foto

doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.

Email: peter.brnula@ujep.cz

Telefon: +420 475 283 874

Místnost: MN 211

STAG: odkaz


Konzultační hodiny LS 2019/2020:

Konzultace po předchozí domluvě e-mailem.  

Garant nebo vyučující těchto předmětů:
Bakálářské studium:
Úvod do sociální práce
Dějiny sociální práce
Teorie sociální práce I.
Teorie sociální práce II.
Profesní etika
Magisterské studium:
Soudobe teorie sociální práce
Etika

 
Vzdělání:
2002 – ukončil magisterské studium sociální práce (Mgr.); diplomová práce na tému: „Sociálny svet utečencov na Slovensku“
2003 – rigorózní zkouška z oboru sociální práce (PhDr.), rigorózní práce na téma: „Terénna sociálna práca ako metóda sociálnej práce“
2008 – ukončil doktorandské studium (PhD.) v obore sociální práce; disertační práce na téma: „Sociálna práca so žiadateľmi o azyl na Slovensku a možnosti jej skvalitnenia“
2013 habilitační konání v obore sociální práce; habilitačná práce na téma: „Historické východiská vedy o sociálnej práci“
Další vzdělávání:
2002 – 2006 – dlouhodobý výcvik v psychoterapii zaměřené na člověka dle C. R. Rogersa v PCAI Inštitúte ISTER v Bratislave (600 hod.)
2006 – 2007 – dlouhodobý výcvik v Supervizi organizovaném Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov v Bratislave (240h.)
 
Zaměstnání:
1998 – 2001 – streetworker – Občianske združenie PRIMA v Bratislave;
2002 – 2004 – Občianske združenie Sociálna práca v Bratislave – redaktorská práce na vydávaní odborných publikací v obore sociální práce;
2004 – 2005 – Slovenská humanitná rada v Bratislave – sociálny poradce pro žadatele o azyl, odborní garant projektu
2005 – 2015 – vyskokoškolský učitel, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra sociálnej práce
 
projekty a výzkumné projekty:
2003 – 2004 – spoluautor a realizátor projektu „Utečenecké sociálne kliniky“ na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave;
2007 – projekt „KRIŠTOF“ – tréning komunikačních dovedností pro bezdomovce v spolupráci s OZ Proti prúdu - lektor sociálnich dovedností pro bezdomovce. Projekt byl realizován Občianskym združením Proti prúdu a financován prostředníctívm Evropského sociálního fondu – IS EQUAL;
2009 – výzkumník v projektu „Kvalitný výskum - podmienka úspešnej integrácie“ ve výzkumní aktivite: „Kvalitatívny výskum zameraný na skúsenosti legálnych migrantov s integráciou v SR“. Hlavní řešitelská instituce projektu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav verejnej politiky. Partnerem ve výzkumním projektu byl CVEK – Centrum pre výskum etnicity a kultúry Bratislava;
2010 – spolupráce na projektu Thematic Study – The Asylum-Seekers'  Perspective: Access to Information and Effective Remedies – člen výzkumního tímu;
2011 – 2014 – expert a odborní konzultant v projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0127 Inovace studijních programu sociální politika a socialní práce na UHK s ohledem na potreby trhu práce;
2012 – 2015 – expert a vědecký pracovník v projektu s mezinárodní účastí CZ.1.07/2.3.00/20.0209 Rozvoj a podpora multidisciplinárního vedecko-výzkumného týmu pro studium současné rodiny na UHK;
2015 – 2017 - spoluriešiteľ v projekte VEGA č. 1/0335/15 Identifikovanie profesijných hodnôt sociálnej práce v Slovenskej republike FZaSV UKF Nitr
2016  -  hlavný riešiteľ výskumného projektu SGS UJEP v Ústí nad Labem: Život a potreby postmoderních veteránů v České republice
2017 – 2018  konzultant v projekte Podpora sociální práce v obci Lovosice CZ.03.2.63/0.0/0.0/16128/0006111
2019 –  odborný konzultant a odborný hodnotiteľ v rámci projetku Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Bratislava (SK)
2018 2019    spoluriešiteľ výskumných projektov SGS UJEP v Ústí nad Labem č.UJEP-SGS-182-02-07 Sociální práce ve vzdělávacím systému a č. UJEP-SGS-182-02-04 20 let od pádu zdi v Matiční


Literatura ke stažení:
Brnula, Peter: Etika v sociálnej práci. IRIS, Bratislava, 2011:
https://fsetest.ujep.cz/img/upload/files/katedry/KSP/Brnula/Brnula_Etika%20v%20socialnej%20praci.pdf


Brnula, P. - Čavojská, K. - Mózešová, K. - Mózeš, P. - Smerk, M.: Úvod do teórií sociálnej práce. IRIS, Bratislava, 2015:
https://fsetest.ujep.cz/img/upload/files/katedry/KSP/Brnula/Uvod_do_teorii_socialnej_prace.pdf


Výběr z publikační činosti:

Vědecké monografie:
BRNULA, P. (2013). Sociálna práca: dejiny, teórie a metódy. Bratislava: Iris, 2013. ISBN 978 -80-89238-77-4.
BRNULA, P. – KUSIN, V. (2013). Fenomén pomoci v sociálnom myslení. Bratislava: Iris, ISBN 978 -80-89238-81-1 (60%).
BRNULA, P. – KODYMOVÁ, P. – MICHELOVÁ, R. (2014). Marie Krakešová priekopníčka teórie sociálnej práce v Československu. Bratislava: Iris, ISBN 978-80-89726-00-4 (30%).
KRAKEŠOVÁ, M. – KODYMOVÁ, P. – BRNULA, P. (2018). Sociální kliniky. Z dějin sociální práce a sociálního školství. Praha: Karolínum. ISBN 978-80-246-4300-7 (25%).
Skripta a učební texty:
BRNULA, P. – ČAVOJSKÁ, K. et al. (2015). Úvod do teórií sociálnej práce. Bratislava: IRIS. ISBN 978-80-89726-36-3
Vědecké články a příspěvky:
LAŠTOVKOVÁ, J. – BRNULA, P. (2017). Sociální práce v armádě – možnosti a výzvy v českém prostoru. In: Vojenské rozhledy. Czech Military Review. 2017/1. s. 40 – 51 ISSN 2336-2995
BRNULA, P. – LAŠTOVKOVÁ, J. – KUCLER, P. (2019). 100 let ve službách republiky – sociální péče o válečné veterány v České republice. s.13-16 In Fórum sociální politiky č. 1/2019 roč. 13 ISSN 1802-5854
MÁTEL, A. – BRNULA, P. (2019). Identifikácia členov profesijnej komunity sociálnej práce na Slovensku s kľúčovými hodnotami profesie s. 117-137 in: Sociální práce/Sociálna práca 3/2019 roč.19 ISSN 1213-6204