foto

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.

Email: katerina.smejkalova@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 918

Místnost: M 418

STAG: odkaz


Konzultační hodiny ve zk. období LS 2019/2020

Pondělí 11 - 13 hod.
Úterý 12 - 13 hod.

Dovolená od 20. 7. do 21. 8. 2020. 

 

Vzdělání

2010

PhDr. absolvování rigorózního řízení, Filozofická fakulta Univerzita Karlova, Praha

2009

Ph. D., absolvování doktorského studia, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 

2001

Bc., absolvování bakalářského studia oboru Sociální politika a sociální práce, Fakulta sociálně ekonomická UJEP, Ústí n/L.

1999

Mgr., absolvování magisterského studia oboru Německý jazyk a  literatura - Český jazyk a literatura - Ruský jazyk a literatura (učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro III. stupeň), Pedagogická fakulta UJEP, Ústí n/L. 

 

Praxe

od 2002

odborná asistentka, Katedra cizích jazyků, FSE UJEP Ústí n/L.

2000-2002

asistentka, Katedra cizích jazyků, FSE UJEP Ústí n/L.

 

Členství v organizacích

od 2014

členka České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách (CASAJC)

2013 - 2019

předsedkyně Akademického senátu FSE UJEP Ústí n/L.

od 2012

členka sněmu Rady vysokých škol za FSE UJEP (Komise pro vzdělávací činnost)

2011-2013

členka Akademického senátu UJEP Ústí n/L.

2009-2010

členka Knihovní rady FSE UJEP Ústí n/L

od 2006

členka Akademického senátu FSE UJEP Ústí n/L.

   

Odborné zaměření

lingvodidaktika, pedagogika, didaktika

Odborné zaměření vychází z propojení pedagogických a výzkumných aktivit v rámci výuky odborného německého jazyka, a s tím spojenými lingvodidaktickými otázkami, především užitím konstruktivistického přístupu ve výuce odborného německého jazyka na vysokých školách. 

 

Publikace

SMEJKALOVÁ, K. Preference metody simulace v jazykovém vzdělávání a její vliv na percepci komunikační ostýchavosti studentů. Cizí jazyky, 2017, roč. 60, č. 3, s. 3-13, ISSN 1210-0811

SMEJKALOVÁ, K., SMEJKAL, J., JURÁČKOVÁ, K. The Influence of Communication Apprehension on the Process of Learning a Foreign Language. ACC Journal, 2017, roč. 23, č. 3, s. 118-133, ISSN 1803-9782

SMEJKALOVÁ, K. Reflexe motivovanosti studentů při osvojování cizích jazyků, CASALC Review, 2016, s. 35-48, roč. 5, č. 3, s. 35-48, ISSN 1804-9435

SMEJKALOVÁ, K. Preference metody simulace a její vliv na percepci motivace a jazykové kompetence studentů. Paidagogos – časopis pro pedagogiku a s ní související vědy, 2016, číslo 1, s. 90-106, ISSN 1213-3809

SMEJKALOVÁ, K., ŽAMBOCHOVÁ, M., SMEJKAL, J., VÁŃOVÁ, T., VLČKOVÁ, M. Foreign Language Learning Strategies of Secondary School Students in the Ústí Region. Magnanimitas Hradec Králové, 2015, s. 1376-1386. ISBN 978-80-87952-12-2

SMEJKALOVÁ, K. K pojetí konstruktivismu jakožto modernímu paradigmatu vzdělávání, Paideia: filozofický e-journal Univerzity Karlovy, 2014, roč. XI, č. I, ISSN 1214-8725, s. 1 – 11

SMEJKALOVÁ, K. K problematice osvojování cizích jazyků na vysokých školách.Andragogika – čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých, XVIII/2. Zlín: Academia Economia, 2014, s. 7 - 15. ISSN 1211-6378  

SMEJKALOVÁ, K., ŠIMSOVÁ, J., SMEJKAL, J. University-Business Cooperation in the Ústí Region, In: SIVIČEK, T. (ed.) Population and the Labour Market in the Ústí Region [CD/ROM]. Ústí nad Labem: UJEP, 2013, s. 94-112. ISBN 978-80-7414-647-3

