foto

Ing. Alena Zábranská, Ph.D.

Email: alena.zabranska@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 730

Místnost: MO 230

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v LS 2019/20

středa     po předchozí domluvě mailem prostřednictvím telefonu 777 166 147 (popř.  whatsapp)

Vzdělání

1972  absolventka SEŠ  v Teplicích
1978 Ing., absolventka VŠE Praha, fakulta národohospodářská, obor finance
1993 absolventka doplňkového pedagogického studia na PF Ústí nad Labem
2006 Ph.D., absolventka doktorského programu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doktorský studijní program Ekonomika a management, studijní obor Řízení a ekonomika podniku


Praxe

1978 - 1979 Pozemní stavy, n.p. Ústí nad Labem, referent cenového oddělení Finančního odboru
1979 - 1986 SBČS, pobočka Ústí nad Labem - vedoucí oborového oddělení stavebnictví
1986 - 1995 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, učitel odborných ekonomických předmětů
1995 - 1996 Obchodní akademie, Valašské Meziříčí, vyučující odborných ekonomických předmětů
1996 - 1998 Střední odborná škola v Ústí nad Labem, vyučující odborných ekonomických předmětů
1998 - doposud Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad Labem, odborný asistent Katedry ekonomiky podniku
1998 - 2000 Centrum pro další vzdělávání učitelů při UJEP v Ústí nad Labem, metodik a garant kurzů managementu vedoucích pracovníků škol a školských zařízení a ekonomických předmětů
2000 - 2012 Pedagogické centrum v Ústí nad Labem, metodik a garant kurzů s ekonomickým zaměřením - řízení a kontrola, financování škol, FKSP, Zákoník práce, BOZP, Odměňování pracovníků škol a školských zařízení, Projektová činnost škol, Řízení a kontrola pedagogického procesu, garant "Funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení I.", účast na dotazníkových šetřeních.


Odborné zaměření

Výuka předmětů Podnikový management, Podniková ekonomika, Organizace a řízení výroby, výběrový kurz Efektivní manažer v praxi, v rámci doktorského studia nezaměstnanost v Ústeckém kraji.

 

Publikace 

Kubrichtová, H., Zábranská, A.: Performance Tuning – nová metoda řešení problémů managementu In.: Sborník příspěvků z konference „Finance a management v teorii a praxi“, Fakulta sociálně ekonomická, UJEP v Ústí nad Labem, 30. 4. 2010, ISBN 978-80-7414-247-5

Olšová, P., Zábranská, A.: Občan – zákazník? In.: Sborník příspěvků z kolokvia „XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách“, Fakulta ekonomicko-správní, Masarykova Univerzita v Brně, Katedra regionální ekonomie a správy, 17. – 19. 6. 2009, ISBN 978-80-210-4883-6

Olšová, P., Zábranská, A.: Zhodnocení využití lokalit typu brownfields v Ústeckém kraji In.: Sborník příspěvků z kolokvia „XIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách“, 16. – 18. 6. 2010, Fakulta ekonomicko-správní, Masarykova univerzita v Brně, Katedra regionální ekonomie a správy: Brno, 2010. ISBN 978-80-2105210-9

Siviček, T.(ed.): Služby - vybrané aspekty prodeje. Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem: UJEP, 2013. CD – ROM. ISBN 978-80-7414-649-7

Siviček, T.; Fuchsová, E.; Hlaváček, P.; Zábranská, A: Vybrané aspekty regionální konkurenceschopnosti Ústeckého kraje. Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem: UJEP, 2013. ISBN 978-80-7414-646-6

Zábranská, A.: Analýza trhu práce a možnosti rozvoje Ústeckého kraje In.: Sborník referátů z Konference s mezinárodní účastí, XX. Sjezd České geografické společnosti Evropská integrace – Česká společnost a krajina, konference s mezinárodní účastí v Ústí nad Labem, 28. - 30. 8. 2002 UJEP, Pedagogická fakulta, katedra geografie, sekce C – Regionální rozvoj/Regionalizace, ISBN 80-7044-409-6, s. 63-75.

