Pro pracovníky \ Stránky projektů \ Voda ve městě

Voda ve městěNázev projektu:
VODA VE MĚSTĚ: Modrá a zelená infrastruktura mezioborově
Řešitel: Ing. Jan Macháč, Ph.D.
Dotační titul: TA ČR Zéta
Součást: Fakulta sociálně ekonomická UJEP

Doba realizace: 2019-2021
Rozpočet projektu: 6 660 828 Kč
Dotace pro UJEP: 1 121 575 Kč


Anotace projektu:

V našich podmínkách se klimatická změna projevuje převážně extrémními výkyvy počasí, jako jsou přívalové deště s vysokým úhrnem srážek za krátké období na malém území (bleskové povodně), dlouhotrvající období bez srážek (sucha), extrémní výkyvy teplot, které se výrazně vymykají dlouholetým statistickým průměrům. Tyto projevy změny klimatu, které jsou dále umocňovány urbanizací, mohou mít za následek ohrožení zdraví, bezpečnosti obyvatel i negativní ekonomické důsledky.

Projevům změny klimatu lze jen velmi těžko předcházet, proto je třeba věnovat pozornost místní adaptaci na tyto změny. V ČR tuto problematiku zohledňuje národní Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR v gesci Ministerstva životního prostředí.

Z důvodu obsáhlosti tématu je ambicí tohoto projektu zaměřit se na konkrétní opatření - hospodaření s dešťovými vodami (dále také HDV) v urbanizovaném území. V současné době se důraz klade na komplexní přístupy HDV v extravilánu a urbanizované území je zpravidla přehlíženo, přitom právě tam jsou města nejzranitelnější z hlediska dopadů bleskových povodní, sucha a tepelných ostrovů.

Návrh kvalitní modré a zelené infrastruktury, zaměřené na přírodě blízké HDV, zlepšuje připravenost měst na dopady změny klimatu a zároveň má řadu vedlejších pozitivních efektů na kvalitu života obyvatel ve městech (ochlazování města, ekonomičtější údržba ploch zeleně, pozitivní psychologický dopad na obyvatele města rozšiřováním ploch zeleně atd.).