Pro pracovníky \ Dotační tituly \ OP VVV

OP VVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – OP VVV 2014 – 2020
 
 • Z hlediska tematického zaměření a dostupnosti hlavní dotační titul v rámci všech OP – zacíleno na VŠ (prioritní osa 2) i na regionální školství - ZŠ a SŠ (prioritní osa 3)
 • Kombinuje měkké i tvrdé projekty – financování z ESF i ERDF
 • Důraz na koncentraci vynakládaných prostředků a podložení jejich potřebnosti analýzou či strategií
 • Konečná podoba OP VVV schválena 13. května 2015.
 • Dokumentace pro žadatele (příručky, metodiky, návody) zatím nezveřejněna

Témata – prioritní osy: 
PO1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
investice, infrastruktura, velké projekty pro VaV – financováno z ERDF (návaznost na OP VaVpI)
 
PO2 Rozvoj VŠ a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Investiční priorita 1: Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úroveň dosaženého vzdělání
Návaznost na OP VK.

Specifické cíle:
 
 1. Zvýšení kvality vzdělávání na VŠ a jeho relevance pro potřeby trhu práce
 2. Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů
 3. Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách
 4. Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol
 5. Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti VaV

příklad podporovaných aktivit – ESF, „měkké“:
 
 • Zkvalitnění výuky na VŠ: Podpora vzdělávací činnosti a dalších tvůrčích činností (výzkumné, umělecké, praktické apod.) spojených s profilací studijních programů VŠ a podporou vzniku a rozvoje studijních programů zaměřených na praxi, podpora zvyšování kvalifikace a pedagogických kompetencí AP včetně soft skills a jazykových znalostí. Podpůrné aktivity pro zkvalitnění vzdělávací činnosti na VŠ (např. modernizace softwarového vybavení potřebného pro vzdělávací činnost, zavádění nových metod výuky).
 • Zvyšování relevance VŠ vzdělávání pro potřeby TP: Podpora rozvoje profilace studijních programů/oborů vysokých škol v souladu s potřebami trhu práce, podpora tvorby a výrazných úprav studijních programů v souladu s aktuální a dlouhodobou perspektivou vývoje na úrovni regionální, národní i mezinárodní, podpora spolupráce mezi vysokými školami a subjekty aplikační sféry, např. prostřednictvím nástrojů typu „profesorských židlí“, podpora podnikavosti a tzv. soft skills (vč. výuky realizované odborníky z aplikační sféry). Podpora rozvoje především bakalářských, ale i magisterských studijních programů a oborů zaměřených na praxi.
 • Vytvoření či modernizace studijních programů zaměřených na výzkum, s důrazem na problémově orientovaný výzkum, sepjetí s praxí vč. problematiky transferu znalostí a na internacionalizaci programů (programy v angličtině, rozvoj mezinárodní mobility) a meziinstitucionální spolupráci (zejména s ústavy AV ČR).
 • Získání a zapracování klíčových a perspektivních výzkumných a akademických pracovníků, včetně zahraničních výzkumných a akademických pracovníků, pro akreditované studijní programy.
 • Rozvoj mezinárodní spolupráce a mezinárodního prostředí na VŠ: Podpora rozšiřování spektra příležitostí pro mezinárodní mobilitu studentů a akademických i neakademických pracovníků, zvýšení podílu předmětů vyučovaných v cizím jazyce, rozvoj vhodných služeb pro studenty ze zahraničí i České republiky a akademické i neakademické pracovníky. Podpora přijímání zahraničních pracovníků s cílem internacionalizovat personální strukturu vysokoškolského systému. Rozvoj strategických partnerských vztahů se zahraničními institucemi např. v rámci double/joint degree.
 • Posilování mezisektorové mobility výzkumníků (ze soukromého sektoru do veřejného výzkumu) i mezinárodní mobility výzkumníků (příliv výzkumníků ze zahraničí do výzkumných organizací v ČR).
 • Podpora mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků ve výzkumu a vývoji a studentů v rámci navázaných strategických partnerství českých a zahraničních výzkumných a vysokoškolských institucí (studijní pobyty, stáže, školení).
 • Vznik a rozvoj studijních programů typu mezinárodních graduate schools a doctoral schools, včetně vytvoření a implementace mechanizmů podpory talentovaných Ph.D. studentů a postdoců (např. juniorské výzkumné granty).