Zábranská, A.: Ekonomický význam obecně prospěšné společnosti ve sféře sociálních služeb In.: Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál“, Fakulta sociálně ekonomická, UJEP v Ústí nad Labem, 1. – 2. 11. 2007, ISBN 978-80-7044-954-7

Zábranská, A.: Faktory ovlivňující zakládání malých a středních podniků In.: Sborník statí z řešení grantového projektu „Stav a aktivizace sociálního potenciálu starých průmyslových regionů“, Fakulta sociálně ekonomická, UJEP v Ústí nad Labem, 2009, ISBN 978-80-7431-016-4

Zábranská, A.: Faktory zakládání malých a středních podniků In.: kapitola: Stav a specifika revitalizace starých průmyslových regionů Mostecka a Chomutovska. Název knihy: Sociální potenciál v sociologické reflexi (Sociální potenciál starého průmyslového regionu – případ Mostecka), Acta Universitatis Purkynianae, Studia Sociologica/162, UJEP v Ústí nad Labem, s. 23 – 35, 186 s., ISBN 978-80-7414-297-0. Grant č.: 403/08/1229 Stav a aktivizace sociálního potenciálu starých průmyslových regionů

Zábranská, A.: Nezaměstnanost a faktory ovlivňující zakládání malých a středních podniků v Ústeckém kraji In.: Sborník z mezinárodního semináře – kulatý stůl „Sociální ekonomika a sociální podnik jako nástroj veřejných politik“, Fakulta sociálně ekonomická, UJEP v Ústí nad Labem, Katedra financí a účetnictví, 26. 10. 2006, ISBN

Zábranská, A.: Nezaměstnanost absolventů škol a možnosti zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce In.: Sborník příspěvků z IV. Mezinárodní konference „Konkurenceschopnost regionu - Rozvoj lidských zdrojů“, Fakulta sociálně ekonomická, UJEP v Ústí nad Labem a Česká společnost ekonomická, 4. – 5. 11. 2004, ISBN – sborník je v tisku.

Zábranská, A.: Projekt „Funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení I“ pro MŠMT Praha v rámci celoživotního vzdělávání, prosinec 2002

Zábranská, A.: Překážky v uplatnění absolventů škol na trhu práce In.: Sborník z mezinárodní konference „Problémové skupiny a rozvoj regionu“, Fakulta sociálně ekonomická, UJEP v Ústí nad Labem, Katedra ekonomiky podniku a Katedra sociální práce, 24. – 25. 9. 2003, ISBN 80-86563-07-03, s. 107-111.

Zábranská, A.: Úspěšnost umístění absolventů rekvalifikačních kurzů na trhu práce v okrese Ústí nad Labem In.: Sborník referátů z III. Mezinárodní konference FSE UJEP. Ekonomika a občan v procesu integrace, 7. – 8. listopadu 2002, ISBN 80-7044-423-1, s. 413-419.

Zábranská, A.: Vybrané problémy českého školství před vstupem Č do EU a ukázka provázanosti potřeb společnosti se systémem školství v Dánsku In.: Sborník příspěvků ze Semináře s mezinárodní účastí „Sociální stát a sociální ekonomie“, Fakulta sociálně ekonomická, UJEP v Ústí nad Labem, katedra financí a účetnictví, 24. – 25. 4. 2003, ISBN 80-7044-475-4, s. 160-164.

Zábranská, A.: Zkvalitnění vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení In.: Sborník příspěvků z odborného semináře „Ekonomické aspekty vzdělanosti v regionálním kontextu I.“, Fakulta sociálně ekonomická, UJEP v Ústí nad Labem, Katedra financí a účetnictví, 10. 10. 2003, ISBN 80-7044-499-1, s. 199 – 203.


Grantové aktivity 

2009 Zábranská, A.: Inovace vedení seminářů v předmětu "Podnikový management" grant z FRVŠ č. 0709, evid. č. 520205000101