SMEJKALOVÁ, K.  Interkulturní trénink v cizích jazycích, In: Zpravodaj č. 2/2013, s. 39, UJEP, Ústí nad Labem

SMEJKALOVÁ, K. Neverbální komunikace v obchodním jednání mezi Čechy a Němci, In: Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti, ZČU Plzeň, 2012, ISBN 978-80-261-0187-1, s. 65-74

SMEJKALOVÁ, K. Inovace výuky němčiny na FSE, In: Zpravodaj č. 2/2012, s. 22, UJEP Ústí nad Labem

SMEJKALOVÁ, K. Základní znaky moderní výuky cizích jazyků, In: Moderní přístupy k výuce cizích jazyků na VŠ III, sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí, Fakulta sociálně ekonomická UJEP Ústí n/L., 2009, ISBN 978-80-7414-178-2, s. 97-99

SMEJKALOVÁ, K. Problém komunikační ostýchavosti u studentů ve výuce cizích jazyků na vysokých školách, In: Cizí jazyk v kontextu multikulturní Evropy, sborník z mezinárodní konference, Pedagogická fakulta UJEP Ústí n/L., 2008, ISBN 978-80-7414-074-7, s. 211-215

SMEJKALOVÁ, K. Zmapování požadavků na jazykovou vybavenost absolventů vysokých škol, In: Moderní přístupy k výuce cizích jazyků na vysoké škole II, vědecká konference s mezinárodní účastí, Fakulta sociálně ekonomická UJEP Ústí n/L., 2007, ISBN 978-80-7044-923-3, s. 80-85

SMEJKALOVÁ, K. Interkulturní aspekt ve výuce cizích jazyků, In: Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, Univerzita Pardubice, 2006, ISBN 80-7194-893-4, s. 225-232

SMEJKALOVÁ, K. Cizí jazyk otevírá svět (výuka cizích jazyků na pozadí filozofie), čas. PAIDEIA: filozofický e-journal Univerzity Karlovy, 2006, roč. 2, č. III,  ISSN 1214-8725, s. 1-13

SMEJKALOVÁ, K. Konstruktivismus v cizojazyčné výuce v podmínkách terciárního vzdělávání, In: Ekonomiky, regiony a jejich výhledy, UJEP Ústí nad Labem, 2006, ISBN 80-7044-795-8, s. 121-125

SMEJKALOVÁ, K. Inovativní přístupy ve výuce cizích jazyků na vysokých školách nefilologického zaměření, Paidagogos - recenzovaný časopis pro pedagogiku a s ní související vědy, roč. 5, č. 1, 2005, s. 1-9, ISSN 1213-3809, dostupné též na: https://www.paidagogos.net/

SMEJKALOVÁ, K. Komparace českých překladů Tolstého Kreutzerovy sonáty ze stylistického hlediska, Česká asociace rusistů (ČAR), 2005, č. 18

SMEJKALOVÁ, K. Problematika výuky němčiny jako 2. cizího jazyka na FSE UJEP, In: Moderní přístupy k výuce cizích jazyků na vysoké škole, Fakulta sociálně ekonomická UJEP Ústí n/L., 2005, ISBN 80-7044-694-3, s. 148 – 157

SMEJKALOVÁ, K. Metoda simulace jako efektivní nástroj konstruktivistické výuky cizích jazyků na vysokých školách nefilologického zaměření, In: Výuka cizích jazyků v učitelských a neučitelských oborech na vysokých školách v ČR a SR, Pedagogická fakulta UJEP Ústí n/L., 2004, ISBN 80-7044-596-3, s. 90 - 93

SMEJKALOVÁ, K. Cizojazyčné kompetence absolventů vysokých škol a trh práce, In: Ekonomické aspekty vzdělanosti v regionálním kontextu II., Fakulta sociálně ekonomická UJEP Ústí n/L., 2004, ISBN 80-7044-606-4, s. 159-166

SMEJKALOVÁ, K. Inovativní přístupy ve výuce odborného německého jazyka na vysokých školách nefilologického zaměření, In: Cizí jazyky ve společném základu na pedagogických a filozofických fakultách v ČR a SR, Pedagogická fakulta UJEP Ústí n/L., 2003, ISBN 80-7044-497-5, s. 81 - 85

