foto

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.

Email: katerina.smejkalova@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 918

Místnost: M 418

STAG: odkaz


Konzultační hodiny ZS 2019/2020

 
Pondělí 13:00 - 14:00 (v M 418)
Úterý   9:50 - 11:50 (v M 418)


Vzdělání

2010

PhDr. absolvování rigorózního řízení, Filozofická fakulta Univerzita Karlova, Praha

2009

Ph. D., absolvování doktorského studia, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 

2001

Bc., absolvování bakalářského studia oboru Sociální politika a sociální práce, Fakulta sociálně ekonomická UJEP, Ústí n/L.

1999

Mgr., absolvování magisterského studia oboru Německý jazyk a  literatura - Český jazyk a literatura - Ruský jazyk a literatura (učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro III. stupeň), Pedagogická fakulta UJEP, Ústí n/L. 

 

Praxe

od 2002

odborná asistentka, Katedra cizích jazyků, FSE UJEP Ústí n/L.

2000-2002

asistentka, Katedra cizích jazyků, FSE UJEP Ústí n/L.

 

Členství v organizacích

od 2014

členka České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách (CASAJC)

od 2013

předsedkyně Akademického senátu FSE UJEP Ústí n/L.

od 2012

členka sněmu Rady vysokých škol za FSE UJEP (Komise pro vzdělávací činnost)

2011-2013

členka Akademického senátu UJEP Ústí n/L.

2009-2010

členka Knihovní rady FSE UJEP Ústí n/L

od 2006

členka Akademického senátu FSE UJEP Ústí n/L.

   

Odborné zaměření

lingvodidaktika, pedagogika, didaktika

Odborné zaměření vychází z propojení pedagogických a výzkumných aktivit v rámci výuky odborného německého jazyka, a s tím spojenými lingvodidaktickými otázkami, především užitím konstruktivistického přístupu ve výuce odborného německého jazyka na vysokých školách. 

 

Publikace

SMEJKALOVÁ, K. Preference metody simulace v jazykovém vzdělávání a její vliv na percepci komunikační ostýchavosti studentů. Cizí jazyky, 2017, roč. 60, č. 3, s. 3-13, ISSN 1210-0811

SMEJKALOVÁ, K., SMEJKAL, J., JURÁČKOVÁ, K. The Influence of Communication Apprehension on the Process of Learning a Foreign Language. ACC Journal, 2017, roč. 23, č. 3, s. 118-133, ISSN 1803-9782

SMEJKALOVÁ, K. Reflexe motivovanosti studentů při osvojování cizích jazyků, CASALC Review, 2016, s. 35-48, roč. 5, č. 3, s. 35-48, ISSN 1804-9435

SMEJKALOVÁ, K. Preference metody simulace a její vliv na percepci motivace a jazykové kompetence studentů. Paidagogos – časopis pro pedagogiku a s ní související vědy, 2016, číslo 1, s. 90-106, ISSN 1213-3809

SMEJKALOVÁ, K., ŽAMBOCHOVÁ, M., SMEJKAL, J., VÁŃOVÁ, T., VLČKOVÁ, M. Foreign Language Learning Strategies of Secondary School Students in the Ústí Region. Magnanimitas Hradec Králové, 2015, s. 1376-1386. ISBN 978-80-87952-12-2

SMEJKALOVÁ, K. K pojetí konstruktivismu jakožto modernímu paradigmatu vzdělávání, Paideia: filozofický e-journal Univerzity Karlovy, 2014, roč. XI, č. I, ISSN 1214-8725, s. 1 – 11

SMEJKALOVÁ, K. K problematice osvojování cizích jazyků na vysokých školách.Andragogika – čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých, XVIII/2. Zlín: Academia Economia, 2014, s. 7 - 15. ISSN 1211-6378  

SMEJKALOVÁ, K., ŠIMSOVÁ, J., SMEJKAL, J. University-Business Cooperation in the Ústí Region, In: SIVIČEK, T. (ed.) Population and the Labour Market in the Ústí Region [CD/ROM]. Ústí nad Labem: UJEP, 2013, s. 94-112. ISBN 978-80-7414-647-3

SMEJKALOVÁ, K.  Interkulturní trénink v cizích jazycích, In: Zpravodaj č. 2/2013, s. 39, UJEP, Ústí nad Labem

