Pro pracovníky \ Dotační tituly \ ČR - Sasko

ČR - Sasko

Program na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
SN-CZ 2014-2020
 
 • zaměřen na regionální a místní projekty s přeshraničním významem a příhraničními dopady
 • podmínka přeshraničního“ partnerství: Projekt řeší společně alespoň jeden český a jeden německý partner (zvolený lead-partner nese celkovou odpovědnost)
 • musí být splněna min. 3 kritéria spolupráce ze 4 definovaných: společná příprava projektu, společná realizace, společný personál a společné financování
 • financován z ERDF, dotace max. 85 % způsobilých výdajů, dále spolufinancování ze SR ČR
 
Témata – prioritní osy: 
1. Podpora přizpůsobení se klimatickým změnám, prevence rizik a řízení rizik;
2. Udržení a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů;

3. Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení
 
 • Opatření v oblasti předškolního vzdělávání
 • Podpora školských projektů a profesní kvalifikace v oblasti vzdělávání
 • Podpora opatření přeshraniční odborné přípravy, dalšího vzdělávání a kvalifikace
 • Opatření za účelem přizpůsobení se trhu práce včetně opatření pro transfer vzdělávání
 • Podpora environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí
 • Zlepšování jazykové vybavenosti a interkulturních dovedností
 • Kooperační opatření vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí pro transfer know-how na rozhraní mezi hospodářskou sférou a společností, budování a rozšiřování akademických kooperačních sítí
 • Podpora mobility studujících, doktorandů a vědců za účelem zahraničního studia
Předmětem podpory zde mají být zejména výměnné pobyty pracovníků a stáže, společná jazyková výuka pedagogických pracovníků, přeshraniční spolupráce škol, zakládání partnerství škol a vytváření kooperačních sítí včetně s tím souvisejících infrastrukturních opatření. Pomocí iniciativ pro mezikulturní vzdělávání, vývoje a využívání společných didaktických materiálů, realizace společných aktivit dalšího vzdělávání, zlepšování jazykové vybavenosti a výměny zkušeností mají v této oblasti vznikat udržitelné a dlouhodobé kooperace.

4. Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy 
 
 • Partnerská spolupráce ve všech oblastech společenského života
Aktivity zaměřené na rozvoj stávajících a iniciování nových partnerství -  výměny zkušeností a informací, podpora hospodářské spolupráce, rozvoj spolupráce aktérů působících na trhu práce, prohloubené kooperace zaměřené na zpracování společných přístupů k řešení v oblasti ochrany před imisemi, ochrany klimatu a odpadového hospodářství druhotných surovin, ale i aktivity na posílení politicko-administrativní a společenské soudržnosti v pohraničním regionu. Navíc by měla být optimalizována spolupráce mezi orgány zodpovědným za územní plánování.
 
 • Společný fond malých projektů
Podpora spolupráce institucí by měla sloužit k výměně zkušeností a vědomostí a k vypracování společných přístupů k řešení jako odpověď na společnou problematiku.
(nižší finanční objem, menší administrativní náročnost)
 
Regionální vymezení – v ČR Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj, v Sasku okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Krušnohoří, Střední Sasko, Saské Švýcarsko a východní Krušné hory, Bautzen a Görlitz, samostatná města Drážďany a Chemnitz, durynské okresy Greiz a Saale-Orla.
 
Termín pro podávání žádostí: zatím nestanoven
 
Program řídí Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství, v ČR koordinuje MMR skrze Krajské úřady. Společný fond malých projektů (SFMP) spravuje Euroregion Labe.
 
http://www.sn-cz2020.cz

 
Kontakty (MMR a KÚÚK): 
Mgr. Stanislav Rataj, 234 540 008, stanislav.rataj@mmr.cz
Bc. Zuzana Paarová Littmannová, 475 657 632, paarova.z@kr-ustecky.cz
Ing. Marcela Holečková, CSc., 475 657 566, holeckova.m@kr-ustecky.cz