foto

RNDr. Marta Žambochová, Ph.D.

Email: marta.zambochova@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 807

Místnost: M 308

STAG: odkaz


 

Konzultační hodiny ve zkouškovém období  LS 2019/2020 budou vypisovány vždy na konci jednoho týdne na následující týden.

KH pro týden 29.6. - 3.7. 2020

 

pondělí    
čtvrtek 11:30 - 13:30
   

V týdnu 21.6. - 26.6.2020 dovolenáVzdělání

1987  RNDr., Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha, obor: Teoretická  kybernetika, matematická informatika a teorie systémů
2010  Ph.D., FIS VŠE Praha, stud. program Kvantitativní metody v  ekonomice, obor Statistika.

 

Praxe

1987 - 2004  systémový specialista - TELEMATIKA o.z. ČD a. s. Ústí n. L.
2004 - doposud  odborný asistent - FSE UJEP Ústí n. L.
2005 - 2009  odborný asistent VŠFS středisko Most

 

Odborné zaměření

Vychází jednak z dosavadní praxe v oboru programování a systémové analýzy a jednak ze současné pedagogické působnosti v oblasti statistiky a ekonometrie. Nejdůležitější oblastí aktivit je propojení statistické a ekonometrické teorie s informačními technologiemi.

 

Publikace

Disertační práce - Žambochová, M.: Shluková analýza rozsáhlých souborů dat: nové postupy založené na metodě k-průměrů. Praha, 2010.

Moc, O., Šimsová, J., Žambochová, M.: Matematika pro ekonomy. UJEP, Ústí nad Labem 2013.

Monografie - Vomáčková H., Žambochová, M., Tišlerová K.: Současné ekonomické křižovatky českých vysokých škol, 1.ed., Ústí n.L., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2011, 158 s., ISBN 978-80-7414-406-6.

Skripta - Žambochová, M.: Teorie grafů v příkladech. Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí n. L., 2007, 97 s., ISBN 978-80-7044-962-2.

Žambochová, M Statistical Analysis of the marketing activities of the university, In: 10th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education, 2013, Praha, s. 664-670. ISBN 978-80-213-2378-0.

Žambochová, M.: Data Mining Methods with Trees, E+M – Ekonomika a Management, číslo 1, Liberec, 2008, s. 126 – 132, ISSN 1212-3609.

Žambochová, M.: Entrepreneurship, Support for Small Businesses and Perception of Inhabitants in the Ústí Region. In: SIVIČEK, Tomáš (ed.). Selected Aspects of Regional Competitiveness of the Ústí Region [CD-ROM]. Ústí nad Labem: UJEP, 2013, s. 55-74. ISBN – 978-80-7414-646-6.

Žambochová, M.: Typology of foreign students interested in studying at czech universities, E+M – Ekonomika a Management, číslo 2, Liberec, 2012, s. 141 – 154, ISSN 1212-3609.

Žambochová, M.; Tišlerová, K.: Marketing segmentation of students willing to study abroad based on cluster analysis, World Academy of Science, Engineering and Technology 77 , 2011, s. 468-472, ISSN: 2010376X

Žambochová, M.; Tišlerová, K.: Potential of Indirect Financing of Higher Education Institutions in Terms of Global Economic Development, 10th International Conference of Liberec Economic Forum, Liberec, 2011, s. 604 – 613, ISBN: 978-80-7372-755-0

 

Grantové aktivity

2010 - 2013  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Rozvoj matematických  dovedností studentů UJEP
2011 - 2011  IGA Komparace zájmů zahraničních studentů o studium na UJEP a  jejich ekonomické dopady

 

 

Další informace

Požadavky ke zkouškám a zápočtům

    
STATISTIKA - SBÍRKA PŘÍKLADŮ - KAREL HRACH
   

Download
 
Četnosti (a trochu i typy veličin)
Download
 
Kvantily (a distribuční funkce)e
Download
 
Průměry a momenty  
Download
 
Binomické rozděl
Download
 
Hypergeometrické rozdě
Download
 
Poissonovo rozdělení  
Download
 
Exponenciální rozdělení
Download
 
Gaussovo normální rozdělení  
Download
 
Interval spolehlivosti pro střední hodnotu  
Download
 
Interval spolehlivosti pro pravděpodobnost  
Download
 
Interval spolehlivosti pro rozptyl  
Download
 
Jednovýběrový test pro střední hodnotu  
Download
 
Jednovýběrový test pro pravděpodobnost  
Download
 
Dvouvýběrový test pro střední hodnotu  
Download
 
Párový t-test  
Download
 
Jednofaktorová analýza rozptylu   
Download
 
Chí-kvadrát test dobré shody 
Download
 
Chí-kvadrát test nezávislosti 
Download
 
Jednoduchá regrese a korelace 
Download
 
Časové řady 

 


