foto

Ing. Dita Štyvarová

Email: dita.styvarova@ujep.cz

Telefon: +420 475 283 883

Místnost: MN 208

STAG: odkaz


 


Konzultační hodiny -  LS 2019/2020

- pokud budete chtít či potřebovat cokoliv konzultovat, napište mail a dohodneme se na dalším postupu. 

Prosím všechny zájemce o konzultace, aby sledovali aktuální informace na této stránce, může docházet ke změnám vzhledem k výuce kombinovaného studia, služebním cestám a dalším pracovním povinnostem. Děkuji za pochopení. V případě potřeby lze využít možnosti individuální konzultace na základě osobní či mailové dohody.

​V případě, že hodláte konzultovat konkrétní materiál (podklady pro dotazník, rozhovor, návrhy, části seminárních či bakalářských prací...), je nutné tyto dokumenty odeslat mailem nejméně 2 dny před plánovanou konzultací.

 

 
 

Studijní materiály

Personální management pro SP

Hodnocení pracovníků
PM pro SP - okruhy ke zkoušce
Seminární práce Personální management pro SP - prezenční studium a kombinované studium 2019/2020


Výcvik sociálních dovedností

Vzor - rozbor neverbální komunikace 1
Vzor - rozbor neverbální komunikace 2
Vzor - rozbor verbální komunikace
Vzor - záznam techniky
Vzor - příprava výcviku
Výcvik sociálních dovedností - prezenční studium
Výcvik sociálních dovedností - kombinované studium
BUKOVINA 2020 - kombinované st.
Rozdělení vedení výcviku -prezenční st.

Neverbální komunikace - rozbor - vzor
 


Bakalářské praktikum

Projekt bakalářské práce

Andragogika 
Seminární práce -prezenční studium 2019/20
Seminární práce - kombinované studium 2019/2020


Organizační kultura
Požadavky na seminární práci - prezenční  studium, kombinované studium 2019/20


 


Vzdělání

1994 vysokoškolské - FSE UJEP Ústí n.L., st, obor: Ekonomie a management, zaměření management lidských zdrojů - bakalářský stupeň
1997 FSE UJEP Ústí n.L., st. obor Ekonomie a management - magisterské studium 


Praxe

1994 - 1998 FSE UJEP Ústí nad Labem, katedra Managementu lidských zdrojů, asistent
1998 - doposud FSE UJEP Ústí nad Labem, katedra Sociální práce, odborný asistent


Odborné zaměření

Celkové odborné zaměření lze rozdělit do dvou částí, jednak se týká problematiky personálního managementu a personálních procesů v organizaci, jeho navazujících součástí a dílčích problematik z hlediska sociálně psychologického a růstu profesionálních kompetencí. Současně s tímto zaměření souvisí druhá část a to vzdělávání dospělých, jeho aktuální otázky a problémy chápání. K dílčím výstupům patří i problematika zaměstnávání osob postižených sociální exkluzí a jejich další uplatnění na trhu práce z hlediska sociálních, ekonomických, organizačních atd.


Publikace

ŠTYVAROVÁ, D. (2001): Faktory ovlivňující uplatnění vysokoškolských absolventů – bakalářů – oboru sociální práce. In: Kvalita života a ľudská práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospělých. Prešov, Prešovská Univerzita. ISBN 80-8068-088-4

ŠTYVAROVÁ, D. (2002): Problematika zaměstnávání osob se ZPS v ČR In: PROINVA – II. Evropský seminář k pracovnímu uplatnění zdravotně postižených občanů – sborník ISBN 80-238-7752-6

ŠTYVAROVÁ, D. (2003): Problematika zaměstnávání osob se ZPS v ČR a EU. In: Problémové skupiny a rozvoj regionu (sborník z mezinárodní konference). FSE Ústí nad Labem. Str.64-68. ISBN 80-86563-07-3

ŠTYVAROVÁ, D. (2004): Vybrané aspekty verbální a neverbální komunikace jako formy sociálního kontaktu v rámci pracovního procesu. In: Vybrané kapitoly z ekonomiky a managementu veřejné správy, FSE UJEP Ústí nad Labem. Str. 69-80. ISBN 80-86563-10-3

ŠTYVAROVÁ, D. (2005): Přeshraniční vlivy v oblasti místní kultury českého pohraničí. In: ZICH, F., ed.: Přeshraniční vlivy působící na místní společenství pohraničí České republiky I. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. Str. 108 - 120. ISBN: 80-7044-722-2.

