Pro pracovníky \ Výzkumná činnost \ Studentská grantová soutěž

Studentská grantová soutěž

 


SGS

Zásady studentské grantové soutěže jsou přesně definovány v platné Směrnici rektora č. 5/2018


Základní podmínky soutěže:

  1. Navrhovatelem studentského grantového projektu je student doktorského programu akreditovaného na FSE UJEP nebo akademický pracovník FSE UJEP.  (Čl. 2, bod 2 a směrnice 3/2011).

  2. Doba řešení studentského projektu je 1 až 3 roky.

  3. Osobní náklady spojené s účastí studentů jakožto řešitelů a spoluřešitelů na celkových osobních nákladech činí více než 75%.

  4. Cestovní náklady (včetně konf. poplatků) jsou studentům vypláceny formou kompenzačních stipendií a musí být zahrnuty do osobních nákladů.


Podání nové přihlášky

Termín:  15. 1. 2020

Přihláška se předkládá tajemnici grantové komise FSE  B. Kamarýtové (barbora.kamarytova@ujep.cz) na předepsaném formuláři.  

Přihlášku tvoří: 2 x  písemný originál a elektronická verze ve formátu *.doc/*.docx zaslaná emailem na adresu tajemnice grantové komise FSE. 

Přihláška nového projektu SGS
 

Odevzdání průběžné/závěrečné zprávy

Termín:  15. 1. 2020

Zpráva by měla obsahovat náležitosti dané směrnicí č. 10/2015, čl. 5, bod 1.
 

  1. ​Zpráva o průběhu řešení projektu v daném roce. U pokračujících projektů je součástí zprávy upřesnění řešení (včetně požadovaných změn) projektu a finančních prostředků na další rok řešení.
  2. Finanční zpráva o čerpání prostředků v daném roce. Součástí finanční zprávy je výkaz čerpání za uplynulý kalendářní rok.
  3. ​Přehled výstupů projektu podle struktury RIV.
Formulář průběžné/závěrečné zprávy

​Zpráva se odevzdá tajemnici grantové komise FSE na předepsaném formuláři - 1x originál a elektronická verze ve formátu *.doc/*.docx