Pro studenty \ Informace o studiu

Informace o studiu

Na FSE probíhá studium ve tříletých bakalářských programech i v dvouletých magisterských programech, navazujících na předchozí bakalářské studium. Studium na FSE je realizováno ve dvou formách - studium prezenčním a kombinovaném.

Akademický rok je rozdělen na 2 semestry - zimní a letní a období prázdnin. Výuka pro prezenční studium probíhá po dobu 12 - 13 týdnů v každém semestru. Studenti kombinovaného studia absolvují během jednoho semestru 3 - 4 dvou až třídenní soustředění (max. 12 dní).

Bakalářské studium trvá standardně 3 roky, během nichž je student povinen získat minimální počet kreditních bodů a absolvovat všechny povinné kurzy v daném studijním oboru (viz Doporučené studijní plány). Je ukončeno bakalářskou státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské diplomové práce, absolventům je přiznáván titul bakalář (Bc.)

Magisterské studium trvá standardně 2 roky, během nichž je student povinen získat minimální počet kreditních bodů. Je ukončeno magisterskou státní závěrečnou zkouškou a obhajobou inženýrské diplomové práce. Absolventům je přiznán titul inženýr (Ing.).

Studenti během studia absolvují oborově povinné kurzy. Kromě těchto povinných kurzů si studenti mohou zvolit další – výběrový kurz, ať již volně výběrový (tj. není součástí povinných studijních plánů) nebo některý z kurzů, otevíraných pro ostatní obory jako povinný, případně kurz otevíraný na ostatních fakultách univerzity. Počet kreditních bodů (ECTS), získaných za absolvování a uzavření povinného kurzu je uveden ve studijních programech. Za výběrový kurz otevíraný katedrami součástí UJEP získává student příslušný počet ECTS kreditních bodů (KB). V průběhu studia musí student takto dosáhnout předepsaný počet kreditních bodů (viz část IX. Zásady kreditního systému). Každý student má právo si zvolit, (po dohodě s příslušnou katedrou v rámci UJEP) a zapsat si jakýkoli předmět vypsaný v rámci UJEP.

Vedle volně výběrových kurzů uvedených v této brožuře mohou jednotlivé katedry po schválení Pedagogickou radou FSE UJEP vypisovat další volně výběrové kurzy. Do výběrových kurzů se studenti zapisují po dohodě s příslušnou katedrou během tzv. předzápisu (viz Harmonogram FSE), a to i v případě, že jde o povinné kurzy jiných oborů.

Pokud je student vyslán ke studiu do zahraničí, jsou mu kurzy tam uzavřené, uznány se souhlasem vedoucího garantující katedry a proděkana pro studium za kurzy ze studijního plánu FSE UJEP nebo za výběrové kurzy.

Fakulta využívá celouniverzitní elektronickou studijní agendu – STAG. Jejím prostřednictvím se provádějí zápisy studentů do jednotlivých studijních ročníků, přihlašování na zkoušky, evidence jejich výsledků, ale např. i hodnocení výuky po ukončení semestru. Odkaz vedoucí do tohoto systému je např. uveden na fakultních www stránkách. Do systému STAG však lze vstoupit i přímo, a to na www adrese: http://stag.ujep.cz/.