Novinky \ Upozornění pro studenty oboru Sociální práce

Upozornění pro studenty oboru Sociální práce

16.03.2020Vážené studentky, vážení studenti,

dovoluji si Vás informovat o možných opatřeních v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, kdy se předpokládá, že pro studenty vysokých škol ve studijních programech připravujících absolventy též pro výkon profesí v sociálních službách bude vyhlášena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, a to z důvodu zajištění péče v zařízení sociálních služeb. Vládní rozhodnutí k nahlédnutí zde.

Opatření MŠMT ČR by se na naší fakultě týkalo studentů prezenční formy studia v bakalářském a navazujícím magisterském stupni studijního oboru Sociální práce.

Situaci k pracovní povinnosti studentů upravuje zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon. Podle tohoto zákona je student studující ve výše uvedeném oboru studia ve věku od 18 let do věku 62 let povinen:
 
  • uposlechnout výzvy k zaevidování se na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti a
  • uloženou pracovní povinnost vykonávat.
Obsah, rozsah a místo prací stanoví studentovi pracovním příkazem hejtman kraje. Po ukončení pracovní povinnosti bude studentovi vydáno potvrzení, které mimo jiné musí obsahovat poučení o peněžní náhradě.

Pracovní povinnosti nepodléhají studenti, kteří spadají do jedné z těchto kategorií:
 
  • osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce, osoby invalidní ve třetím stupni, poslanci a senátoři Parlamentu České republiky a členové vlády a dále osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.
  • zaměstnanci subjektu kritické infrastruktury, kteří se podílejí na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury.
  • ženy a osamělí muži pečující o dítě do 15 let věku, těhotné ženy, ženy do konce třetího měsíce po porodu, jestliže se dítě narodilo mrtvé, zemřelo anebo žena o něj nepečuje.
Výjimku může studentovi také udělit orgán krizového řízení z důvodu, že v plnění pracovní povinnosti mu brání důležitá okolnost, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení života, zdraví nebo majetku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje orgán krizového řízení.

Student je oprávněn plnění povinnosti odmítnout z důvodu, že plněním uložené povinnosti by došlo k ohrožení života a zdraví svého nebo druhých osob, případně z důvodu, že je ukládaná povinnost v rozporu se zákonem. Pokud student není schopen vykonávat pracovní povinnost, je povinen tuto skutečnost doložit lékařským posudkem, který mu vystaví poskytovatel zdravotních služeb určený orgánem, který vydal pracovní příkaz (hejtman).

Za konání pracovní povinnosti náleží studentovi peněžní náhrada, kterou vyplácí orgán, který rozhodl o uložení povinnosti. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení nouzového stavu. V případě, že nebude možno určit výši peněžní náhrady dohodou nebo postupem podle občanského zákoníku, stanoví se náhrada ve výši, která odpovídá obvyklé mzdě za stejné či podobné práce.

Sankce za neplnění povinností ze strany fyzických osob:
 
  • Za neuposlechnutí výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti lze uložit pokutu do výše 20 000,- Kč.
  • Za nesplnění povinnosti vykonávat uloženou pracovní povinnost lze uložit pokutu do výše 50 000,- Kč.
Jaroslav Koutský
děkan FSE UJEP