SMEJKALOVÁ, K. Neverbální komunikace v obchodním jednání mezi Čechy a Němci, In: Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti, ZČU Plzeň, 2012, ISBN 978-80-261-0187-1, s. 65-74

SMEJKALOVÁ, K. Inovace výuky němčiny na FSE, In: Zpravodaj č. 2/2012, s. 22, UJEP Ústí nad Labem

SMEJKALOVÁ, K. Základní znaky moderní výuky cizích jazyků, In: Moderní přístupy k výuce cizích jazyků na VŠ III, sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí, Fakulta sociálně ekonomická UJEP Ústí n/L., 2009, ISBN 978-80-7414-178-2, s. 97-99

SMEJKALOVÁ, K. Problém komunikační ostýchavosti u studentů ve výuce cizích jazyků na vysokých školách, In: Cizí jazyk v kontextu multikulturní Evropy, sborník z mezinárodní konference, Pedagogická fakulta UJEP Ústí n/L., 2008, ISBN 978-80-7414-074-7, s. 211-215

SMEJKALOVÁ, K. Zmapování požadavků na jazykovou vybavenost absolventů vysokých škol, In: Moderní přístupy k výuce cizích jazyků na vysoké škole II, vědecká konference s mezinárodní účastí, Fakulta sociálně ekonomická UJEP Ústí n/L., 2007, ISBN 978-80-7044-923-3, s. 80-85

SMEJKALOVÁ, K. Interkulturní aspekt ve výuce cizích jazyků, In: Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, Univerzita Pardubice, 2006, ISBN 80-7194-893-4, s. 225-232

SMEJKALOVÁ, K. Cizí jazyk otevírá svět (výuka cizích jazyků na pozadí filozofie), čas. PAIDEIA: filozofický e-journal Univerzity Karlovy, 2006, roč. 2, č. III,  ISSN 1214-8725, s. 1-13

SMEJKALOVÁ, K. Konstruktivismus v cizojazyčné výuce v podmínkách terciárního vzdělávání, In: Ekonomiky, regiony a jejich výhledy, UJEP Ústí nad Labem, 2006, ISBN 80-7044-795-8, s. 121-125

SMEJKALOVÁ, K. Inovativní přístupy ve výuce cizích jazyků na vysokých školách nefilologického zaměření, Paidagogos - recenzovaný časopis pro pedagogiku a s ní související vědy, roč. 5, č. 1, 2005, s. 1-9, ISSN 1213-3809, dostupné též na: http://www.paidagogos.net/

SMEJKALOVÁ, K. Komparace českých překladů Tolstého Kreutzerovy sonáty ze stylistického hlediska, Česká asociace rusistů (ČAR), 2005, č. 18

SMEJKALOVÁ, K. Problematika výuky němčiny jako 2. cizího jazyka na FSE UJEP, In: Moderní přístupy k výuce cizích jazyků na vysoké škole, Fakulta sociálně ekonomická UJEP Ústí n/L., 2005, ISBN 80-7044-694-3, s. 148 – 157

SMEJKALOVÁ, K. Metoda simulace jako efektivní nástroj konstruktivistické výuky cizích jazyků na vysokých školách nefilologického zaměření, In: Výuka cizích jazyků v učitelských a neučitelských oborech na vysokých školách v ČR a SR, Pedagogická fakulta UJEP Ústí n/L., 2004, ISBN 80-7044-596-3, s. 90 - 93

SMEJKALOVÁ, K. Cizojazyčné kompetence absolventů vysokých škol a trh práce, In: Ekonomické aspekty vzdělanosti v regionálním kontextu II., Fakulta sociálně ekonomická UJEP Ústí n/L., 2004, ISBN 80-7044-606-4, s. 159-166

SMEJKALOVÁ, K. Inovativní přístupy ve výuce odborného německého jazyka na vysokých školách nefilologického zaměření, In: Cizí jazyky ve společném základu na pedagogických a filozofických fakultách v ČR a SR, Pedagogická fakulta UJEP Ústí n/L., 2003, ISBN 80-7044-497-5, s. 81 - 85

