foto

Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

Email: eliska.vejchodska@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 708


Konzultační hodiny v LS 2019/2020
čtvrtek   11.30 - 12.00 h sudý týden (MO 230)

KH je možné domluvit e-mailem.


Vzdělání:    
2003-2006                  Národohospodářská fakulta, VŠE, doktorský studijní program Hospodářská politika a správa, obor Hospodářská politika (titul Ph.D.)
1996-2003                  Národohospodářská fakulta, VŠE, studijní program Hospodářská politika a správa, obor Hospodářská politika (titul Ing., diplom s vyznamenáním)
1996-2001                  Lesnická fakulta, ČZU, studijní program Krajinné inženýrství, obor Krajinné inženýrství, specializace Aplikovaná ekologie (titul Ing., diplom s vyznamenáním)
1999                            Universität Bayreuth, Německo, Fakulta Přírodovědecká, program Socrates Erasmus na ČZU
 
Pracovní zkušenosti:
V mezidobí na mateřské dovolené (*2007, *2010, *2013)
2019-                          Výzkumný pracovník a vyučující: Fakulta humanitních studií, UK
2018-                          Výzkumný pracovník a vyučující: Fakulta sociálně ekonomická, UJEP
2015- 2018                 Externí spolupráce: Fakulta humanitních studií UK – výuka kurzů Environmentální ekonomie I a II.
2011- dosud                Externí spolupráce: Přírodovědecká fakulta UK – výuka kurzu Environmentální ekonomie
2014-2017                  Předsedkyně finančního výboru – politická pozice – Městská část Praha 8
2007-2013                  Odborná asistentka (2011-2013 vedoucí katedry): Katedra ekonomiky životního prostředí, Národohospodářská fakulta VŠE – výuka přednášek a cvičení ke kurzům z oblasti ekonomie životního prostředí v ČJ a AJ pro bakaláře (úvod) a magistry (pokročilí); garance a výuka kurzu Životní prostředí měst a regionů; vedení bakalářských a diplomových prací
2006                            Asistentka: Katedra ekonomiky životního prostředí, Národohospodářská fakulta VŠE, výuka kurzů z oblasti environmentální ekonomie a kurzu Životní prostředí měst a regionů
2002-2007                  Projektová manažerka: konzultační projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, ochrany životního prostředí a veřejných služeb obcí ve společnostech CityPlan spol. s r.o., Porsenna o.p.s.
2000-2004                              oikos Praha při VŠE – pozice prezidentka (oikos - Mezinárodní organizace pro udržitelnou ekonomii a management – studentská organizace)
 
Jazykové znalosti:      angličtina – pokročilá znalost
                                    němčina – aktivně
                
 
PC:                             obecná uživatelská znalost + jazyk R pro statistické analýzy
 
Ocenění:                     Cena rektora za prestižní publikaci (2006) VŠE, Praha.
 
 
 
