foto

Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.

Email: katerina.felixova@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 703

Místnost: MO 204

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v LS 2019/2020

Středa                       12.00 - 14.00 h
 

Praxe

2008 - doposud Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická, odborný asistent na Katedře financí a účetnictví, zástupce vedoucího katedry
2008 - 2009 Techmická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, odborný asistent na katedře Podnikové ekonomiky
 

Odborné zaměření

Finance a bankovnictví
 

Publikace


FELIXOVÁ, K. Podpora podnikání v regionech se soustředěnou podporou státu. UJEP, Ústí nad Labem, 2012. ISBN 978-80-7414-528-5.

FELIXOVÁ, K. Postavení a význam ratingu v současnosti. Finance a management v teorii a praxi. Sborník příspěvků ze semináře. Univerzita J. E. Purkyně. Ústí nad Labem, 2011, s. 15. ISBN 978-80-7414-375-5.

FELIXOVÁ, K. Zhodnocení intenzity absorpce podpory podnikání v regionech se soustředěnou podporou státu. E+M Ekonomie a management, 2012, roč. 15, č. 1, s. 17. ISSN 1212-3609

KRAFT, J., VÁHALOVÁ, K. Makroekonomické indikátory ČR ve světle ekonomické teorie. E+M Ekonomie a Management, 2002, roč. 5, č. 1, s. 5 - 15. ISSN 1212-3609

KRAFT. J., VÁHALOVÁ, K. Nástin ekonomického vývoje Německa na přelomu tisíciletí. Mezinárodní politika, 2003, roč. 27, č. 6, s. 24 - 27. ISBN 0534-7692.

KRAFT. J., VÁHALOVÁ, K.. Česká republika a Estonsko před branami EU. Mezinárodní politika, 2002, roč. 26, č. 5, s. 29 - 31. ISSN 0534-7692.

VÁHALOVÁ, K. Budoucnost centrální bankovnictví v Evropské unii. Vědecká pojednání č. XII/2006, Liberec: Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa, 2006, s. 457 - 465. ISSN 1801-1128.

VÁHALOVÁ, K. Česká národní banka jako instituce podporující ekonomický růst a prosperitu prostřednictvím péče o cenovou stabilitu. In Hradecké ekonomické dny – Ekonomický růst a rozvoj regionů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s. 390 - 394. ISBN 978-80-7041-824-6.

VÁHALOVÁ, K. Česká republika a Polsko před branami Evropské unie. Vědecká pojednání č. IX/2003, Liberec: Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa, 2003, s. 322 - 328. ISBN 80-7083-756-X.

VÁHALOVÁ, K. Česká republika v Evropské unii: Budeme následovat příkladu Irska? Mezinárodní politika, 2004, roč. 28, č. 11, s. 30 - 31. ISSN 0534-7692.

VÁHALOVÁ, K. Evropská centrální banka jako instituce podporující konkurenceschopnost v eurozóně. In Konkurenceschopnost podniků v kontextu trvale udržitelného rozvoje. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006, s. 178 - 182. ISBN 978-80-87042-05-2.

VÁHALOVÁ, K. Režimy měnové politiky uplatňované Českou národní bankou do roku 1998. In Sborník z VIII. Mezinárodní konference – Liberecké ekonomické fórum 2007. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007, s. 253 - 258. ISBN 978-80-7372-244-9
 

Zahraniční stáže

2008 Universität St. Gallen, Švýcarsko, 4 měsíce