SMEJKALOVÁ, K. Jazykové vzdělávání jako hlavní prostředek zvyšování adaptability  absolventů našich vysokých škol na trhu práce, In: Ekonomické aspekty vzdělanosti v regionálním kontextu I., Fakulta sociálně ekonomická UJEP Ústí n/L., 2003, ISBN 80-7044-499-1, s. 90 - 97

SMEJKALOVÁ, K. Kvalifikační a dovednostní požadavky kladené na sociálního pracovníka ve státní správě, In: Sociální stát a sociální ekonomie - hrozba, přežitek nebo příležitost?, Fakulta sociálně ekonomická UJEP Ústí n/L., 2003, ISBN 80-7044-475-4, s. 136 - 145

SMEJKALOVÁ, K. Motivační faktory a vztah studentů VŠ (nefilologů) k německému jazyku, In: Perspektivy mladé generace pro Evropu - česko-německé vztahy v pracích studentů, Pedagogická fakulta UJEP Ústí n/L. - Sdružení Ackermann-Gemeinde - Institutum Bohemicum München, 2003, ISBN 80-7044-556-4, s. 102 - 108

SMEJKALOVÁ, K. Výchova veřejnosti ve vztahu k respektování zdravotně postižených spoluobčanů a systém osobní asistence u nás a v Německu, In: Problémové skupiny a rozvoj regionu, Fakulta sociálně ekonomická UJEP Ústí n/L., 2003, ISBN 80-86563-07-3, s. 55 - 63

SMEJKALOVÁ, K. Význam rozšíření a prohloubení odborné jazykové přípravy studentů vysokých škol nefilologického zaměření (s ohledem na vstup České republiky do Evropské unie), In: Odborné vzdělávání v procesu evropské integrace, Masarykova Univerzita Brno, 2003, ISBN 80-210-3207-3, s. 167 - 172

SMEJKALOVÁ, K. Recepce Tolstého Kreutzerovy sonáty v českém prostředí, Informační bulletin České asociace rusistů (ČAR), 2003, č. 17, Bulletin17A s.35-39, Bulletin17B s. 4-8

 

Grantové aktivity  

2017-2018

Grantová agentura UJEP: Motivační strategie učení německému jazyku, mezifakultní projekt FSE – FF, řešitelka za FSE UJEP

2015-2016

Grantová agentura UJEP: Jazykové vzdělávání pro konkurenceschopnost absolventů vysokých škol, hlavní řešitelka 

2012

řešitelka projektu FRVŠ č. 1548/2012 Tvorba předmětů Interkulturní trénink v angličtině a Interkulturní trénink v němčině

2011

řešitelka projektu FRVŠ č. 2601/2011, Inovace předmětu německý odborný jazyk I., II., III. pro studijní program Ekonomika a management a Hospodářská politika a správa  

2008

spoluřešitelka interního grantu FSE UJEP Ústí n/L., IG 45202110001/28,  Optimalizace kompetenční vybavenosti absolventů FSE UJEP 

2006

řešitelka interního grantu FSE UJEP Ústí n/L., IG 520711000101, Zmapování požadavků zaměstnavatelů na jazykovou vybavenost absolventů vysokých škol

2005

spoluřešitelka interního grantu FSE UJEP Ústní/L., IG 520211000301, Využití nejmodernějších konstruktivistických vyučovacích přístupů v seminářích Podnikové ekonomiky na FSE UJEP v Ústí nad Labem

2002-2003

řešitelka interního grantu FSE UJEP Ústí n/L., IG 5207110301, Inovativní postupy a metody ve výuce odborného německého jazyka na vysokých školách s nefilologickými obory

2002-2003

spoluřešitelka interního grantu FSE UJEP Ústí n/L., IG 5202110302, Model spolupráce FSE s podnikovou sférou Ústecka

2000

spoluřešitelka interního grantu PF UJEP Ústí n/L., IG 3811/03, Výuka cizích jazyků na pedagogických fakultách 

 

Zahraniční stáže

2019

Università di Trento, Itálie

2018

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecine, Polsko

2017

Jagiellonian University Kraków, Polsko

2016

Wroclaw University of Economics, Polsko

2015

Univerza Maribor, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Slovinsko
Ekonomická univerzita Bratislava, Slovensko

2014

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Slovensko

2013

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Německo