Novinky \ O zajímavé řečníky nebude na PLPR nouze!

O zajímavé řečníky nebude na PLPR nouze!

17.02.2020Ve dnech 17. - 21. února 2020 hostí naše univerzita výroční konferenci Mezinárodní akademické asociace pro plánování, právo a vlastnická práva
Asociace upozorňuje především na komplikované vztahy mezi veřejnými a soukromými zájmy ve věcech užití půdy v městském i venkovském prostředí.
Motto konference: Planning matters. Law matters. Property matters.

Konference zúčastní 120 akademiků z 24 zemí a z 5 kontinentů!!!

Klíčovými tématy jsou vysidlování a transformace měst, bytová politika, hodnota půdy, kompenzace soukromým vlastníkům za omezení jejich práv ve veřejném zájmu a problematika zmírňování povodňových rizik. 

Výroční konference se letos koná již po čtrnácté. Ústí nad Labem se tak zařadí mezi celou řadu významných hostitelských měst od Amsterodamu, Belfastu, Hong Kongu po Nový Sad a texaskou College Station.

Na koho se můžete těšit?


Z celého seznamu zajímavých hostů, kteří do Ústí nad Labem v únoru přijedou, lze vyzdvihnout úvodní přednášku profesorky Kariny Pallagst (Fakulta územního plánování, Univerzita v Kaiserslauternu).
Ta je zaměřena na problémy transformujících se Evropských měst (tzv. shrinking cities), které jsou postiženy úpadkem tradičních odvětví, zejména útlumem těžby uhlí a hutnictví. Tato města hledají cesty budoucí ekonomické prosperity v situaci omezených rozpočtů, specifické skladby obyvatelstva, problematického image a odlivu (kvalifikované) pracovní síly.


Dalším významným hostem je emeritní izraelská profesorka práva Rachelle Alterman (Fakulta architektury, Technologický institut v Haifa).
Zabývá se zaváděním veřejných politik a dalšími tématy zejména v oblasti bydlení (sociální bydlení, samospráva bytových domů, vyvlastňování opuštěných objektů). Na konferenci přednese příspěvek o efektivní správě bytových domů a problému koordinace spoluvlastníků za účelem obnovy společného majetku.


Konferenci spoluorganizují Fakulta sociálně ekonomická a Přírodovědecká fakulta UJEP.  Nad konferencí převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, rektor UJEP doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. a děkan Fakulty sociálně ekonomické doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. V souvislosti s konferencí vydala Fakulta sociálně ekonomická ve spolupráci s hnutím Re-vize anglický překlad osvětové brožury Ústí nad Labem – Post-industrial Diamond.Další informace ke konferenci - ZDE