – have been creating model(s) of organisational supervision

Teaching:

 • Working with Family
 • Methodology of Group Social Work
 • Supervision of Professional Experience
 • Organisational Supervision 
 • Supervision of Professional Experience in Public Sphere 
 • Supervision of Professional Experience in Social Services and Non-Profit Sector

Research:

VEGA: Kreovanie modelu supervízie organizácie ako špecifickej formy v systéme supervízie v sociálnej práci (2018-2020), vedoucí projektu UMB v Banskej Bystrici

VEGA: Závislosť od internetu u žiakov základných škôl v podmienkach SR a ČR (2018-2020), zástupce vedoucí projektu UMB v Banskej Bystrici

KEGA: Podpora sociálnej adaptácie adolescentov so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom skupinovo orientovanej arteterapie (069/2014), spoluriešiteľ

VEGA: Kľúčové koncepty vybraných systémových teórií pri posudzovaní rizikovosti rodín v inetnciách sociálnoprávnej ochrany detí (1/0487/14), spoluriešiteľ

OP VK: Rozvoj a podpora multidisciplinárního vedecko-výzkumného týmu pro studium současné rodiny na UHK (2012 – 2015, CZ.1.07/2.3.00/20.0209), zahraničný expert a vedecký pracovník 

Selected publications:

Brnula, P., Vaska, L. (2021). After the Divorce: Social Work in Slovakia Since the Peaceful Divison of Czechoslovakia. p. 51-64. In LORENZ, W., HAVRDOVÁ, Z., MATOUŠEK, O. (Eds). European Social Work After 1989. East-West Exchanges Between Universal Principles and Cultural Sensitivity. Cham: Springer. ISBN 978-3-030-45810-2

Vrťová, J., Vaska, L. (2020). Využitie terapeutických a poradenských prístupov v supervízii. In VRŤOVÁ, J., VASKA, L. (Eds.). Vedecké odpovede na aktuálne otázky supervízie v sociálnej práci. Banská Bystrica: Belianum, 42–66. ISBN 978-80-557-1762-3 (on-line verzia)

Šavrnochová, M., Almašiová, A., Almáši, M., Vaska, L., Barták, M., Gabrhelík, R., Petruželka, B., Vacek, J. (2020). Identifikácia rizikových skupín žiakov a žiačok základných škôl na Slovensku a v Česku pre účely tvorby efektívnych preventívnych opatrení v oblasti technologických závislostí. Sociální práce/Sociálna práca 20 (2), 31-49

Petruželka, B., Barták, M., Rogalewicz, V., Rosina, J., Popov, P., Gavurová, B., Čierna, M., Vaska, L., Šavrnochová, M., Dlouhý, M. (2018). Problematic and risky sexual behaviour under the influence of alcohol among university students. Central European Journal of Public Health 26(4), 289-297

Petruželka, B., Barták, M., Rogalewicz, V., Popov, P., Gavurová, B., Dlouhý, M., Vaska, L., Šavrnochová, M., Čierna, M. (2017). Užívání alkoholu a s ním spojené problémy mezi studenty oboru sociální práce na vybraných univerzitách v České republice a na Slovensku – pilotní studie rizikových období. Adiktologie 7(2), 108-117

Kusin, V., Čavojská, K., Vaska, L. (2015). Človek vo svete práce Filozofické a sociálno-politické reflexie. 1. vyd., Bratislava: Univerzita Komenského. ISBN 978-80-223-4016-8

VASKA, L. (2014). Teoretické aspekty supervízie začínajúcich sociálnych pracovníkov. Bratislava: Iris. ISBN 978-80-89726-23-3