\ Zahraniční spolupráce

Zahraniční spolupráceFakulta sociálně ekonomická UJEP se již od svého vzniku snaží rozvíjet spolupráci se zahraničními univerzitami, a to jak v rámci EU, tak mimo ni.

Dominantní spolupráce probíhá zejména v rámci programu Erasmus+, kde máme uzavřeny smlouvy se 40 vysokými školami ze 13 zemí.
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. Jednou z jeho klíčových aktivit jsou individuální mobility v oblasti vzdělávání, v rámci kterých lze realizovat studijní pobyty i praktické stáže studentů i pracovníků v zahraničí.

Vedle programu Erasmus+ má FSE i UJEP uzavřeny smlouvy s dalšími zeměmi mimo rámec EU (Ruská federace, Vietnam), vycestovat za vzděláním lze také prostřednictvím MŠMT ČR a řady národních i mezinárodních grantových projektů (Norské fondy, Grant Severočeských dolů Chomutov ad.).

O zlepšující se pozici FSE v rámci celé university svědčí i to, že FSE je nejčastěji vyhledávaným cílem zahraničních studentů, přijíždějících za vzděláním k nám. Každoročně k nám přijíždí více než 20 studentů na jedno či dvousemestrální pobyty.  

Kromě vzájemných pobytů se rozvíjí také mezinárodní vědecko výzkumná činnost, založená jak na řešení výzkumných projektů, tak na účasti na konferencích. Akademičtí pracovníci FSE udržují čilé kontakty s pracovišti v zahraničí, a to nejen v rámci EU, ale i mimo ni (Norsko, Israel, Japonsko). Běžnou formou spolupráce jsou společné publikace, organizování společných setkání (konference, workshopy) a spolupráce na grantových projektech.

Ačkoliv probíhá taková spolupráce často na úrovni jednotlivých pracovníků, vazby více institucionálního charakteru jsou nejtěsnější mezi FSE a pracovišti v sousedních zemích: na Slovensku, v Polsku a v Německu. Zvláště lze vyzdvihnout naší spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě (Národohospodárska fakulta EUBA), Univerzitou Komenského v Bratislavě (Pedagogická fakulta UK), Ekonomickou univerzitou ve Vratislavi (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Technickou univerzitou v Saské Kamenici (TU Chemnitz) a Technickou univerzitou v Dráždanech (TU Dresden).