Pro pracovníky \ Stránky projektů \ REGBES

REGBESProjekt: Škola doktorských studií - aplikovaná a behaviorální studia

Odpovědný řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Doba řešení projektu: 06/2017 - 09/2022
Poskytovatel: MŠMT, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 
Projekt se zaměřuje na problémy nízké vědecko-výzkumné kvality společenskovědních oborů UJEP, budování atraktivního výzkumného profilu, malé zapojení univerzitních týmů do mezinárodního výzkumu nebo odchod nejlepších studentů na vysoké školy v Praze, kde zůstávají i po skočení studia (odliv mozků z ústeckého regionu). Oblast výzkumu lidského chování a rozhodování, vzdělávání směřující k profilaci pro celý společensko-vědní výzkum na UJEP.
 
Hlavním cílem projektu je tedy zkvalitnění podmínek pro výzkumné vzdělávání UJEP vytvořením doktorského programu „Regulace a behaviorální studia“ a modernizací doktorských programů „Didaktika primárního přírodovědeckého vzdělávání“ a „Aplikovaná ekonomie a veřejná správa“.
Oblast výzkumu lidského chování a rozhodování, vzdělávání směřující k profilaci pro celý společensko-vědní výzkum na UJEP. Vytvořit podmínky pro tvorbu a modernizaci doktorských programů vytvořením školy doktorských studií, zapojení odborníků z praxe/zahraničí, stáže akademiků a vytvořením vzdělávacích materiálů programu.
 
Naplněním cíle projektu se zvýší kvalita doktorandů UJEP, rozvoj odborných dovedností mladých akademických pracovníků a využívání laboratorního vybavení (mobilní behaviorální laboratoře, laboratoře doktorských programů).
 
Doktorský program Regulace a behaviorální studia bude svým zaměřením unikátním programem v rámci celého systému vysokých škol ČR. Řeší problémy, které nemají pouze regionální dosah, ale týkají se celé ČR. Tento přístup umožní propojení různých vědních oborů. Propojí také akademickou sféru, privátní sektor a veřejnou správu při přípravě a řešení společných projektů, jelikož behaviorální studia nabízejí celou řadu témat, kde se všechny oblasti protínají.
 
 
Milníky projektu jsou:
1) úspěšná akreditace nového doktorského programu „Regulace a behaviorální studia“,
2) úspěšná akreditace dvou modernizovaných doktorských programů „Aplikovaná ekonomie a veřejná správa“ a „Didaktika přírodovědných předmětů primárního vzdělávání“,
3) přijetí kvalitních uchazečů v doktorských programech, kteří i nadále spojí svoji kariéru a profesní růst s UJEP,
4) otevření nových behaviorálních laboratoří v kampusu UJEP,
5) zahájení provozu první mobilní behaviorální laboratoře v České republice.