Pro pracovníky \ Dotační tituly \ Central Europe

Central Europe

Program nadnárodní spolupráce Central Europe 2020
 
 
 • cílem je řešení společných problémů nadnárodního významu - výzvy a potřeby, které nemohou být řešeny čistě jen s pomocí přístupů na místní/národní úrovni
 • realizován na území 9 států: Rakousko, Česká republika, Německo (východní regiony), Maďarsko, Itálie (severní regiony), Polsko, Slovenská republika, Slovinsko a Chorvatsko
 • princip lead-partnera (nese celkovou odpovědnost), podmínkou je zapojení alespoň 3 finančních partnerů ze 3 různých zemí
 • pro projektové partnery z České republiky spolufinancování z ERDF do výše 85 % způsobilých výdajů.
 
Témata – prioritní osy: 
 
 1. Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
 
1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě
 
 • Vytváření a další posilování nadnárodních inovačních sítí a klastrů; Internacionalizace klastrů
 • Přenos V&V-výsledků z výzkumu do podnikatelského sektoru, vedoucí k novým službám a výrobkům
 • Budování nadnárodních vazeb pro rozvoj služeb podporujících inovace v podnikání
 • Posilování vazeb mezi veřejným sektorem, finančními institucemi a podnikatelským sektorem s cílem vytvořit nové struktury/služby
 • Snížení administrativních překážek pro inovace

1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech
 
 • Zlepšování dovedností zaměstnanců v podnikání v oblasti moderních technologií (ekologické inovace, nízkouhlíkové technologie, ICT)
 • Tvorba a implementace nástrojů ke zlepšování tvořivosti a podnikatelského způsobu myšlení
 • Tvorba a implementace nástrojů ke zlepšování technologických a řídících dovedností
 • Tvorba a testování nových typů vzdělávacích systémů s ohledem na problémy související s demografickými změnami
 • Uplatnění novodobých technologií
 
 
 1. Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě
 2. Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě
 3. Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě
   
Podporované výstupy: strategie, akční plány, nadnárodně uplatnitelné metody, vzdělávání v oblasti uplatňování politik/přístupů, s cílem budování kapacit, příprava investic; rozvoj, testování a implementace nástrojů; možnost realizovat pilotní akce demonstrativního a testovacího typu
(projekty zaměřené na čistě akademickou spolupráci, základní výzkum, síťování a výměnu zkušeností bez přenosu „měkkých“ výstupů (studií apod.) do konkrétních a udržitelných výsledků nebudou podporovány)
 
Termín pro podávání žádostí: první výzva ukončena, druhá výzva je plánována na první polovinu roku 2016.
 
Předpokládané parametry projektů (viz první výzva):
Cíle projektu musí být zaměřeny jednoznačně na jeden vybraný specifický cíl v rámci jedné zvolené prioritní osy.
Alespoň 3 finanční partneři ze třech zemí, z nich alespoň dva z vymezeného území.
Doporučený finanční rozsah: 1 až 5 mil. EUR
Doporučený maximální počet partnerů: 12
Doporučená délka projektu: 30 až 36 měsíců (max. 48 měsíců)
Struktura rozpočtu:
1. Osobní náklady, 2. Administrativní výdaje, 3. Cestovné a ubytování, 4. Externí odborníci a servisní poplatky, 5. Výdaje na vybavení, 6. Infrastrukturní výdaje
 
Program řídí Město Vídeň - Společný sekretariát se sídlem ve Vídni, v ČR koordinuje MMR.
 
http://www.interreg-central.eu
 
Kontakty:
Tereza Tkadlečková, MMR , 234 154 016, tereza.tkadleckova@mmr.cz
Společný sekretariát Vídeň:  +43 (0) 1 8908 088 - 2403, helpdesk@interreg-central.eu