 • Rozvoj kapacit a znalostí řídících a dalších pracovníků v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje a vysokých škol, podpora systémů pro strategické a efektivní řízení výzkumných organizací a systémů hodnocení a zabezpečování kvality: Řízení spolupráce s aplikační sférou, řízení lidských zdrojů a kariérní rozvoj ve výzkumných organizacích (vč. VŠ) s důrazem na integraci principů rovných příležitostí, technology road mapping, vytváření a implementace strategií pro internacionalizaci výzkumu, vytváření a implementace strategií otevřeného přístupu k výsledkům a vědeckým informacím, rozvoj kapacit a lidských zdrojů pro interní hodnocení kvality, rozvoj lidských zdrojů v oblasti manažerského řízení, podpora přípravných procesů pro získání akreditace, podpora zavádění efektivních principů řízení VŠ.
 • Podpora opatření na popularizaci vědy a výzkumu, která budou mít dopad na laickou i odbornou veřejnost včetně dětí, žáků a studentů, vytváření a implementace strategií a systémů pro popularizaci výzkumu, včetně programů školení výzkumných pracovníků v oblasti komunikace a popularizace výzkumu a vývoje, pořádání tematických letních škol apod. Podpořena bude na celém území České republiky možnost upgrade expozic a tvorba nových vzdělávacích programů spojených s neformálním vzděláváním, které slouží k popularizaci výzkumu. Vzhledem k zaměření této prioritní osy se bude jednat o aktivity menšího rozsahu.
 • Podpora lidských zdrojů pro efektivní implementaci RIS3 na regionální úrovni včetně podpory specializovaných školení, stáží apod.
 • Příprava a rozvoj nových nebo inovovaných nástrojů, které povedou k naplňování RIS3.
 • Příprava projektových záměrů přispívajících k naplnění cílů RIS3 připravených za podpory Smart Akcelerátoru.
 • Opatření ke snižování míry studijní neúspěšnosti: Vznik a rozvoj poradenských center; tvorba motivačních programů; revize systémů přijímacího řízení; analýza bariér v přístupu ke studiu a studijní úspěšnosti; revize kurikula studijních programů a analýza reálné studijní zátěže v návaznosti na výstupy z učení.
 • Zajištění vyhovujících expertních kapacit a podmínek pro transfer technologií z výzkumu do praxe, včetně zvyšování kvalifikace specializovaných pracovníků, podpora opatření na rozšíření zájmu aplikační sféry o výsledky VaV, jejich aplikaci a prezentaci.
 • Personální zajištění interní grantové podpory pro výzkumné organizace, zejména pro mezinárodní výzkumné projekty a zvyšování kvalifikace specializovaných pracovníků (školení v oblasti psaní projektů, řízení projektů, identifikace nových příležitostí aj.).
 • Podpora rovnovážného profesního rozvoje výzkumnic a výzkumníků v souladu s přístupem kulturní a institucionální změny pro prosazování genderové rovnosti (podpora znovuzačlenění výzkumných pracovníků do výzkumné činnosti po časové odmlce z důvodu mateřské/rodičovské dovolené, projektů zaměřených na zvýšení atraktivity přírodních a technických věd pro studentky).
 • Součástí předchozích aktivit na podporu lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji může být i pořádání národních a mezinárodních vědeckých konferencí, seminářů.
 • Aktivity zaměřené na zkvalitnění informovanosti o nabízených studijních programech a studiu na vysoké škole pro zájemce o studium s cílem snížit tak jejich budoucí studijní neúspěšnost. Aktivity zaměřené na snížení studijní neúspěšnosti stávajících studentů budou zaměřeny převážně na podporu individualizace výuky, zkvalitnění dovedností pracovníků poradenských center vysokých škol včetně sdílení těchto zkušeností s pracovníky jiných vysokých škol, zlepšení služeb poskytovaných těmito centry, včetně kariérového poradenství a zavedení minimálního standardu těchto služeb, přípravu a implementaci vyrovnávacích kurzů s ohledem na diverzifikované znalosti nových studentů.
 • Aktivity, které mají ovlivnit studenty a budoucí studenty se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit (především Romů), s cílem zvýšit jejich počet na vysokých školách. Tyto aktivity budou směřovat ke zvýšení informovanosti o práci s těmito studenty a zkvalitnění souvisejících kompetencí akademických a dalších pracovníků vysokých škol, včetně pracovníků poradenských center. Aktivity budou dále zaměřené na výměnu zkušeností o této problematice, podporu asistentů včetně jejich vzdělávání (i studentských asistentů) pro výše uvedené typy studentů, přípravu, zlepšení dostupnosti a zkvalitňování vhodně přizpůsobených studijních materiálů. V neposlední řadě budou aktivity zaměřeny také na individuální podporu zájemců o studium na vysoké škole, usnadnění přechodu žáků ze středních škol či vyšších odborných škol na vysokou školu a na podporu motivace ke studiu na vysoké škole.
 • Zvyšování kvalifikace pracovníků, kteří se podílejí na zajištění přípravy a realizaci kurzů celoživotního vzdělávání s vazbou na trh práce, a podpora pořizování a tvorby relevantních pomůcek.
 
