foto

Ing. Miroslav Kopáček

Email: miroslav.kopacek@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 912

Místnost: MO 412

STAG: odkaz


Konzultační hodiny LS 2019/2020 - zkouškové období

Ve zkouškovém období se konzultační hodiny uskutečňují po individuální domluvě e-mailem.


Vzdělání

od 2017 Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor: Ekonomická geografie a regionální rozvoj - doktorské studium
2013 - 2015 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, obor: Regionální rozvoj - Ing.
2010 - 2013 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, obor: Regionální rozvoj - Bc.
2004 - 2008 Střední průmyslová škola chemická a stavební - maturita


Zaměstnání

od 2015 FSE UJEP - KRRVS - odborný asistent
2005 - 2015 EKOSFERA spol. s r.o.


Akademické funkce

od 2019 Akademický senát FSE UJEP - předseda
od 2018 Disciplinární komise FSE UJEP - náhradní člen
od 2017 Akademický senát FSE UJEP - člen akademické komory
2013 - 2015 Akademický senát FSE UJEP - místopředseda
2012 - 2015 Akademický senát FSE UJEP - člen studentské komory


Identifikátory vědce

Web of Science ResearcherID: U-9667-2019
Scopus Author ID: 57203098485
ORCID: 0000-0001-5264-8659


Odborné zaměření

Regionální rozvoj se zaměřením na prostorové plánování a udržitelný rozvoj, mezi aktuálně řešená témata patří občanská participace, suburbanizace a otázky globalizace.


Publikace

KOPÁČEK, M. (2019). Způsoby a typy občanské participace při tvorbě územního plánu v populačně malých obcích. In: Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Roč. nečíslováno, č. 4, s. 25 - 39. ISSN 1805-3246.

HLAVÁČEK, P., KOPÁČEK, M., HORÁČKOVÁ, L. (2019). Impact of suburbanization on environmental development of settlements in suburban space: smart and sustainability solutions. In: Sustainability. Roč. 11, č. 24, 7182. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su11247182. (IF 2019 = 2,592).

KOPÁČEK, M. (2019). Naplňování cílů územního plánování v praxi: vícečetná případová studie populačně malých obcí Ústeckého kraje. In: Mladá veda/Young Science. Roč. 7, č. 2, s. 105 - 116. ISSN 1339-3189.

SÝKORA, T., KOPÁČEK, M., HORÁČKOVÁ, L., HLAVÁČEK, P. (2019). Zhodnocení dopadů suburbanizace na obce České republiky (Souhrnná výzkumná zpráva). Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. 84 s.

KOPÁČEK, M. (2019). Land use plan as a tool of municipality development: analysis of the fulfilment of land use planning goals in practice. In: Proceedings of the international scientific conference Region in the development of society 2019. Brno: Mendelova univerzita, s. 195 - 204. ISBN 978-80-7509-709-5.

KOPÁČEK, M. (2019). Civic Engagement in the Process of Land Use Planning: Case Study of Small Municipalities in the Czech Republic. In: Geographia Cassoviensis. Roč. 13, č. 1, s. 36 - 52. ISSN 1337-6748. DOI: 10.33542/GC2019-1-04.

SLAVÍKOVÁ, L., RAŠKA, P., KOPÁČEK, M. (2019). Mayors and “their” land: revealing approaches to flood risk management in small municipalities. In: Journal of Flood Risk Management. Roč. 12, č. 3, UNSP e12474. ISSN 1753-318X. DOI: 10.1111/jfr3.12474. (IF 2019 = 3,240).

KOPÁČEK, M., BAAR, V. (2019). Urbanizační trendy ve vybraných východoasijských státech. In: Geografické informácie/Geographical Information. Roč. 23, č. 1, s. 30 - 47. ISSN 1337-9453. DOI: 10.17846/GI.2019.23.1.30-47.

KOPÁČEK, M. (2019). Suburbanizace v zázemí statutárních měst Ústeckého kraje. In: Mladá veda/Young Science. Roč. 7, č. 1, s. 31 - 43. ISSN 1339-3189.

KOPÁČEK, M., HORÁČKOVÁ, L. (2019). Residential suburbanization and small municipalities of the Ústí Region: Analysis of the need for investment expenses. In: Mladá veda/Young Science. Roč. 7, č. 1, s. 44 - 57. ISSN 1339-3189.

HORÁČKOVÁ, L., KOPÁČEK, M. (2019). Dopady rezidenční suburbanizace na výdajovou stránku rozpočtů populačně malých obcí. In: XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, s. 387 - 394. ISBN 978-80-210-9268-6. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-48.

RAŠKA, P., DOSTÁL, P., SIWEK, T. a kol. - AUBRECHTOVÁ, T., BLÁHA, J. D., JELEN, L., KOPÁČEK, M., SLAVÍKOVÁ, L., STEHLÍKOVÁ, M. (2018). Zmírňování povodňových rizik jako společenská praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR. 244 s. ISBN 978-80-7598-167-7.