DATA A ROZHODOVÁNÍ
 

 

Download
 
Prezentace 1
Download
 
Prezentace 2
Download
 
Prezentace 3
Download
 
Prezentace 4
Download
 
Prezentace 5
Download
 
Prezentace 6
Download
 
Prezentace 7
Download
 
Prezentace 8
Download
 
Prezentace 9                                                                                    
Download
 
Prezentace 10  
Download
 
Prezentace 11  
Download
 
Výukový text - Metodologie-statistických-výzkumů - V.Chytil
Download
 
Výukový text - Úvod do statistického myšlení - J.Cihlář
Download
 
Výukový text - Charakterizace jedné náhodné veličiny - J.Popelka
Download
 
Výukový text - Testy shody, závislost dvou kategoriálních veličin - J.Šimsová
Download
 
Výukový text - Závislost dvou metrických náhodných veličin - M.Žambochová
Download
 
Výukový text - Závislost dvou náhodných veličin různých typů - D.Cihlář
Download
 
Výukový text - Doplňky k testování statistických hypotéz - K.Hrach
Download
 
Výukový text  - základy statistiky s využitím Excelu
Download
 
Výukový text  - základy statistiky s využitím SW STATISTICA
Download Pomůcka pro základní rozhodování o výběru stat.testů - IBA MU Brno

 

 


požadavky ke zkoušce
 

 

 

Download Témata ke zkoušce
Download Vzorový test
 

 


tabulky a vzorce
 

 

Download Vzorce
Download Tabulky normálního normovaného rozdělení
Download Tabulky t-Studentova rozdělení
Download Tabulky Chí-kvadrát rozdělení
Download Tabulky Fisherova rozdělení
Download Tabulky kvantilů Studentizovaného rozpětí
Download Tabulky Wilcoxonova jednovýběrového a párového testu
Download Tabulky Wilcoxonova dvouvýběrového testu


STATISTIKA I. - prezentace
 

Download 1. prezentace
Download 2. prezentace
Download 3. prezentace
Download 4. prezentace
Download 5. prezentace
Download Statistika - materiál k výuce

 

 


STATISTIKA II.
prezentace
 

 

 

Download Odhady parametrů
Download Testování hypotéz I.
Download Testování hypotéz II.
Download Testování hypotéz III.
Download Testování hypotéz IV.
Download Testování hypotéz V.
Download Testování hypotéz - shrnutí + korelační tabulka
Download Regrese
Download Korelace
Download Časové řady
Download Indexy
Download Dotazník 2014 - odevzdat buď v papírové podobě nebo mailem na adresu dotaznik.2014@seznam.cz
Download Seznam zaslaných dotazníků

 


požadavky ke zkoušce
 

 

Download Témata ke zkoušce a vzorový test

 


DATABÁZOVÉ SYSTÉMY
 

 

Download Základní příkazy SQL-jazyka pro MySQL
Download Instalace (viz www stránka https://blog.jankaspar.cz/vertrigo-vertrigoserv-jak-na-nej-zakladni-pouziti-manual-navod/ )
Download Naplnění tabulky

 


APLIKOVANÉ KVANTITATIVNÍ METODY
 

 

Download
 
Požadavky k zápočtu a zkoušce 
Download
 
Základy teorie grafů - definice
Download
 
Minimální cesta - příklad
Download
 
Stromy - definice
Download
 
Minimální kostra - příklad
Download
 
Toky - definice
Download
 
Maximální tok - příklad
Download
 
CPM - definice
Download
 
CPM - příklad
Download
 
LP - definice
Download
 
Úvod do lineárního programování
Download
 
Úprava na kanonický tvar, dvoufázová metoda
Download
 
Dualita v úlohách LP 
Download
 
Typy úloh LP
Download
 
Regrese I.
Download
 
Regrese II.
Download
 
Soubor s řešeným příkladem na téma regrese
Download
 
Regrese - popis příkladu
Download
 
Regrese - řešení příkladu

 


STATISTIKA PRO SP
 

 

Download
 
Požadavky ke zkoušce - 2014
Download
 
Vzorový test - 2014
Download
 
Podklady - četnosti a kvantily
Download
 
Podklady - diskrétní náhodná veličina
Download
 
Podklady - pravděpodobnost
Download
 
Podklady - průměry a rozptyl
Download
 
Požadavky ke zkoušce
Download
 
Vzorová písemná práce
Download
 
+ řešení
Download
 
Úvod