Investiční priorita 2: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu 
 
příklad podporovaných aktivit – ERDF, „tvrdé“ (mají podpůrný charakter ve vztahu k aktivitám financovaným z ESF části PO2):
 
 • Úprava prostorů a pořízení potřebného vybavení tak, aby vyhovovaly studentům se specifickými potřebami.
 • Rozvoj a modernizace učeben a laboratoří, které slouží vzdělávacím aktivitám, vč. pořízení příslušného přístrojového a materiálového vybavení, aby přispívalo k vyšší kvalitě vzdělávací činnosti na vysoké škole, k jejich konkurenceschopnosti, a odpovídalo inovované výuce.
 • Rozvoj prostorů určených pro praktickou výuku na vysoké škole (např. cvičné operační sály, simulace soudních procesů, prostory pro uměleckou tvorbu a performance spojené se vzdělávací činností).
 • Rekonstrukce a obnova nevyhovujících objektů určených pro vzdělávací činnost na vysoké škole za účelem zkvalitnění poskytované vzdělávací činnosti, zejména na území hlavního města Prahy.
 • Zpřístupnění nových a rozšíření přístupu ke stávajícím informačním zdrojům, systémům manažerského řízení; modernizace softwarového zařízení, aby umožnily zavedení a rozvoj vnitřních systémů hodnocení a zajišťování kvality na vysoké škole.

PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání – ESF

Investiční priorita 1 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy
 
 • Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
 • Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
 • Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání
 • Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků
 • Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Investiční priorita 2 Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí
 • systémové zkvalitnění pedagogicko-psychologického poradenství; zefektivnění činnosti školských poradenských zařízení i školních poradenských pracovišť;
 • zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků rozpoznávat nejen vědomosti a dovednosti jednotlivých dětí a žáků s ohledem na jejich nadání a potřeby k rozvoji, ale také s ohledem k jejich pojetí učiva a stylům učení
 • zvýšení počtu kvalitních a proinkluzivně zaměřených škol
 • podpora pedagogů ve školách hlavního vzdělávacího proudu, kteří se věnují výchově a vzdělávání dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření;
 • aktivizace žáků škol samostatně zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením a podpora jejich přechodu ze školy do zaměstnání;
 • začlenění dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření do zájmového a neformálního vzdělávání; - realizace preventivních a podpůrných opatření u žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání a jejich podpora při vstupu na trh práce.

Investiční priorita 3 Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové
 • zkvalitnění vzdělávání zejména v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami
 • řešení specifických situací v inkluzivním vzdělávání romských dětí a žáků a ostatních dětí a žáků, kteří čelí podobným překážkám ve vzdělávání v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu

Program řídí MŠMT.
 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv
 
Zveřejněn indikativní plán výzev pro rok 2015:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/harmonogram-vyzev-op-vvv
 
Nejbližší výzvy – plán:
5/2015: PO3 – předškolní vzdělávání, „dobrý start“ pro sociálně znevýhodněné a romské děti
7/2015: PO3 – individuální podpora pedagogů, příprava metodických nástrojů
10/2015: PO2 – specifické cíle 1-4 + IP2 (tvorba a inovace studijních programů, zvyšování kvalifikace AP, internacionalizace, mobility, podpora měkkých dovedností studentů, zkvalitnění vzdělávací infrastruktury, atd.)
10/2015: PO2 – specifický cíl 5 (rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů, programů typu mezinárodních graduate a doctorate schools, zajištění klíčových výzkumných a akademických pracovníků
11/2015: PO2 – specifický cíl 5 (zajištění vyhovujících expertních kapacit a podmínek pro transfer technologií z výzkumu do praxe, vč. Zvyšování kvalifikace specializovaných pracovníků, twinning)


Prezentace z informačních seminářů pořádaných MŠMT:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seminare