KOPÁČEK, M. (2018). Úloha starosty a občanská participace při územním plánování v populačně malých obcích. In: Proceedings of the international scientific conference Region in the development of society 2018. Brno: Mendelova univerzita, s. 289 - 298. ISBN 978-80-7509-658-6.

KOPÁČEK, M. (2018). Obstacles and problems in land-use planning for municipalities in rural areas of the Czech Republic. In: Mladá veda/Young Science. Roč. 6, č. 5, s. 92 - 102. ISSN 1339-3189.

KOPÁČEK, M. (2018). Vybrané aspekty problematiky územního plánování v malých obcích. In: Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Roč. nečíslováno, č. 3, s. 67 - 78. ISSN 1805-3246.

HORÁČKOVÁ, L., KOPÁČEK, M. (2018). Generation Y on the labour market: regional analysis of the Visegrad Group countries. In: Geografické informácie/Geographical Information. Roč. 22, č. 1, s. 118 - 130. ISSN 1337-9453. DOI: 10.17846/GI.2018.22.1.118-130.

KOPÁČEK, M., HORÁČKOVÁ, L. (2018). Mladí lidé a trh práce: případová studie regionů ve státech Visegrádské skupiny. In: XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, s. 78 - 85. ISBN 978-80-210-8969-3. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-9.

KOPÁČEK, M. (2017). Vymezování oblastí vyžadující specifickou podporu na krajské úrovni na příkladu Ústeckého kraje. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2017. Brno: Mendelova univerzita, s. 390 - 399. ISBN 978-80-7509-548-0.

NOVÁK, V., PALCROVÁ, Š., KREJČÍ, T., KOPÁČEK, M., HORÁČKOVÁ, L. (2017). Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2016 (Souhrnná výzkumná zpráva). Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. 91 s.

RAŠKA, P., SLAVÍKOVÁ, L., KOPÁČEK, M., HRNČÍŘOVÁ, V. (2017). Realizovatelnost územních protipovodňových opatření pohledem starostů malých obcí. In: Urbanismus a územní rozvoj. Roč. 20, č. 5, s. 23 - 30. ISSN 1212-0855.

NOVÁK, V., KOPÁČEK, M. (2017). Economic crisis impacts on employment and economic performance in czech glass industry. In: XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, s. 139 - 146. ISBN 978-80-210-8587-9. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-17.


Projekty - výzkumné

2020 - 2022: spoluřešitel - Chytrý venkov: udržitelný rozvoj venkova s využitím Smart řešení (TL03000066). Technologická agentura ČR, hlavní řešitel Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

2020 - 2021: spoluřešitel - Suburbanizace v České republice: příležitost nebo hrozba pro hospodaření a rozvoj malých obcí? (UJEP-SGS-2020-45-002-2). Studentská grantová soutěž Univerzity J. E. Purkyně, hlavní řešitelka Ing. Lucie Horáčková.

2020: spoluřešitel - Smart cities a další inovativní přístupy k rozvoji měst a regionů (SGS11/PřF/2020). Studentská grantová soutěž Ostravské univerzity, hlavní řešitel doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

2019: spoluřešitel - Analýza zhodnocení dopadu suburbanizace na obce České republiky. Zakázka smluvního výzkumu pro Svaz měst a obcí České republiky, hlavní řešitel Ing. Tomáš Sýkora.

2019: spoluřešitel - Restrukturalizace zaostávajících měst a regionů (SGS16/PřF/2019). Studentská grantová soutěž Ostravské univerzity, hlavní řešitel Mgr. Alexandr Nováček.

2018 - 2019: spoluřešitel - Klasifikace a zhodnocení dopadů suburbanizace na rozpočty a rozvojové procesy obcí v zázemí větších měst (UJEP-SGS-2018-45-003-2). Studentská grantová soutěž Univerzity J. E. Purkyně, hlavní řešitelka Ing. Lucie Horáčková.

2018: spoluřešitel - Vybrané přístupy k rozvoji zaostávajících regionů (SGS17/PřF/2018). Studentská grantová soutěž Ostravské univerzity, hlavní řešitel RNDr. Petr Žufan, Ph.D.


Projekty - ostatní

2020: odborný pracovník přípravy pravidel SGS - U21 - Zkvalitnění grantové soutěže a výuky v doktorských studijních programech na UJEP (U21 - QGRANT; CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016947). ESIF, OP VVV, programové období 2014-2020.

2019 - 2022: odborný technický pracovník pro rozvoj distančního vzdělávání - U21 - Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech (U21 - REPROREG; CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208). ESIF, OP VVV, programové období 2014-2020.