foto

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Email: pavel.mates@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 613

Místnost: MO 113

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v LS 2019/2020

čtvrtek

12,50 - 13,50 h.

- vždy po předchozí e-mailové dohodě, 

Ve zkouškovém období - konzultace po e-mailové dohodě.
 

Praxe

1972 - 1993 Právnická fakulta Brno
1988 Ústav štátu a práva SAV Bratislava
1992 Soudce Ústavního soudu ČSFR
1994 - 1996 Policejní akademie
1996 -2010 Národohospodářská fakulta VŠE Praha


Publikace

Czech yaerbook of international law, Volume II, Juris Publishnihg, Inc, (Bartoň M. spoluautor) New York 2011, str. 171-189

Elektronische Briefkästen in Tscheien. Eine kleine Revolution in der Kommunikation? (Lechner T., Bohata P. spoluautoři) in Wirtschaft und Recht in Osteuropa, roč. 19 n. 4 (2010), str. 103-106.

Mates P., Janečková E., Bartík V.: Ochrana osobních údajů, Leges, Praha 2012, ISBN 978-80-87576-12-0, 206 stran Public versus Private Intereset-Can the Boundaries Be Legal Defined?,

Mates, P. a kol.: Základy správního práva trestního, C. H. Beck, Praha 2010. ISBN 978-7400-357-8

Mates, P., Starý, M.: Základy správního práva. Obecná část, EUROPRESS, Praha 2009. 144 s. ISBN 978-80-7408-019-7

Mates, P., Škoda, J., Vavera, F.: Veřejné sbory, Wolters Kluver, Praha 2011, 363 s. ISBN978-80-7357-572-4

Okolnosti vylučující protiprávnost ve správním trestání

Požadavek předvídatelnosti ve správním trestání

Společenská škodlivost jako znak správních deliktů, in. Jurisprudence, roč. XIX, č. 4 (2010), str. 37-39

Správní uvážení v judikatuře správních soudů, in: Právní rádce roč. XVIII. č. 8 (2010), str. 36-40

Vybrané možnosti využití informačních a komunikačních technologií při tvorbě právních předpisů (Lechner T. spoluautor), Správní právo, roč. XLII, č. 7-8 (2009), Legislativní příloha III/2009, str. LXVI-LXXVI

Wokoun, R., Mates, P., Kadeřábková, M. a kol.: Základy regionálních věd a veřejné správy, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2011. 474 s. ISBN 978-80-7380304-9


Zahraniční stáže

1992 Univerzita Dijon
1993 Univerzita Sceau Paříž
1995 Úřad pro ochranu osobních údajů Haag