Publikace – vybrané:
VEJCHODSKÁ, Eliška; PELUCHA, Martin. Environmental charges as drivers of soil sealing? The case of the Czech charge for agricultural land loss. Land Use Policy, 2019, 87: 104071.
VEJCHODSKÁ, E.: Tradable planning permits versus auctioned tradable development rights: different trading agents, different policy outcomes. Journal of Environmental Planning and Management, 59.8, 2016, pp. 1418-1437. (IF 2016 1.560)
VEJCHODSKÁ, E., SLAVÍKOVÁ, L., MALÝ, V.: Evaluating the regulatory burden: Pollutant release and transfer reporting costs, Prague Economic Papers, 25/6, 2016, pp. 671-685. (IF 2016 0.710).
VEJCHODSKÁ, E.: Cost-benefit analysis: Too often biased. E & M Ekonomie a Management, 2015, 4: 68-77. (IF 2015 1.242)
KOTÍKOVÁ, E.: Životní prostředí v ekonomické teorii, Politická ekonomie, Vol.54/2, pp. 261-273, 2006
DOLEŽELOVÁ, L., VEJCHODSKÁ, E.: Mnichovský model: Nastavení finanční participace investorů na základě zastavitelnosti území, Urbanismus a územní rozvoj, 3/2018.
VEJCHODSKÁ, E. Nástroje územního rozvoje založené na podmíněnosti práva k výstavbě a jejich využití v evropských zemích, Urbanismus a územní rozvoj, 1/2017, pp.13-16.
VEJCHODSKÁ, E., J. LOUDA.  Partnerství obcí s veřejností při správě městské zeleně, Urbanismus a územní rozvoj, 3/2017.
MALÝ, V., SLAVÍKOVÁ, L., VEJCHODSKÁ, E. Vyvolané náklady firem v ČR související s ohlašováním do integrovaného registru znečišťování. Waste Forum,  2012, No. 4, pp. 184-190.
HLAVÁČEK, I., VEJCHODSKÁ, E. Matematické modely oceňování amerických kupních opcí. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 2010, 55.2: 133-138.
SLAVÍKOVÁ, L., VEJCHODSKÁ, E.SLAVÍK, J., et al.: Ekonomie životního prostředí – teorie a politika. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. 288 s. ISBN 978-80-87197-45-5, 2012. 288 p.
ŠEFLOVÁ, J., aj. Veřejné služby měst a obcí. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. 110 s. ISBN 978-80-87197-60-8. (Další autoři: ČTRNÁCTÝ, J., KRAFT, S., MALÝ, V., SLAVÍK, J., VEJCHODSKÁ, E., VOJÁČEK, O.).
ŠAUER, P.DVOŘÁK, A.KREUZ, J.ČIHÁKOVÁ AGUILAR, S.E.VOJÁČEK, O.SLAVÍKOVÁ, L.VEJCHODSKÁ, E.ZIMMERMANNOVÁ, J.: Analýza studované literatury z hlediska použitých metod zkoumání. In: ŠAUER, P., DVOŘÁK, A. Příspěvky k metodologii ex-post analýz v politice životního prostředí III. Příbram: SEPTIMtisk, 2008, s. 81–118. 150 s. ISBN 978-80-904032-1-5.
VEJCHODSKÁ, E. Rešerše dostupných publikací k metodologii a metodám ex-post analýz z oblasti ekonomických studií kvality života ve městech. In: ŠAUER, P. aj. Příspěvky k metodologii ex-post analýz v politice životního prostředí. Praha: Oeconomica, 2006, s. 186–206. ISBN 80-245-1146-0.
VEJCHODSKÁ, E. Parkování na Žižkově v Praze. In: ŠAUER, P., LISA, A., aj. Environmentální ekonomie a politika: Výukové případové studie. Praha: UK, 2007, s. 238–268. ISBN 978-80-87076-08-8.
 
Zahraniční stáže:
03/2018: Wageningen University and Research, Nizozemí, prof. Thomas Hartmann (STSM v rámci projektu Cost Action CA17125)
 
Projekty vědy a výzkumu:
TAČR TL02000456: Ekonomické nástroje v územnı́m plánovánı́ (2019-2020) - řešitel
COST Action: Public Value Capture of Increasing Property Values (CA17125) – člen management committee
OPVVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435 - Smart City - Smart Region - Smart Community  (2018-2022) – člen řešitelského týmu
TAČR TL01000462 Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility (2018-2019) – člen řešitelského týmu
FIN. MECHANISMUS EHP/NORSKO: EHP-CZ02-OV-1-036-2015 UrbanAdapt (2015-2016) – člen řešitelského týmu
IGS VŠE: 04/07 Hodnocení modelů politik rozvoje území (2012-2014) – řešitel
GAČR: Rozvoj metod ex-post analýz kauzálních vztahů mezi ekonomicko-politickými změnami a kvalitou životního prostředí (2006-2008) - člen řešitelského týmu