SMEJKALOVÁ, K. Jazykové vzdělávání jako hlavní prostředek zvyšování adaptability  absolventů našich vysokých škol na trhu práce, In: Ekonomické aspekty vzdělanosti v regionálním kontextu I., Fakulta sociálně ekonomická UJEP Ústí n/L., 2003, ISBN 80-7044-499-1, s. 90 - 97

SMEJKALOVÁ, K. Kvalifikační a dovednostní požadavky kladené na sociálního pracovníka ve státní správě, In: Sociální stát a sociální ekonomie - hrozba, přežitek nebo příležitost?, Fakulta sociálně ekonomická UJEP Ústí n/L., 2003, ISBN 80-7044-475-4, s. 136 - 145

SMEJKALOVÁ, K. Motivační faktory a vztah studentů VŠ (nefilologů) k německému jazyku, In: Perspektivy mladé generace pro Evropu - česko-německé vztahy v pracích studentů, Pedagogická fakulta UJEP Ústí n/L. - Sdružení Ackermann-Gemeinde - Institutum Bohemicum München, 2003, ISBN 80-7044-556-4, s. 102 - 108

SMEJKALOVÁ, K. Výchova veřejnosti ve vztahu k respektování zdravotně postižených spoluobčanů a systém osobní asistence u nás a v Německu, In: Problémové skupiny a rozvoj regionu, Fakulta sociálně ekonomická UJEP Ústí n/L., 2003, ISBN 80-86563-07-3, s. 55 - 63

SMEJKALOVÁ, K. Význam rozšíření a prohloubení odborné jazykové přípravy studentů vysokých škol nefilologického zaměření (s ohledem na vstup České republiky do Evropské unie), In: Odborné vzdělávání v procesu evropské integrace, Masarykova Univerzita Brno, 2003, ISBN 80-210-3207-3, s. 167 - 172

SMEJKALOVÁ, K. Recepce Tolstého Kreutzerovy sonáty v českém prostředí, Informační bulletin České asociace rusistů (ČAR), 2003, č. 17, Bulletin17A s.35-39, Bulletin17B s. 4-8

 

Grantové aktivity  

2017-2018

Grantová agentura UJEP: Motivační strategie učení německému jazyku, mezifakultní projekt FSE – FF, řešitelka za FSE UJEP

2015-2016

Grantová agentura UJEP: Jazykové vzdělávání pro konkurenceschopnost absolventů vysokých škol, hlavní řešitelka 

2012

řešitelka projektu FRVŠ č. 1548/2012 Tvorba předmětů Interkulturní trénink v angličtině a Interkulturní trénink v němčině

2011

řešitelka projektu FRVŠ č. 2601/2011, Inovace předmětu německý odborný jazyk I., II., III. pro studijní program Ekonomika a management a Hospodářská politika a správa  

2008

spoluřešitelka interního grantu FSE UJEP Ústí n/L., IG 45202110001/28,  Optimalizace kompetenční vybavenosti absolventů FSE UJEP 

2006

řešitelka interního grantu FSE UJEP Ústí n/L., IG 520711000101, Zmapování požadavků zaměstnavatelů na jazykovou vybavenost absolventů vysokých škol

2005

spoluřešitelka interního grantu FSE UJEP Ústní/L., IG 520211000301, Využití nejmodernějších konstruktivistických vyučovacích přístupů v seminářích Podnikové ekonomiky na FSE UJEP v Ústí nad Labem

2002-2003

řešitelka interního grantu FSE UJEP Ústí n/L., IG 5207110301, Inovativní postupy a metody ve výuce odborného německého jazyka na vysokých školách s nefilologickými obory

2002-2003

spoluřešitelka interního grantu FSE UJEP Ústí n/L., IG 5202110302, Model spolupráce FSE s podnikovou sférou Ústecka

2000

spoluřešitelka interního grantu PF UJEP Ústí n/L., IG 3811/03, Výuka cizích jazyků na pedagogických fakultách 

 

Zahraniční stáže

2019

Università di Trento, Itálie

2018

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecine, Polsko

2017

Jagiellonian University Kraków, Polsko

2016

Wroclaw University of Economics, Polsko

2015

Univerza Maribor, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Slovinsko
Ekonomická univerzita Bratislava, Slovensko

2014

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Slovensko

2013

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Německo