foto

Ing. Petra Olšová, Ph.D.

Email: petra.olsova@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 914

Místnost: MO 414

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v LS 2019/2020

Úterý 09:00 - 10:00
Středa 09:00 - 10:00

 


 

 


Vzdělání

1998 - 2003 Ing. - VŠE, NF, obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
2003 - 2008 Ph.D. - VŠE, NF, obor: Regionalistika - veřejná správa


Praxe

2006 - 2007 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., asistent 
2007 - doposud UJEP, FSE, Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy, odborný asistent 


Odborné zaměření

Odborná činnost je zaměřena především na problematiku veřejné správy, na otázky managementu a marketingu ve veřejné správě, částečně na finanční aspekty veřejné správy.


Publikace

HLAVÁČEK, P., OLŠOVÁ, P.: Impact of Globalization and Foreign Direct Investment on the Regional Economies: The Case of the Czech Republic. In: The Scale of Globalization - Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21 st Century, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2011, ISBN 978-80-7368-963-6

HLAVÁČEK, P., OLŠOVÁ, P.: Institucionální rámec pro rozvoj města Ústí nad Labem. KOUTSKÝ, J. (ed.) Ústí nad Labem - Město v mlze, Acta Universitatis Purkynianae, Ústí nad Labem 2011, ISBN 978-80-7414-410-3

KOUTSKÝ, J., OLŠOVÁ, P., BEDNÁŘ, P., SLACH, O.: The role of soft factors in the attraction of creative class from the perspective of university students in the cities of Ostrava and Usti nad Labem. In: GeoScape (2) 4, s. 174 - 184, PřF UJEP 2009, ISSN 1802-1115

MATES, P., OLŠOVÁ P.: K některým otázkám pravomoci obcí k vydávání obecně závazných vyhlášek, In: Louda, T., Grospič, J., Vostrá, L. (ed.) Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice, Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 129 – 140. ISBN 80-7380-001-2

OLŠOVÁ, P.: Komunikace a účinnost veřejných politik (CD-ROM). Wildmanová, M. (ed.) Veřejné politiky a jejich účinnost – determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru, Brno: Masarykova univerzita, 2008, 5 s. ISBN 978-80-7399-345-0

OLŠOVÁ, P.: Management územní správy, In: Obec a finance č. 1/2005

OLŠOVÁ, P.: Metoda Balanced Scorecard (CD-ROM), In: Wokoun, R., Mates, P. et al. Management regionální politiky a reforma veřejné správy, Praha: Linde, 2006, 5 s. ISBN 80-7201-608-3

OLŠOVÁ, P.: Nové směry v řízení obcí. Mates, P. (ed.) Reforma veřejné správy, Praha: Aspi, 2007, 19 s. ISBN 978-80-7357-300-3

OLŠOVÁ, P.: Strategický management v obecní samosprávě, In: Špaček, D. (ed.) Management územní samosprávy (využití nástrojů zvyšování příjmů a snižování výdajů rozpočtů územních samosprávných celků), Masarykova univerzita Brno, 2006, ISBN 80-210-3957-4

OLŠOVÁ, P.: Veřejný personální management, In: Veřejná správa č. 27/2004

OLŠOVÁ, P: Analysis of bonds in the Erzgebirge/Krušnohoří Euroregion. In: Regionální studia (V) 2, s. 32 - 40, VŠE, Praha 2011, ISSN 1803-1471

POŠTA, V., OLŠOVÁ, P.: Řídit obec jako firmu?, In: Obec a finance č. 4/2006


Grantové aktivity

2005 - 2006 vedoucí grantového projektu IGA44/05 Management v obecní samosprávě a participace občanů (VŠE Praha)
2007 - 2011 spoluřešitel grantu "Role měkkých lokalizačních faktorů v odstraňování disparit strukturálně postižených regionů Ostravska a Ústecka". MMR ČR (řešitel - koordinátor: RNDr. P. Rumpel, Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě)
2010 vedoucí grantového projektu IGA Analýza přirozených vazeb na území Euroregionu Krušnohoří (UJEP Ústí nad Labem)