ŠTYVAROVÁ, D. (2005): Vybrané znaky osobnosti, schopnosti, znalosti a dovednosti jedince jako významné prvky ovlivňující kvalitu interakce a komunikace. In: Vybrané kapitoly z ekonomiky a managementu pro zastupitele, FSE UJEP Ústí nad Labem. Str.17-25. ISBN 80-86563-14-6

ŠTYVAROVÁ, D. (2006): Přeshraniční spolupráce v oblasti kultury a školství. In: ZICH, F., ed.: Člověk v pohraničí. Výzkum přeshraničních vlivů působících na obyvatele pohraničí ČR. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. Str. 120-135. ISBN: 80-7044-836-9.

ŠTYVAROVÁ, D. (2007): Přeshraniční souvislosti v oblasti kultury. . In: ZICH, F., ed.: Přeshraniční vlivy v českém pohraničí. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. Str. 106 –112. ISBN 80-70-44-931-8.

ŠTYVAROVÁ, D.(2007): Personální management (EQUAL 0076 – Celoživotní vzdělávání v komunitním plánování, pracovní materiál – modul). In: Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociální soudržnosti a podporu sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných osob na trhu práce.

ŠTYVAROVÁ, D. (2008): Vnímání příhraniční kultury, otázka multikulturality v českém pohraničí, Přeshraniční vlivy působící v českém pohraničí, UJEP v Ústí nad Labem, ISBN 978-80-7414-092-1, str. 163-175

ŠTYVAROVÁ, D. (2008): Vzdělanostní aspirace studentů oboru Sociální práce – prezenční a kombinované studium – výzkumná sonda, Sociální potenciál průmyslových regionů a možnosti jeho zjišťování, FSE UJEP v Ústí nad Labem, ISBN 978-80-7414-098-3, str.165-176

ŠTYVAROVÁ, D. (2010): Management změny v transformujících se zařízeních sociálních služeb. In:E+M Ekonomie a management, ISSN 1212-3609

BARTÁK, M.,  BALEK, P., KUCHAŘ, P., ŠTYVAROVÁ, D., VAŠAT, J. (2015): Závěrečná evaluační zpráva projektu Trmický program proti hrozbám sociálního vyloučení 

ŠTYVAROVÁ, D.(2018): Vzdělávání v sociální oblasti optikou sociálních pracovníků. In:Labor Socialis Sociálna práca - profesia s perspektivou, profesia s poslanim. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, str. 89-101

ŠTYVAROVÁ, D., LAŠTOVKOVÁ, J., JÁNSKÁ, M., FUCHSOVÁ, E. (2019): 
Social workers and fundraising in the Ústí. In Region Region in the development of society 2018 Proceedings of the International scientific. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, str. 553-562 

ŠTYVAROVÁ, D., SUCHÁNKOVÁ, H. (2019): The burnout syndrome as a factor influencing the quality of life. In Social & Economic Development & Regional Policy - Adaptation of Post-Industrial Society to Global Changes. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, str.79 -89
 


Grantové aktivity

2000 Projekt TEMPUS-PHARE, rozvoj profesního poradenství a poradenství ve vysokém školství: Universita Roskilde, Dánsko, University of London, Manchester Higher Education Anglie, Trinity College Dublin, Irsko
2004 - 2005 Vliv seznamovacích účelových kurzů na adaptaci a orientaci studentů 1. ročníku sociální práce (vnitřní grant FSE UJEP) březen 2004 - leden 2005 (řešitel)
2005 - 2008 Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí (grant MPSV 2005 - 2008, řešitel Prof. Zich)
2006 Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy (celoživotní vzdělávání)
2007 EQUAL 0076 - Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociální soudržnosti a podporu sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných osob na trhu práce (2007)
2009 - 2012 INUL - Inovace studijního oboru Sociální práce (2009 - 2012)


Zahraniční stáže

2008 Prešovská univerzita - přednášky v rámci programu ERASMUS
  každoročně - UNI Bratislava - přednášky v rámci programu ERASMUS